Детайли за 01.02.2013г. национална стачка

 • G
  Да се отбелязват исканията с номерация за националната стачка на българските фермери за 01.02.2013г. за видовете отрасли,с предложения от хората занимаващи се в своята дейност. rn rn1.субсидии по СЕППrn2.национални доплащанияrn3.срок за изплащане(не само за сега,а за месец от годината в който ще се знае че се изплащат задължително)rn4.по-нисък данък за земеделиетоrn5.горивата-много болна тема(нафтата по жътва ще е 3лв)rn6.минимални изкупни цени на мляко,животни,селскостопанска продукция-това става само с намеса на държавата т.е. субсидиране от бюджета)rn6.облекчени условия при кандидатстване по програми и с приоритет при ваденото на документи от институциитеrn7.защита от дъмпингови цени
 • G
  законова рамка за стачка: КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Чл. 21. (1) Земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото. (2) Обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени със закон. Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право. (2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания. (3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа. (4) Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд. Чл. 49. (1) Работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване. (2) Работодателите имат право да се сдружават за защита на своите стопански интереси. Чл. 50. Работниците и служителите имат право на стачка за защита на своите колективни икономически и социални интереси. Това право се осъществява при условия и по ред, определени със закон. РЕШЕНИЕ № 14 от 24 септември 1996 г. по конституционно дело № 15 от 1996 г., съдия докладчик Георги Марков (Обн., ДВ, бр. 84 от 04.10.1996 г.) Конституционният съд в състав: председател - Асен Манов, и членове: Младен Данаилов, Милчо Костов, Цанко Хаджистойчев, Станислав Димитров, Николай Павлов, Иван Григоров, Пенчо Пенев, Тодор Тодоров, Александър Арабаджиев, Георги Марков, при участието на секретар-протоколиста Енита Еникова разгледа в закрито заседание на 24 септември 1996 г. конституционно дело № 15 от 1996 г., докладвано от съдията Георги Марков. Делото е образувано по искане на президента на Република България. Поискано е задължително тълкуване на чл. 50 от Конституцията във връзка с възможността чрез закон определени категории работници и служители да бъдат лишени от правото на стачки. Иска се и обявяване на противоконституционността на чл. 16, т. 4 и 6 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове (обн., ДВ, бр. 21 от 1990 г., изм., бр. 27 от 1991 г.). С атакуваните законови разпоредби не се допуска стачка в производството, разпределението и снабдяването с електроенергия; в съобщенията; в здравеопазването; в системата на Министерството на народната отбрана, войските на другите ведомства, както и на съдебните, прокурорските и следствените органи. С определение от 30 юли 1996 г. исканията са приети за допустими. Със същото определение като заинтересувани страни по делото са конституирани Народното събрание, Министерският съвет, Върховният съд, главният прокурор, Националната следствена служба, министърът на труда и социалните грижи, министърът на здравеопазването, министърът на енергетиката и енергийните ресурси, министърът на отбраната, министърът на вътрешните работи, министърът на транспорта, министърът на правосъдието, председателят на Комитета по пощи и далекосъобщения, Главното управление на Строителните войски, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда "Подкрепа", Общността на свободните синдикални организации в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Българският съюз на частните предприемачи "Възраждане" и Съюзът за стопанска инициатива на гражданите. От конституираните страни по делото са постъпили становища от Народното събрание, Министерския съвет, главния прокурор, Националната следствена служба, Конфедерацията на труда "Подкрепа", Конфедерацията на независимите синдикати в България, Общността на свободните синдикални организации в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Съюза за стопанска инициатива на гражданите, Главното управление на Строителните войски и министъра на транспорта. Получено е и писмо от Българския лекарски съюз. Народното събрание и Министерският съвет поддържат в становищата си, че от разпоредбата на чл. 50 от Конституцията, тълкуван във връзка с чл. 57, ал. 2 от същата и други конституционни разпоредби, може да се изведе идеята за конституционна допустимост на въвеждането по изключение в закон на някои ограничения при упражняването на правото на стачка на строго определени категории работници и служители. Като пример се сочат гражданите, заети по трудов договор в така наречените "основни дейности", свързани с живота, сигурността и здравето на хората, както и държавните служители, които упражняват властнически функции от името на държавата. С оглед на това се прави извод, че атакуваните разпоредби от Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС) не са противоконституционни. Същата теза се лансира и в становищата на Главното управление на Строителните войски, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, министъра на транспорта, Националната следствена служба и Съюза за стопанска инициатива на гражданите. Становището на главния прокурор, Конфедерацията на труда "Подкрепа", Конфедерацията на независимите синдикати в България и Общността на свободните синдикални организации в България е, че разпоредбата на чл. 50 от Конституцията изключва възможността за законодателно ограничаване правото на стачка, поради което и разпоредбите на чл. 16, т. 4 и 6 ЗУКТС са противоконституционни. В този смисъл е и писмото на Българския лекарски съюз. Конституционният съд, след като обсъди съображенията, развити в искането и в становищата на страните, прие следното: 1. По искането за задължително тълкуване на чл. 50 от Конституцията Разпоредбата на чл. 50 от Конституцията въздига правото на стачка на работниците и служителите в тяхно основно конституционно право. Като такова то е неотменимо със закон или друг правен акт - чл. 57, ал. 1 от Конституцията. Правото на стачка е крайно средство за защита на колективните социални и икономически интереси на работниците и служителите чрез ефективно преустановяване на работата по трудово правоотношение. То е израз на тяхната социална свобода и гаранция, че ще се изпълни конституционното изискване България да стане социална държава, в която правото на труд е конституционно защитено - чл. 16 от Конституцията. Наистина има случаи, в които правото на стачка като право за ефективно преустановяване на работа по възникнали трудови правоотношения може да създаде реална, непосредствена и очевидна опасност за живота, сигурността и здравето на цялото или на част от населението, което е недопустимо с оглед на чл. 57, ал. 2 от Конституцията, според който не се допуска упражняването на права, ако това накърнява права и законни интереси на други. Трябва да се отбележи, че условията, при които държавните служители упражняват правото си на стачка, следва да се определят със специален закон - чл. 116, ал. 2 от Конституцията (такъв още не е приет). Правото на стачка може да бъде законодателно ограничено само за държавни служители от системата на държавни органи, които упражняват властнически правомощия от името на държавата и осигуряват функционирането й, сигурността и суверенитета й, както и защитата на правата и законните интереси на гражданите. Касае се до изключителни случаи, в които правото на стачка може да бъде ограничено със закон с оглед разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от Конституцията, за да се гарантират животът, сигурността и здравето на населението. Определянето на тези изключителни случаи в закона не може да обезсмисли самото право на стачка и всеки конкретен случай подлежи на контрол за конституционосъобразност от Конституционния съд. Следва да се отбележи, че и Международният пакт за икономически, социални и културни права (ДВ, бр. 43 от 1976 г.), по който България е страна (ратифициран е с Указ № 1199 на Президиума на Народното събрание от 23.VII.1970 г. - ДВ, бр. 60 от 1970 г.), задължава държавите - страни по него, да осигурят правото на стачка на работниците и служителите. Същевременно обаче в чл. 8, т. 2 изрично се сочи, че това не може да възпрепятства налагането на законови ограничения при упражняването на правото на стачка във въоръжените сили, полицията и държавната администрация. Критерии като "опасност за живота, сигурността и здравето на хората" са залегнали и в практиката на контролните органи на Международната организация на труда, които следят за ограниченията на правото на стачка за защита на икономическите и социалните интереси на работниците и служителите. В заключение тълкуването на действителната воля на конституционния законодател, вложена в чл. 50 от Конституцията, не може да бъде изолирано от разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от същата и други конституционни текстове, гарантиращи живота, сигурността и здравето на гражданите. 2. По искането за обявяване противоконституционността на чл. 16, т. 4 и 6 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове Разпоредбата на чл. 16, т. 4 ЗУКТС не допуска стачки в производството, разпределението и снабдяването с електроенергия, в съобщенията и здравеопазването. Държавата гарантира живота на гражданите и закриля здравето им - чл. 4, ал. 2, чл. 28 и чл. 52, ал. 3 от Конституцията. Международният пакт за икономически, социални и културни права, по който България е страна, признава правото на всяко лице да постигне възможно най-добро състояние на физическо и душевно здраве (чл. 12, т. 1). Ето защо преустановяването на работа от работниците и служителите в държавните и общински здравни заведения чрез ефективна стачка би поставило в опасност живота и здравето на големи части от населението, което е недопустимо с оглед на посочените по-горе разпоредби и чл. 57, ал. 2 от Конституцията. Производството, разпределението и снабдяването с електроенергия, както и съобщенията са съществени, особено важни дейности, блокирането на които чрез преустановяване на работата в тях създава очевидна и непосредствена опасност за сигурността, здравето и живота на хората, което ще е в разрез с конституционното изискване упражняването на права да не води до накърняване права или законни интереси на други. Конституционният съд приема, че недопустимостта на преустановяване на работа на работниците и служителите в посочените по-горе дейности не изключва правото им на протестни действия за защита на колективните им икономически и социални интереси чрез символични стачки, протестни събрания, митинги и др., неводещи до спиране на работата им. С оглед на изложеното разпоредбата на чл. 16, т. 4 ЗУКТС не е противоконституционна. С чл. 16, т. 6 ЗУКТС не се допуска стачка в системата на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Строителните войски, войските на други ведомства, съдебните, прокурорските и следствените органи. Следва да се има предвид, че Българската армия и другите формирования в системата на Министерството на отбраната, Граничните войски, Вътрешните войски, Войските на Министерството на транспорта, Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения, Строителните войски, Националната служба за сигурност, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана образуват въоръжените сили на Република България. Въоръжените сили са длъжни да гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защитават нейната териториална цялост - чл. 9 от Конституцията, а защитата на отечеството е дълг на всеки български гражданин - чл. 59, ал. 1 от основния закон. Това конституционно предназначение на системата на националната отбрана изключва преустановяването на цялата или част от дейността й, включително и чрез стачка на работещите в нея по трудово правоотношение по Кодекса на труда граждански лица (наборните и кадровите военнослужещи не са работници и служители по смисъла на чл. 50 от Конституцията). Дейността в системата на Министерството на вътрешните работи е свързана изключително със защита на националната сигурност, охраната на държавната граница, опазването на обществения ред, живота и здравето на гражданите и борбата с престъпността. Касае се за съществена, особено важна дейност, преустановяването чрез стачки на която би довело до застрашаване живота, сигурността и здравето на гражданите. Що се касае до органите на съда, прокуратурата и следствието, те като цяло образуват една от трите държавни власти - съдебната ( чл. 8 от Конституцията). Съдебната власт е призвана да защитава правата и законните интереси на гражданите - чл. 117, ал. 1 от Конституцията във връзка с чл. 56 от същата. Преустановяването на дейността на органите на съдебната власт ще постави в опасност функционирането на самата държава. Очевидно чл. 16, т. 6 ЗУКТС не противоречи на Конституцията. По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 и 2 от Конституцията Конституционният съд РЕШИ: 1. Правото на стачка е основно право на работниците и служителите, признато им изрично с разпоредбата на чл. 50 от Конституцията. То е средство за защита на техните интереси и конституционна гаранция, че България ще се развива като демократична и социална държава. Правото на стачка като основно конституционно право на гражданите е неотменимо със закон или друг правен акт. Ограничаването на правото на стачка може да стане със закон в изключителни случаи, когато с оглед на разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от Конституцията преустановяването на работата създава очевидна и непосредствена опасност за живота, сигурността и здравето на населението. Правото на стачка търпи законодателно ограничаване за определени държавни органи, които упражняват властнически правомощия от името на държавата и осигуряват функционирането й. Определянето на тези случаи в закона подлежи на контрол за конституционосъобразност от Конституционния съд. 2. Отхвърля искането на президента на републиката за обявяване на противоконституционността на чл. 16, т. 4 и 6 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове (обн., ДВ, бр. 21 от 1990 г.; изм., бр. 27 от 1991 г.). Съдията Тодор Тодоров е подписал рeшението с особено мнение по чл. 16, ал. 4 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове, което е приложено към делото. Председател: Асен Манов
 • G
  Чакам активност но явно само ще си пишем и толкова.Голям като лъв,страхлив като офца
 • G
  моето мнение че е безмислено да се ходи в столицата,по добре е да се блокират възлови участъци от основни пътни артерии с техника от голям калибър и да се отстояват позициите.в смисъл че те трябва да дойдат при нас,а не ние при тях(камъка си тежи на мястото),без джипове и скъпи коли,само с техника и то работна. връчваме и нашите искания в писмен вид и им даваме 24 ч.за изпълнение на основните неща,дори ако трябва ще заседават през ноща и то на полето сиреч с нас да се обсъждат нещата.
 • V
  Колега,най-важното искане, без което няма никакъв резултат е- Господата ДА НИ ЧУЯТ! Когато говориш с глухи, независимо какви са ти исканията, диалог няма, Тия чуват само , когато видят дебелия край, така, че ако ще стачкуваме, първо трябва да вземем мерки, с които да ги накараме да ни чуят!

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Гъбарник

Цецо: Другото което искам да попитам е от една торба вярно ли е че излизат от 2 до 3 реколти

266 4

Кой трябва да се сигнализира за неидентифицираните животни?

Кой трябва да се сигнализира, за да се вземат навреме адекватни мерки, когато има неидент...

778 0

Държавата да поеме разходите за заплати и осигуровки, данъци

cenko: Като се замисля, наистина това са си чисто поемане на разходи за заплати и осигуровки ......

1712 2

Градушки - До 90 ст./дка такса ще плащат фермерите за противоградова защита!

htz180limited: Нищо догодина ще си платиш по 1 лв на декър (покрива няма да го плащаш.Покривите и бетонни...

2305 4

Не ви ли писна да ви крадат или ? Такса за градушките по 1 лв на дка

Uvas: Явно не! Щом седим и пасем, още издевателства ни трябват. Така е, като получаваме даром,...

2592 6