Породообразуването е започнало с одомашняването на зайците,но се е развило особено силно през ХІХв.Създадени са над 60 породи зайци,от които широко разпространение са получили само 10-15,които се отличават с ценни стопански качества. Ценните биологични качества на зайците-кратка бременност,висока плодовитост,интензивност на растеж и скорозрелост,ниско съдържание на холестерин и мазнини в месото и високо съдържание на лесноусвоими от човека белтъчини,ги правят ценен източник на диетично месо. Високите топлоизолационни,технологични и естетични качества на заешките кожи,обуславят търсенето им във финната кожухарска промишленост.