Добрата подготовка на площите и торенето не трябва да са пожелания

Добрата подготовка на площите и торенето не трябва да са пожелания

Добрата подготовка на почвата за сеитба е едно от важните условия за нейното качество. И през настоящата година основен проблем ще бъде силната заплевеленост на стърнищата от падналите на места обилни валежи...

Компостът е алтернатива на основното торене

Компостът е алтернатива на основното торене

За възстановяване на почвеното плодородие са необходими много усилия и време. В този случай съдържащият хранителни вещества компост може да се окаже ценна алтернатива за развитието на устойчиво земеделие...

Нитратите - опасност за здравето

Нитратите - опасност за здравето

Азотът е жизнено необходим елемент за развитието на растенията. Без него синтезата на белтъчни вещества е невъзможна.

Фосфорът определя репродуктивността на растенията

Фосфорът определя репродуктивността на растенията

Особено тежък недостиг на фосфор се отразява на всички растения по отношение на формирането на репродуктивните органи...

Азотно торене на рапицата през есента и пролетта

Азотно торене на рапицата през есента и пролетта

Рапицата е доста взискателна култура по отношение на торенето. По тази причина, с оглед процеса на ротация на културите, правилно е тя да се счита за основна.

Мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници

Мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници

Мерките от програмата са задължителни за всички земеделски стопани на територията на нитратно уязвимите зони НУЗ , в които чрез просмукване или оттичане водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници.

Какво значение имат микроелементите за храненето на зеленчуковите растения?

Какво значение имат микроелементите за храненето на зеленчуковите растения?

Микроелементи са тези хранителни вещества, които са необходими на растенията в много малки количества. Такива са желязото, манганът, борът, медта, молибденът и цинкът.

Полягане на ечемика

Полягане на ечемика

Високото заплевеляване води до допълнителни трудности при жътвата и увеличава разходите по просушаване на зърното.

Време е за подхранване на есенниците

Време е за подхранване на есенниците

Месец февруари е най-подходящия срок за подхранване на пшеницата и ечемика.

Листно подхранване

Листно подхранване

Листното подхранване е практика, с която се цели да се внесат допълнително хранителни вещества в лесно достъпна за растенията форма.

Торенето на лозята трябва да е съобразено с крайния продукт-виното.

Торенето на лозята трябва да е съобразено с крайния продукт-виното.

Промишленото наторяване със сигурност е онази агрономическа практика, която – заедно с избора на културите и присадките – претърпява най- дълбоките технико оперативни промени

Калцифобни растения

Калцифобни растения

Повечето от селекционно подобрените вариетети на градинските растения произлизат от райони с кисели почви. Те се развиват най-добре върху неутрални или слабо кисели почви.

Течен азотен тор (УАН) - гаранция за успеха на професионалистите

Течен азотен тор (УАН) - гаранция за успеха на професионалистите

Делът на употребяваните течни азотни торове в света е над 40%. Употребата на течен азотен тор в България има много голямо бъдеще, заради ниската си цена и минимални разходи за приложение

Торене на кайсии

Торене на кайсии

Торенето на кайсиите е едно от основните мероприятия за осигуряване на добър растеж и получаване на редовни и добри добиви.

Начини за внасяне на торовете в почвата на овощната градина

Начини за внасяне на торовете в почвата на овощната градина

Младите овощни дървета обикновено се торят в околостъблени кръгове, които трябва да бъдат около 1,5 до 2 пъти по-големи от диаметъра на короната.

Торене на круши

Торене на круши

Торенето е основен регулируем фактор на околната среда, с който се допълват хранителните запаси на почвата, с цел да се създадат оптимални условия за развитието и нормалния растеж на дърветата

Минерално хранене на растенията в безпочвена среда

Минерално хранене на растенията в безпочвена среда

Минералният състав на растенията е изяснен още през 19 век, независимо че и днес продължават да се откриват нови факти. Например, полезността на елемента никел е открита преди 20 години.

Органични торове и торене с тях

Органични торове и торене с тях

Оборският тор съдържа всички необходими за растенията хранителни вещества. Една част от тях са в усвоима форма, а други се усвояват постепенно след минерализиране на органичното вещество.

Торене на черешите

Торене на черешите

За установяване на необходимостта от торене на черешите най-добре е да се използват агрохимически методи (анализи на листа и почва).

Желязото като хранителен елемент

Желязото като хранителен елемент

Растенията страдат от недостиг на желязо най-често, когато се отглеждат на силно варувани или алкални почви.

Усвояване на калий от растенията

Усвояване на калий от растенията

Растенията усвояват калия във вид на катиони (К+), затова пряко достъпни са само водоразтворимите му соли (КNO3, К2SO4 и др.) и oбменният калий.

Определяне нуждите на овощните растения от торене

Определяне нуждите на овощните растения от торене

Външният вид на растенията, особено на листата и на леторастите, дава известни насочвания за разбиране условията на почвено хранене на растенията.

Как се образува хумуса?

Как се образува хумуса?

Като главен източник за образуване на хумуса в почвата служат органичните остатъци от умрелите растения, животни и микроорганизми. Най-голямо количество остатъци постъпват в почвата от висшата зелена растителност.

Промени на калиевите торове в почвата

Промени на калиевите торове в почвата

Калиевите торове като водоразтворими соли веднага влизат във взаимодействие с почвата, при което почти цялото количество от внесения калий се адсорбира от почвата.

Торене с твърди минерални торове

Торене с твърди минерални торове

Подготовката на минералните торове се състои в раздробяване и смесване. За да се осигури равномерно разпръскване на торовете, ако са сбити на буци, предварително се наситняват.