агнета Овцете и другите видове селскостопански животни се развъждат по два основни метода - чистопородно развъждане и кръстосване с неговите различни варианти.

Чистопородно развъждане на овцете

Чистопородно развъждане се прилага, след като породата е вече създадена и трябва да се поддържа и усъвършенства. У нас чистопородното развъждане се прилага при внесените от други страни чистопородни стада и при новосъздадените български породи.

Като се има предвид, че индивидуалното разнообразие при овцете е неизчерпаемо, винаги при чистопородното развъждане има възможности за усъвършенстване на породата. Трябва да се знае обаче, че темпът на усъвършенстването е по-бавен. Най-важен метод за усъвършенстване на породите при чистопородното развъждане на овцете е прилагането в рамките на породата на линейно развъждане. Всяка линия има свой стандарт, т.е. свои продуктивни особености, които я различават от другите линии. Например в линията за висок вълнодобив се отбират най-високовълнодайните животни, приплоди на родоначалника на линията, от когото са получили високата вълнодайност. Животните от линията за дълга вълна трябва да имат най-дълга вълна в стадото и т.н. За продължители на линията се оставят само синовете или внуците и правнуците на родоначалника, които предават качествата на линията на потомството.

В овцевъдните стада, при които племенната работа е на високо равнище, са изградени 6-7 линии.

Освен поддържането на линията в чисто състояние се прилага кръстосване на отделните линии за получаване на нови съчетания на продуктивността, чрез което се усъвършенства стадото, и за получаване на хетерозис. Задачата на селекционерите е да намерят най-правилното съчетание между отделните линии. Линиите са богат резерв за развитие и усъвършенстване на породата.

Кръстосване

Кръстосването има изключително голямо значение за развитието на овцевъдството. Създаването на нови породи овце е възможно само чрез прилагане на този метод. Чрез него се обединяват положителните качества на две различни породи в новосъздадената порода. Нещо повече, при кръстосването на две породи овце може да се получат нови качества в новата порода, каквито не са проявени в изходните породи. Например получаването на кросбредната вълна при кръстосването на мериносови овце с месодайни дълговълнести кочове е ново качество, каквото нито една от изходните породи не притежава.

Възпроизводително кръстосване

Към него се преминава, когато трябва да се създаде нова порода или нов признак, или да се улесни аклиматизацията на някоя внесена порода. Класическа форма на възпроизводителното кръстосване е съешаването на мъжки и женски животни от различни породи и получените приплоди от първо поколение F1 да се развъждат помежду си.

Възпроизводителното кръстосване бива двупородно, когато се извършава между две породи, и три - или многопородно, когато в кръстосването участват три или повече породи.

Когато се прилага кръстосване на много различни породи, получените приплоди са много далеч от селекционната цел и се налага още един път да се използва породата подобрителка. Полученото поколение вече се развъжда вътрешно. Тази форма на кръстосване също се смята за възпроизводително кръстосване.

Поглъщателно (последователно, преобразувателно) кръстосване

Прилага се, когато трябва да се изменят качествата на някои нископродуктивни породи. Смята се, че поглъщането трябва да продължи до получаването на 4-5 поколения, след което да се премине към вътрешно развъждане. Чрез поглъщателно кръстосване са създадени много от стадата на новите тънкорунни породи у нас, при което към вътрешно развъждане се премина след получаване на 4 поколения.

Впръскване (вливане) на кръв (облагородително кръстосване)

Прилага се, когато развъжданата порода общо задоволява изискванията, но се нуждае от подобряване само по някои качества. За впръскване на кръв се използва порода, която е близка по тип до подобряваната и я превъзхожда по качествата, които се нуждаят от подобряване.

Промишлено (ползвателно, индустриално) кръстосване

В овцевъдството този метод се прилага главно за получаване на повече месо, но понякога и за повече вълна. При промишленото кръстосване получените приплоди не се използват за разплод.

Като най-перспективни за промишлено кръстосване в нашата страна са породите Ил дьо фрарс, Хемпшир и Суфолк. Получените агнета, промишлени кръстоски, дават над 350 гр. среден денонощен прираст и разходът на фураж за 1 кг прираст е много малък.

Променливо кръстосване

Променливо кръстосване  се прилага сравнително малко в овцевъдството.