Ще се опитам накратко да представя основните методи в практиката, които служат за определяне на арендните вноски. 1. Арендни вноски, изчислени като процент от стойността на земята. Това е един от най-простите начини за изчисляване. Aв = K.Цз Ав - арендна вноска K - коефициентът, който изразява частта на арендната вноска, спрямо цената на земеделската земя. Цз - цената на земята В европейските държави, където арендата на земя има широко приложение, K се движи в границите 0,03-0,08, т.е. годишната арендна вноска, представлява от 3 до 8 % от пазарната цена на земята. 2. Арендна вноска, изчислена като стойностен еквивалент от относителният дял на очакваната продукция, предоставена на собственика. Ав = N.OП + N1.ДП - S.П3 N - относителният дял от общата продукция, предоставена на собственика ОП - стойностния еквивалент на продукцията N1 - относителният дял от средствата по линия на правителството ДП - размерът на паричните средства по правителствени програми S - относителният дял на разходите, които са за сметка на собственика Пр - производствените разходи 3. арендни вноски , изплащани под формата на преотстъпване на собственика на земя на част от произвежданата продукция Авi = СДi . Кi СДi - средният добив от всяка култура Ki - относителният дял от средния добив за собственика на земя.