Подхранване на зимните житни култури

Подхранване на зимните житни култури

Азотното торене преди началото на трайна пролетна вегетация започва от началото на февруари и трябва да завърши до края на месеца или началото на март, ако все още има изразен зимен характер.

Торене на лозята

Торене на лозята

Необходимост от торене на лозята Като многогодишно растение лозата остава на постоянно място 30-40 години.

Как да разберем, че картофите имат нужда от наторяване с калий?

Как да разберем, че картофите имат нужда от наторяване с калий?

Химичният елемент е абсолютно необходим за картофите.

Оборски тор - качества и видове

Оборски тор - качества и видове

Може да се каже, че оборският тор е пълен тор. Оборският тор съдържа всички важни за растенията хранителни елементи и микроелементи, а също и стимулатори (ауксини, витамини, хормони и др.)

Какво трябва да знаем за физико-механични свойства на торовете?

Какво трябва да знаем за физико-механични свойства на торовете?

При механизиране на процесите по съхраняване, транспортиране, торене и внасяне на торовете в почвата особено значение имат физико-механичните им свойства. 

Торене на домати

Торене на домати

За да се получи висок ефект от торене на доматите, както, и при другите зеленчукови култури, необходимо е да има научно обосновани решения по въпросите за оптималните торови норми.

Как трябва да се торят картофите за да се получат високи добиви?

Как трябва да се торят картофите за да се получат високи добиви?

Торене на картофите. Въз основа на много опити е установено, че с 1 тон клубени и съответното количество надземна маса картофите изнасят от почвата средно по 5 кг. азот, 2 кг. фосфор, 9 кг

За добри добиви -торете касиса

За добри добиви -торете касиса

Най-големи са изискванията на културата КАСИС от пролетта до средата на лятото

Биологична фиксация на азота

Биологична фиксация на азота

Растенията не могат да усвояват атмосферния азот - това е монопол на азотофиксиращите микроорганизми, които биват свободно живеещи и симбиотни, т.е живеещи в симбиоза с растения.

Всеки химичен елемент има своето място в живота и развитието на растенията

Всеки химичен елемент има своето място в живота и развитието на растенията

Фосфорът благоприятства процеса на образуване и укрепване на тъканите и води до повишаване на резистентността на растенията към болести.

Състояние, обработки и грижи за почвата

Състояние, обработки и грижи за почвата

При наличието в почвата на 100 дъждовни червии на 1 куб. м е налице достатъчно размесване на горния и долния почвен слой....

Варуване - торене с калциеви торове

Варуване - торене с калциеви торове

Торенето с калциеви торове регулира неблагоприятната реакция на почвата, увеличава ефективността на киселите форми на минералните торове, усилва микробиологичната дейност.

Загуби на азот от почвата

Загуби на азот от почвата

Част от азота се измива с валежите и поливните води, особено от почви с по-лек механичен състав и при неправилно напояване. Тези загуби са значително по-големи за нитратния азот.

Биотор от червен калифорнийски червей

Биотор от червен калифорнийски червей

Първата цел е производството на Биотор - най-финия, най-качествения органичен тор за всички видове растения.

Растителна пепел - идеален калиев тор

Растителна пепел - идеален калиев тор

Растителната пепел съдържа и много други хранителни елементи, по-важни от които са фосфорът (2-7%), калцият (от 13 до 30-60%), а също и редица микроелементи като бор, манган и др.

Торене с овчи тор за поддържане на почвеното плодородие

Торене с овчи тор за поддържане на почвеното плодородие

В сравнение с останалите домашни животни торът от овцете е по-висококачествен поради високото съдържание на общ азот. Овчият тор има голямо значение за поддържането на почвеното плодородие.

Микроризата в помощ на растенията за цял живот

Микроризата в помощ на растенията за цял живот

Микоризата или гъбокоренът увеличават смукателната способност на корените на растенията.Тя им доставя необходимите хранителни вещества и вода, предпазва ги от някои патогени

Торене на овощните растения с дървесна пепел

Торене на овощните растения с дървесна пепел

Дървесната пепел съдържа много хранителни елементи. Ето защо тя може да се използва за тор и да замести калиевия тор. В дървесната пепел има и редица микроелементи - манган, бор и др.

Смесването на различни торове може да има отрицателни резултати

Смесването на различни торове може да има отрицателни резултати

В земеделието много често се налага да се внасят на повече от едно хранително вещество, а в наличност може да няма комбинирани и сложни торове.

Торене на овощните дървета

Торене на овощните дървета

Овощните дървета се отглеждат продължително време на едно място, поради което извличат големи количества хранителни вещества от почвата. Получава се едностранно обедняване на почвата на тези вещества, което налага периодично подхранване.

Торова течност - бързодействащ тор за предсеитбено торене

Торова течност - бързодействащ тор за предсеитбено торене

Торовата течност се образува от урината на селскостопанските животни и течността, която се получава при разлагането на оборския тор в торището.

Торене на къпини

Торене на къпини

Къпината силно изтощава почвата, защото се отглежда продължително време на едно място. Обеднелите на хранителни вещества почви не могат да  осигурят нормално развитие на къпините.

Течен оборски тор - по-честото торене с по-ниски дози е по-ефективно

Течен оборски тор - по-честото торене с по-ниски дози е по-ефективно

Течният оборски тор се образува от смесването на твърдите извержения и урината на селскостопанските животни с битовата и транспортиращата вода в големите ферми.

Познавате ли почвата във вашата градина?

Познавате ли почвата във вашата градина?

Подобряването на почвата в двора е гаранция за по-добра реколта

Видове минерални торове

Видове минерални торове

Запасите на хранителни вещества в почвата чрез торенето се увеличават, създават условия за интензивна дейност на почвените микроорганизми и се подобряват нейните физико-химични свойства.