CAP4US

Подаването на заявления за Кампания 2024 вече стартира. Ако сте животновъд, имайте предвид, че се правят промени в обвързаното подпомагане в частта за реализация на продукция.

Четете още: Месец май и важните срокове, които фермерите май все още чакат

Те са заложени в проектонаредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план. Общественото обсъждане тече до 20 май.

Предвижда се да бъдат извършвани административни проверки за наличие или липса на регистрация в системите за регулиране на пазара в сектор мляко, както и в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за установяване на движение на животните в сектор месо. 

Целта на тези проверки е да се установи дали кандидатите за финансово подпомагане извършват активна стопанска дейност в секторите мляко и месо. 

Сектор „Мляко"

Кандидатите за финансово подпомагане, опериращи в сектор мляко, които подават заявление за подпомагане по интервенциите за обвързано с производството подпомагане за млечни крави, обвързано с производството подпомагане за млечни крави, включени в развъдни програми, обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи, обвързано с производството подпомагане за биволи, обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми и обвързано с производството подпомагане за овце и кози от местни породи, включени в развъдни програми, трябва да отговарят на поне едно от следните условия:

•    Земеделските стопани, които  реализират сурово мляко чрез първи изкупвач на сурово мляко, съгласно чл. 55д, ал. 4 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС), следва да имат регистриран валиден договор по реда на чл. 55б, ал. 5 от ЗПООПЗПЕС и/или

•    Земеделските стопани, реализиращи мляко и/или млечни продукти чрез директни доставки, следва да имат регистрация по реда на Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (обн., ДВ, бр. 84 от 2010 г.) и/или

•    Земеделските стопани със затворен цикъл на производство трябва да имат регистрирано млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход - Секция IX - Млечни продукти.

В случай че земеделските стопани, кандидати за финансово подпомагане, не отговарят на поне едно от изискванията за реализация на мляко и млечни продукти, финансово подпомагане не се предоставя за нито едно от заявените животни по съответната интервенция.

Сектор „Месо"

Кандидатите за финансово подпомагане, опериращи в сектор месо, които подават заявление за подпомагане по интервенциите за обвързано с производството подпомагане за месодайни крави; обвързано с производството подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми; обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи; обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми и обвързано с производството подпомагане за овце и кози от местни породи, включени в развъдни програми, трябва да отговарят на условието за реализираните животни за клане, износ или продажба в други стопанства, да е издадено ветеринарномедицинско свидетелство от Системата за идентификация и регистрация на животни на БАБХ или документ за придвижване към държави от ЕС, или трети страни.

В случай че стопанството на кандидата не отговаря на изискването за реализирани животни, финансово подпомагане не се предоставя за нито едно от заявените по интервенцията животни.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US