ферми Дератизацията (от гръцки де - без и ратус - плъх) е комплекс от методи и средства за унищожаването на вредните в стопанско и здравно отношение гризачи.

Плъховете и мишките причиняват огромни стопански щети и са преносители и източници на различни заразни болести по хората и животните.

Борбата с плъховете и мишките се води комплексно с профилактични и изтребителни мерки.

С профилактичните мерки се цели да се попречи на гризачите да проникнат в селскостопанските сгради. С оглед на това основите и подовете трябва да се изграждат от стоманобетон, а при ремонт всички дупки да се запушват с трошени стъкла и цимент. Канализационната мрежа трябва да се изгражда от добре фугирани тръби със сифони и решетки към помещенията и отвеждащите шахти. Трябва да се вземат мерки срещу разпиляването на фуража при неговото складиране, приготвяне и раздаване на животните.

С изтребителните мерки се цели унищожаването на вредните гризачи чрез химични, механични (капани) и биологични средства.

Химичните средства се използват засега най-широко в практиката. Те се включват в различни видове хранителни примамки.

Всички химични средства, които се използват за дезинфекция, дезинсекция и дератизация на животновъдните ферми, са отровни за селскостопанските животни и за човека, което налага внимание при работа с тях.