Начинът на отглеждане на говедата и биволите е свързан с климатичните особености на района, породния състав, продуктивността, физиологичното състояние на животните, материално-техническата база, механизацията на производствените процеси и икономическите условия.

Вързано оборно отглеждане на крави и биволици

При него животните са настанени в закрити сгради и се отглеждат вързани. Вързано оборно отглеждане на крави е подходящо за отглеждане на малък брой крави с висока продуктивност и разнообразен състав, които се нуждаят от индивидуални грижи. Подходящ е за отглеждане на биволиците, тъй като те са топлолюбиви животни и не понасят големите студове през зимния период.

Устройството на фермите за крави и биволи е свързано с броя, продуктивността, породността, начина на почистване и начина на раздаване на фуражите. В зависимост от броя на животните фермите за крави и биволи могат да са с едноредно, двуредно и четириредно разположение на животните. При двуредните сгради яслите за хранене на кравите и биволиците са разположени в два варианта:

  • по средата, с обща хранителна пътека, което е за предпочитане;
  • до стената, с обща торова пътека, което създава затруднения при храненето, връзването и отвързването на животните.

Отглеждането на кравите и биволиците в сграда с обща хранителна пътека между яслите за хранене позволява механизирано подаване и разнасяне на фуражите. Кравите и биволиците се връзват и отвързват ръчно, полуавтоматично или автоматично. Леглата за почивка и лежане биват къси и дълги. При късите легла изпражненията (фекалиите) падат върху торовата пътека и животните не се замърсяват, а при дългите най-често те падат на леглото и замърсяват задната част на тялото и вимето, което затруднява почистването на животните и се отразява върху чистотата на млякото. В зависимост от породата и едрината на животните леглата са дълги 160 до 190 см и широки 110 до 120 см.

При този начин на отглеждане, кравите и биволиците се доят ръчно или механизирано на място или в доилна зала.

Свободно отглеждане крави върху несменяема постеля

При него кравите и биволиците се настаняват в полуоткрита или закрита сграда, в която се оформят: площ за почивка и лежане, която се застила с дълбока несменяема постеля, подменяща се веднъж или два пъти в годината; площ за хранене, която се намира обикновено в предната полуоткрита част на сградата, състояща се от циментова (бетонова) площадка, достатъчно широка, и ясла, която се зарежда с фураж от външната си страна. Площта за хранене може да е изградена вън на двора също с бетонова площадка, ясла и сенник над тях.

При свободното отглеждане върху несменяема постеля, доенето на кравите и биволиците се извършва в доилна зала.

Свободно отглеждане върху скаров под

Използва се в два варианта за отглеждане на крави - при закрити и при полуоткрити сгради. Тук в зоните за хранене, почивка и движение има изграден скаров под. Свободно отглеждане на крави върху скаров под има това предимство, че се премахва употребата на слама за постеля и отпадат всички операции, свързани с нея, както и необходимостта от всекидневно почистване. Доенето на кравите се извършва в доилна зала.

Свободно отглеждане в индивидуални боксове

Площта за почивка е значително намалена и сведена до индивидуален бокс за почивка с размери: дължина 210 и широчина 120 см, в който може да почива само едно животно. В зависимост от начина на хранене са възможни три варианта на оформяне на зоната на хранене:

  • хранене вътре в сградата - зоната за хранене е изградена непосредствено до зоната за почивка;
  • хранене в столова - специално изградена в съседство до халетата за почивка, в която кравите и биволиците се хранят на смени по график;
  • хранене навън в двора на изградена хранителна площадка с ясла, покрита със сенник.

Свободното боксово отглеждане на крави има следните по-важни предимства и недостатъци:

  • намалява се покритата площ за едно животно;
  • годишният разход за постеля в сравнение с вързано оборното отглеждането и отглеждането на дълбока несменяема постеля е по-малък съответно 5 и 10 пъти;
  • животните са сравнително по-неспокойни, по-висока е производителността на труда, получават се по-високи икономически резултати, индивидуалните грижи се заменят с грижи за групата.

Почти всички производствени процеси са механизирани. Доенето на кравите се извършва в доилна зала. За поенето се използват автоматични поилки с устройство за затопляне на водата през зимата, монтирани в дворовете за разходка и движение на животните. Торът се почиства с булдозерна лопата, а се съхранява в торохранилища за повече от 6 месеца. Обемистите фуражи се залагат с фуражораздаващи ремаркета, а концентрираният фураж на дойните крави - в доилната зала с помощта на дозиращи устройства в зависимост от млечността им.

Вижте още:

При използване на пасищата е важно да се определи правилно пасищната зрелост на тревите

Бременност и отелване на кравите

Интензивно угояване на млади говеда