Един от най-широко употребяваните методи в практиката за определяне цената на земеделската земя е този на капитализираната печалба. Използва се формулата: P3 = N / r P3 е цената на земята N е ежегодният размер на печалбата от единица площ r е лихвеният коефициент Друг използван в парактиката вариант за определяне на цената на земеделската земя е чрез капитализиране на очакваната рента , а именно : P3 = R / r R е рентата от 1 дка,лв. r e лихвеният коефициент * лихвеният коефициент изразява очакваната възвращаемост на киптала. Равнището му се определя от : - основния лихвен процент - равнището на инфлацията - бизнесвъзвръщаемостта на капитала и др.