Анти ГМО

 • I
  Колеги прочетете тази чудесна работа. Заслужава особено внимание и адмирации.\r\n\r\nДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,\r\nМИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р. БЪЛГАРИЯ\r\n\r\nДО Г-Н МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ,\r\nМИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ\r\n\r\nДО Г-ЖА НОНА КАРАДЖОВА,\r\nМИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ\r\n\r\nДО Г-ЖА ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА,\r\nПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ\r\n\r\nДО Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА,\r\nПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ\r\n\r\nДО Г-Н СВЕТЛИН ТАНЧЕВ,\r\nПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ\r\n\r\n\r\nО Б Р Ъ Щ Е Н И Е\r\nОТ\r\nИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА ГРАЖДАНИ И РОДИТЕЛИ\r\n\r\nОтносно законопроект за изменение и допълнение на Закон за генетично модифицираните организми.\r\n\r\n\r\nНастояваме да ни бъдат разяснени следните неясноти:\r\n\r\nВ мотивите към законопроект за изменение и допълнение на Закон за генетично модифицираните организми е посочено следното:\r\n\r\n„При подготовката на законопроекта са взети предвид писмените коментари, изпратени от Европейската комисия до Министерството на околната среда и водите на 14 април 2009 г., относно транспонирането на Директива 98/81/ЕО, изменяща Директива 90/219/ЕИО, по повод стартирането на процедура за нарушение на чл. 226 от Договора за създаване на Европейската общност.”\r\n\r\nОт цитирания текст разбираме, че Европейската комисия е посочила в писмото си единствено Директива 98/81/ЕО, отнасяща се за работата с генетично модифицираните организми в контролирани условия, и ни е обърнато внимание за необходимостта от транспонирането на изискванията по нея в нашето законодателство. Както и, че е стартирала процедура по чл. 226, която е досъдебна процедура и няма наказателен характер. Санкционирането по тази процедура не е приоритет и цел на Европейската комисия.\r\n\r\nНастояваме да ни изясните:\r\n\r\nНа какво основание в проектозакона за изменения и допълнения на Закон за генетично модифицираните организми се променят и се заличават основно текстове, касаещи освобождаването на генетично модифицираните организми в околната среда, каквито изрични изисквания не намираме от страна на ЕС, след като в писмото не е посочена Директива 2001/18/ЕО.\r\n\r\nЗапознавайки се подробно с изискванията по Директива 2001/18/ЕС, нашето становище е следното:\r\n\r\n1. В директива 2001/18/ЕЕС забраните са регламентирани в ал.5 на допълнителните разпоредби, както и в чл. 22 и чл. 23. \r\n2. В директива 2001/18/ЕЕС няма изрично регламентиран „забранителен” режим, който да ограничава страна членка да спре освобождаването в природата на хибриди, застрашаващи генетичното богатство от сортове и породи на самата страна. \r\na. Директива 2001/18ЕЕС не ограничава въвеждането на забранителни мерки с цел опазване на видове от защитени територии, както и на генетично значими сортове и породи. \r\nb. Отпадането на чл.79 и чл.80 от ЗГМО е в пълно противоречие с чл. 6 от Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, която е в основата на Натура 2000. \r\nc. Тази промяна също така се намира в противоречие и с директивите, предоставящи дерогации за местни сортове застрашени от генетична ерозия, като Директива 2009/145/ЕО. \r\n\r\nСчитаме, че изключително странно се тълкуват изискванията по европейските директиви, и конкретно Директива 2001/18ЕЕС, която не е посочена в писмото от ЕК до МОСВ, налице е също така и неправилно според нас тълкуване на текстовете в настоящия Закон за ГМО:\r\n\r\nЧл. 79, 80, 52 и параграф 4 от допълнителните разпоредби не са общи забрани, а превантивни защитни текстове, отнасящи се до конкретни изключения, а именно генетично значими сортове и породи, защитени територии от Натура 2000, които са защитени и от две европейски директиви, Директива 92/43/ЕЕС и Директива 79/409/ЕЕС, както и за земеделските полета, отглеждащи екологично чиста био продукция.\r\n\r\nОТНОСНО ОТМЯНАТА НА ЧЛ. 79 ОТ ЗГМО:\r\n- В Европейския съюз има разрешени за пускане на общия пазар на Европейските общности над сто хибрида от само шест култури:\r\no памук;\r\no царевица;\r\no рапица;\r\no соя;\r\no захарно цвекло;\r\no два вида други организми\r\n- Забраната във Франция е за отглеждане на МОН810.\r\n- Забраната в Унгария е за два от видовете използване при пускане на пазара (отглеждане и използване за фураж) на МОН 810 и на Т 25 – хибриди на царевицата на компаниите „Монсанто” и „Байер”. Възможно е да има и други забрани, за които не знаем.\r\n- Забраната в Австрия е въведена на ниво провинция, така че всъщност става дума за няколко успоредно въведени забрани. Там механизмът на забраната е по-сложен, но във всички случаи се отразява на свободното движение на ГМО продуктите, разрешени за пускане на пазара. Видяхме, че има заведена процедура срещу провинция Горна Австрия и има документ на ЕС по отношение на твърдяното нарушение на провинция Горна Австрия, но не успяхме да проучим в какво Европейските общности обвиняват Австрия и по-конкретно провинция Горна Австрия. Съществува и регламент, с който се въвежда ГМО забрана в провинция Щирия (друга провинция на Австрия).\r\n- Забраната в Германия засяга пускането на пазара на МОН 810.\r\n\r\n- Трябва да се отбележи, че до месец април 2009 година Европейският съвет е отхвърлил всички предложения за санкциониране на страните-нарушители. Това означава, че дори и при нарушение на правилото за свободно движение на ГМО продуктите, разрешени за пускане на пазара, Европейският съвет за момента не може да формира мнозинство за налагане на санкции. Към дата април 2009 година само четири страни са „за” налагане на санкции – Холандия, Швеция, Финландия и Великобритания. \r\n\r\n- Всички наказателни процедури срещу страните във връзка с ГМО са за решения, противоречащи на свободата на движение на ГМО хибридите, разрешени за пускане на пазара на Европейските общности.\r\n \r\n- Нито една от тези процедури не е само за обявяване на забрана за освобождаване в околната среда на отделни хибриди или на цели култури.\r\n\r\n- Освобождаването в околната среда (с изключение на случаите, когато ГМО продуктът е разрешен и за отглеждане – какъвто е случаят с МОН810 и вероятно с някой друг продукт от разрешените за пускане на пазара над сто ГМО продукта), се счита за сфера в която държавите-членки могат да провеждат самостоятелна политика.\r\n\r\n- В сферата на националната политика се счита разрешаването на опити на националната територия с неразрешени за пускане на европейския пазар хибриди.\r\n\r\n- В сферата на националната политика се счита и разрешаването на отглеждане на конкретно посочени терени от националната територия на неразрешени за пускане на европейския пазар хибриди.\r\n\r\n- Съобразно същия аргумент в сферата на националната политика може да бъде и забраната за отглеждане (включително и забраната за опити), т.е. забраната за освобождаване в околната среда на всякакви хибриди и дори на цели култури, които не са разрешени за пускане на общия европейски пазар. Към настоящия аргумент поне три страни – Австрия (от 97 г.), Гърция (от 99 г.) и Унгария (от 2008 г. насам) не издават разрешения за извършване на опити с ГМО хибриди. Тези страни са наложили т.нар. де факто мораториум и по-интересното е, че никъде не намерихме информация Европейските общности да обвиняват горепосочените страни в това. Както посочихме по-горе обвиненията срещу Австрия, Германия, Гърция и Унгария са за действия, насочени срещу пускане на пазара на разрешения хибрид МОН 810 и на някои други хибриди.\r\n\r\n- След като културите, изброени в чл.79, се разминават изцяло със списъка на културите, хибридите на които са разрешени за пускане на пазара на ЕО, не виждаме защо забраната на чл. 79 да не остане. Още повече, че е налице изключително широко обществено мнение в подкрепа на това.\r\n\r\nАргументите и анализът на чл. 80 показва аналогична ситуация с тази на чл.79.\r\n\r\n\r\nПоради това, категорично настояваме:\r\n\r\nДа се запазят в закона чл. 79, чл. 80 (заедно със свързаните с тях членове за глоби и санкции за неспазване на забраните), чл.52 (ал.2), както и параграф 4 от допълнителните разпоредби.\r\n\r\nСчитаме, че акцентът трябва да се постави върху неспособността на българските институции да контролират процесите – на освобождаване в околната среда (включително и на опитите с ГМО), на пускане на пазара (включително и контролът на пускането на пазара на неразрешени хибриди), на проследяване на ГМО продуктите, на етикетиране на храните и фуражите, съдържащи ГМО.\r\nУбедени сме, че ако са наясно как се прилага ЗГМО у нас, дори и представителите на Холандия, Швеция, Финландия и Великобритания, биха гласували против предложението за санкциониране на България за това, че е забранила продажбата на ГМО продукти на територията на България.\r\n\r\nВ тази връзка настояваме МОСВ и от МЗХ да представят публично следната информация за околната среда:\r\n\r\n1. Писмото на Европейската комисия, съдържащо заплахи за стартиране на наказателна процедура срещу България за неспазване на европейското законодателство в областта на ГМО;\r\n2. МОСВ да предостави уведомленията, които са изпращани до Комисията по чл.7 от директивата.\r\n3. Справка от МОСВ за подадените до този момент заявления по чл. 59-60 от ЗМГО.\r\n4. МЗХ да представи копия от всички разрешителни, издадени въз основа на чл. 67 от ЗМГО (това искане се прави въз основа на чл.69, ал.3 от ЗМГО).\r\n5. При липса на регистър по чл. 71 от ЗМГО – справка от МЗХ за всички площи, засети с ГМ растения.\r\n6. Справка от МЗХ за това какви мерки са взети за спазване на правилото на чл.71, ал.3 от ЗМГО (брой на проверките – по години и тримесечия и по райони, където са извършвани проверките)\r\n7. МЗХ да предостави копия от уведомленията, изпратени от лицата по чл. 71, ал.4 от ЗМГО.\r\n8. МЗХ да предостави справка за проверките, съставените актове и издадените наказателни постановления за неспазване на изискванията на чл. 74 от ЗМГО.\r\n9. Справка от МОСВ и от МЗХ за броя на исканията за издаване на разрешения по чл.83 от ЗМГО, за броя на издадените разрешения по чл. 83 от ЗМГО и за броя на отказите да бъдат издадени разрешения по чл. 83 от ЗМГО.\r\n10. МОСВ да предостави справка за броя на писмените удостоверения, издадени от МОСВ по чл. 100 от ЗМГО.\r\n11. МОСВ да предостави информация за това как РИОСВ се справят със задълженията си по чл. 108 от ЗМГО, информация как става това – с доклади, справки и пр.\r\n12. Да се предостави информация създадена ли е специализираната лаборатория по чл. 108, ал.2 от ЗМГО. Ако да - кога е създадена? Да се изготви справка за извършената дейност от лабораторията от момента на създаването й до настоящия момент.\r\n13. Има ли в МЗХ информация относно местата и площите, на които се провеждат полски опити с ГМО, както и хибридите, които се освобождават в околната среда при провеждането на тези полски опити? Да се представи справка, съдържаща данните за относно местата и площите, на които се провеждат полски опити с ГМО, както и хибридите, които се освобождават в околната среда при провеждането на тези полски опити. \r\n14. На какво основание (с какво разрешение) се извършват тези полски опити – да се посочи инстанцията, която разрешава опитите?\r\n15. Има ли в МОСВ информация относно местата и площите, на които се провеждат полски опити с ГМО, както и хибридите, които се освобождават в околната среда при провеждането на тези полски опити? Изчерпателна ли е тази информация и има ли регламентиран механизъм за получаване на горепосочената информация в МОСВ.\r\n16. Въпроси към МОСВ и МЗХ: Да се представи справка за мерките, предприети въз основа на чл. 117 от ЗМГО – в справката да се посочат броя на проверките – по години и имената на проверяваните лица.\r\n17. Справка от МОСВ, МЗХ и председателя на КЗП за броя на съставените актове и издадените наказателни постановления за административни нарушения по чл. 118-142 от ЗМГО. \r\nБележка: Справките да бъдат за периода от влизане в сила на закона за генетично модифицираните организми до настоящия момент.\r\n\r\nАргумент за исканата справка – изменението на закона трябва да се прави на базата на анализ за това как законът се е прилагал. От влизането в сила на закона са минали четири и половина години, една година и половина, от които преди България да влезе в ЕС и три години след като България вече е член на ЕС.\r\n\r\nВъв връзка с горното, предвид постигането на ефективен контрол и пълна прозрачност в действията на органите на изпълнителната власт предлагаме да се добави следния текст в закона като нов нов чл.144, или последна алинея на чл.143. \r\nВ края на всяко календарно тримесечие МОСВ, МЗХ и председателя на КЗП публикуват на сайтовете си информация за броя на извършените проверки за установяване на нарушения по този закон, за броя на съставените актове и издадените наказателни постановления за административни нарушения по чл.118-142 от ЗМГО, както и за броя на влезлите в сила наказателни постановления.\r\n\r\nВ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:\r\n\r\nКато български граждани в качеството ни на родители, земеделци, еколози, фермери, бяхме изключително обнадеждени, когато разбрахме за проект „Зелена България” на правителството, за връщане на БДС, за определянето като държавен приоритет на България да бъде екологично чистата продукция, чистата земя и природа. Това е нашият единствен шанс в европейските и световните пазари, единствената ниша, за която имаме огромен потенциал и можем да заемем. Тази ниша и търсенето на екологично чиста биопродукция се увеличава непрекъснато, пазарът е неограничени.\r\n\r\nЕкологично чистата земя и стотиците традиционни български сортове, селектирани от българите преди нас в продължение на векове, са национално богатство, което няма цена. На това богатство именно дължим уникалния български вкус, който дори самите ние вече почти не можем да намерим и сме на крачка да загубим безвъзвратно. Но ако досега случващото се все пак е поправимо, например като върнем БДС, въведем строг контрол, инвестираме в нашата наука и заложим на традиционните български сортове, то ако се приеме този проектозакон, след 50-100г. ще сме загубили екологично чистата си земя, традиционни култури и уникалния български вкус завинаги. Връщане назад няма да има. На наследниците след нас ще оставим български генномодифициран вкус и не БДС, а БГС, български генномодифициран стандарт. И ако след 10-20, 50 г. учените установят, че последиците от генномодифицираните организми са непредвидими и непоправими, и че изпуснати веднъж в околната среда не могат да бъдат контролирани, големите държави с големите ресурси сигурно все някак ще се оправят, но на нас малка България, какво ще ни е останало? Ще сме унищожили безвъзвратно и последните богатства и шансове, които сме имали. \r\n\r\nЗатова настояваме страната ни твърдо и обосновано да защити националните интереси на България пред Европейската комисия, имайки предвид икономическата и стопанска значимост на традиционните сортове, породи, защитените екологични територии и приоритетното за държавата развитие на екологично чистото биоземеделие. Настояваме не само да останат превантивно защитните текстове, но и категоричността и сигурността на защитата ни да се засили, съобразявайки с изнесената информация и независимите изследвания на рисковете от ГМО, към днешна дата.\r\n\r\n\r\n\r\nСофия, 26.01.2010г.\r\nИнициативен комитет на граждани и родители\r\nпротив промените в ЗГМО
 • I
  Който има възможност нека в неделя се присъедини към шествието. Нека покажем,че това не е локална инициатива с една шепа съмишленици, а всенародно движение, което няма да се задоволи с мъгляви обяснения, а ще бди над националните интереси и природните ни богатста.
 • Моля администраторите да сложат предишните 2 съобщения в сайта.
 • Скъпи приятели, нека засипем г-н Бойко Борисов с картички, повтарящи неговата идея за ЗЕЛЕНА България - с чиста храна, земя, природа (и чисти гени, нали?)! Картичките да бъдат красиви изгледи от нашата Родина, снимки или ръчно нарисувани. Текстът да бъде позитивно послание, вик за спасение. Напр: Г-н Премиер, Вие можете да спасите нашите поля, нашата българска роза, нашите билки, нашите деца. Изпращайте ги на адрес: гр. София 1164 пощенска кутия №38 (намира се в кв.Лозенец, можете лично да ги занесете!) Срокът за получаване е най-късно до 02 - 03 февруари! Ние ще ги съберем и ще поканим телевизионна медия да отрази връчването им! Можете да ги нарисувате лично, с децата си.. Можете да "произведете" десетки и стотици..и да ги донесете директно в пощенската кутия! Нека обединим всичките си надежди и ги изпратим с цялата си положителна мисъл, с вяра в бъдещето на нашата Родина!
 • Заповядайте на гражданска демонстрация под надслов: * * "ЗА ЧИСТА ХРАНА, ЗА ЗДРАВА ЗЕМЯ ! БЪЛГАРИЯ - СВОБОДНА ОТ ГМО!" На 31 януари 2010 г., 12.00 – 14.00 ч. Събиране на участниците между 12.00 и 12.30ч. в градинката пред Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. Демонстрация-шествие между 12.30 и 13.10 ч. по описания маршрут и митинг на крайната точка, градинката до Народното събрание, между 13.10 и 14.00 ч. *Организатори: *Коалиция „За Да Остане Природа в България” ( www.forthenature.org) и Инициативен комитет на родители от форум „BG-MAMMA” *Маршрут:* Начална точка на шествието: градинката пред *Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”*. Оттам шествието тръгва наляво по ул. „Шипка” и се придвижва направо до края на Докторската градина, където завива надясно по ул. „Сан Стефано”. Шествието продължава надолу по ул. „Сан Стефано” до сградата на *Българската национална телевизия*, където ще има кратък престой. След това шествието продължава до края на ул. „Сан Стефано” и оттам надясно по локалното платно на бул. „Цар Освободител”. Придвижва се по тротоара покрай сградата на Софийския университет до пешеходната пътека на кръстовището на бул. „Васил Левски” и ул. „Шипка”. Оттам шествието пресича пешеходната пътека и завършва в градинката между Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”, Националната художествена академия и *Народното събрание*. На крайната точка ще се състои кратък митинг и информационна среща за генно-модифицираните организми. *Материали: *плакати, свирки, тъпани, мегафони, артистично облекло
 • T
  Колега Izhel, кажи как официално да подкрепим това обръщение, а не само да пишем във форума.
 • K
  Хора ! Разберете , че ГМО няма да навредят на нас а на децата ни ! Нашия ген е вече програмиран и няма да се промени(няма да ни излезе трето око или ухо)! Това ще стане с нашите поколения ! Опитите с плъхове са само за прякото влияние на ГМО а не на генетична основа !При свине отглеждани с ГМО са регистрирани случаи на ПЪЛНА СТЕРИЛНОСТ ! Разберете че не се знае какво ще стане с гените които ние предаваме напред !Ако въобще можем да предадем нещо! А да не говорим че скоро ще се появят резистентни форми на неприятелите по растенията ! И тогава няма накъде ! Връщаме се в каменната ера и ще гоним буболечки с палки за мухи а плевелите ще се копаят с мутики !
 • сея слънчогледови семена kvs иполучавам над 300 килограмови добиви,аз съм обикновен селянин от къде да знам че са гмо, за това си избрахме ветиринар за министър, ако някой ден си видим в гъзовете си гмо х,, ще се сърдим на себе си
 • Браво на колегите, за труда и усилията да се задълбочат и да изискат тази информация.Поздравявам ги. Надявам се, че ако тази информация излезе публично, ще стане ясно какви управляващи сме имали винаги:мързеливи, некадърни и най-вече подкупни. И сега отново не си направиха труда да разберат начините по които могат справедливо да се опълчат на ЕК. Да им посочат факти и аргументи. А не да раболепничат по всяка тема, като обикновени мижитурки.
 • колеги разбрахте ме погрешно извинявам се
 • R
  http://grazhdani.eu/peticija.php?c=gmo
 • Този http://fermer.bg/profile.php?id=2620 , работи за Монсанто. Представител на Черкезов за раиона.
 • Невежеството е екзотичен плод но когато се докоснеш до него ти се струва ,че попадаш на чужда планета и се намираш в рая с много вакханки ,а Дионис направо работи за теб и всичко свършва бързо ама много бързо защото когато се събудиш ще разбереш всичко онова което не си знаел .Ако си проспал някоя и друга лекция по генетика поне се опитай да се ограмотиш.Защото Глупаците не е нужно да ги поливаш те сами си никнат.
 • Tebe te znam, ti see6 GMO, zna4i si pove4e ot Tupanar V Bulgariq vsi4ko se znae.
 • J
  аз да не сам плъх бе тъпанар
 • ГМО царевица уврежда плъхове, сочи експеримент! Френски учени от университета в Кан са провели експеримент с плъхове, които били хранени с генетично генетично модифицирана царевица. Целта била да се провери дали тя не уврежда животните, пише онлайн изданието на сп. "Шпигел". Законът за ГМО се прекроява под натиска на екозащитниците Проучванията са били проведени преди близо 10 години по поръчка на производителя на ГМО-царевица "Монсанто". Данните от опита обаче са оповестени публично чак сега, години по-късно, под натиска на адвокати от "Грийнпийс" и на шведското министерство на земеделието. В експеримента учените са използвали три вида генетично модифицирана царевица на "Монсанто" - MON810, MON863 и NK603. Около 400 плъха са хранени с ГМО-растенията в продължение на 90 дни. В началото на експеримента, след петата и след четиринадесетата седмица са правени пълни изследвания на органите на животните на базата на кръв и урина. Резултатите от експеримента показват, че има изменения в органите на плъховете, предимно в бъбреците и черния дроб. Това обаче все още не е сигурно доказателство, че продуктите са токсични или канцерогенни, твърдят учените. Причината е, че изследванията са били твърде кратки и само еднократно проведени. Компанията "Монсанто" пък обвинява изследователите в редица методологични неточности. Европейската организация по сигурността в хранителните стоки смята, че MON810 е толкова безвреден за здравето на хората, колкото и обикновената царевица. Според тях инжектираният в този тип царевица протеин (бактерията Bacillus thuringiensis) е изследван за токсичност и е безвреден, а освен това бързо се разгражда в стомашна среда. През 2005 г. MON810 беше официално разрешен и обявен за безвреден в Германия. През 2009 г. същата царевица беше забранена от министерството на икономиката, срешу което "Монсанто" е подала оплакване. Очаквайте повече от дискусията "за" и "против" освобождаването на ГМО в природата на България в следващия брой на сп. "Бизнес & Екология", който излиза на пазара на 2 февруари. http://www.dnevnik.bg/ekobiznes/2010/01/27/848973_gmo_carevica_uvrejda_pluhove_sochi_eksperiment/?p=0#addcomment Черкезов отново се е проявил в форума на дневник!

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Гъбарник

Цецо: Другото което искам да попитам е от една торба вярно ли е че излизат от 2 до 3 реколти

264 4

Кой трябва да се сигнализира за неидентифицираните животни?

Кой трябва да се сигнализира, за да се вземат навреме адекватни мерки, когато има неидент...

776 0

Държавата да поеме разходите за заплати и осигуровки, данъци

cenko: Като се замисля, наистина това са си чисто поемане на разходи за заплати и осигуровки ......

1712 2

Градушки - До 90 ст./дка такса ще плащат фермерите за противоградова защита!

htz180limited: Нищо догодина ще си платиш по 1 лв на декър (покрива няма да го плащаш.Покривите и бетонни...

2305 4

Не ви ли писна да ви крадат или ? Такса за градушките по 1 лв на дка

Uvas: Явно не! Щом седим и пасем, още издевателства ни трябват. Така е, като получаваме даром,...

2591 6