Млекопреработвателно предприятие на ниво ферма

 • F
  Здравейте колеги,\r\nНякой има ли актуална информация дали скоро и фермерите на последната държава членка на ЕС ще имат право да преработват собствената си продукция и да я предлагат на пазара?\r\nТози въпрос го поставих пред МЗХ през май 2007,казаха ми за началото на март 2008 след това ми казаха за началото на 2009,и днес отново зададох въпрос към новото ръководство на МЗХ и очаквам отговор като се надявам \\\"Ново ръководство-нов късмет\\\"
 • F
  Уважеми/а АНОНИМЕН, Колкото и да Ви се иска няма как качеството на продукт произведен от фермер и този от голямо преработвателно предприятие да е еднакво поради простата причина,че фермерът не разполага с технолози оборудване и растителни мазнини за да направи този "Качествен продукт" а и все пак разполага с една суровина наречена Мляко която е единствената и основна суровина за броизводство на 100%-тово сирене. На вашата теза,че продукта трябва да е по-евтин от този на големите мандри защото "ние нямаме такива разходи като техните"..... просто е абсурдно те нямат разходи за суровината ПРЯСНО МЛЯКО,елементарната сметка показва>>> 5л. мляко (нужно за един кг сирене) *1.00лв + разход за ток,вода препарати и др. + разход за труд (осигуровки,заплати и др. на работниците) +20%ДДС (ако ЗП е регистриран по ЗДДС) + минимална печалба =1кг. качествено сирене. Сам/а преценете каква трябва да е цената на 1кг. сирене.
 • Колеги помогнете има ли някой лиценз за превоз на животни за кратки патувания ако може да го видя някаде спряха ме полицаите и ми казах че не мога вече да карам животни без него [:talk]
 • Цената и качеството на продуктите са неразделни. Проблемът на българския потребител, е че покупателните му възможности са ограничени!Ами ако цената и качеството и при производителя е същата като в магазинната мрежа е естествено да си го купя от там, тъй като се счита че контрола по качеството и безопасността на продукта е по-сериозен!Освен това цената при производителя би следвало да е поне с малко по-ниска от тази в магазинната мрежа, тъй като са спестени част от разходите и надценките за съответния продукт.
 • I
  Превод от унгарски език! Съвместна Наредба № 14/2006х(16.ІІ.) на Министерството на земеделието и развитие на селските райони, на Министерството на здравеопазването и на Министерството за младежта, семейството, социалната равнопоставеност и равните възможности относно условията, при които дребните производители могат да произвеждат, приготвят и продават хранителни продукти На основание даденото с §.20 ал.(3) буква с) и на §.20 ал. (4) на LXXXII Закон от 2003 година относно хранителните продукти правомощие и със съгласието на министъра на транспорта, нареждаме следното: (1). Тази Наредба трябва да се прилага за онези дейности, в хода на които дребните производители по смисъла на Приложение № 1 в малки количества (по-нататък: малки количества) а) продават непосредствено на крайните потребители или реализират чрез местната търговска единица или чрез заведението за обществено хранене, отглежданите от тях основни хранителни продукти или такива обирани и събирани като диворастящи, б) продават непосредствено на крайните потребители хранителни продукти, изготвени от произведените от тях основни продукти или ги реализират чрез местната търговска единица или чрез заведението за обществено хранене, в) продават на крайните потребили или реализират чрез местната търговска единица респективно чрез заведение за обществено хранене месото на намиращите се в тяхна собственост, от отглеждани в стопанството им и там заклани птици и зайци, г) въз основа на закона за рибовъдството и риболова и при наличието на документи, даващи право за извършване на риболовна дейност, да продават директно на крайните потребители или да реализират чрез местната търговска единица или чрез завение за обществено хранене уловената в риболовните води от тях риба . 2. Наредбата не трябва да се прилага по отношение на храните на домакинствата, при отглеждането и производството на храни и изготвянето на хранителни продукти за собствена консумация. §.2. При прилагането на тази Наредба : 1. Дребен производител е: физическо лице, осъществяващо дейностите определени с §.1 ал.(1). 2.Първично производство е: Дейността, определяна като първично производство с член 3, точка 17 на Директива 178/2002/ЕС от 28 януари 2002 на Европейския Парламент и на Европейската Комисия относно общите принципи и изисквания на регулирането на храните, създаването на Европейска Служба по безопасност на храните и определянето на процедурите, отнасящи се до безопасността на храните (по-нататък Директива 178/2002/ЕС). 3. Основен продукт е: Продуктът определян като основен с член 2 ал.(1) буква б) на Директива 852/2004/ЕС на Европейския парламент и Европейската Комисия от 29 април 2004 година ( по-нататък: Директива 852/2004/ЕС относно хигиената на храните. 4. Преработен продукт е: Продуктът определян като преработен с член 2 ал.(1) буква о) на Наредба 852/2004/ЕС. 5. Птици са: Видовете животни, определени с Приложение №1, точка 3 на Наредба 853/2004/ЕС на Европейския парламент и Европейската Комисия (по-нататък Наредба 853/2004/ЕС) от 29 април 2004 година относно определянето на особените правила за хигиена при хранителните продукти от животински произход. 6. Зайци са: Видовете животни, определени с Приложение №1, точка 1.4 на Наредба 853/2004/ЕС . 7. Животни отглеждани в стопанството на дребния производител са: такива животни, които дребният производител непосредствено преди заколването им е отглеждал в собственото си стопанство – за птиците най-малко три седмици, за зайците – най-малко 4 седмици, за свинете, едрия рогат добитък, овцете и козите – най-малко 3 месеца. 8.Краен потребителе: потребителят определян като краен съгласно чл.3 точка 18 на Директива 178/2002/ЕС. 9. Местни търговска единица или заведение за обществено хранене: Търговска единица или заведение за обществено хранене по местоживеенето на дребния производител или по местонахождението на неговото стопанство. 10. Пазар, панаир и разрешени временни места за продажба в райноа на производството са : административната област по местоживеенето на дребния производител или по местонахождението на неговото стопанство, включително столицата (по-нататък: област) респективно действуващите пазари, панаирите и временно разрешените места за продажба в съседните области. 11. Място на стопанството: стопанският двор, в който се отглеждат животните за производство на храни или в който се извършват дейности във връзка с отглежданите растения за хранителни цели. §.3. Дребният производител носи отговорност за безопасността на пусканите от него в продажба храни, за проследимостта и документирането, както и за спазването на другите предписания и законови положения. §.4. (1) Дребният производител може да продава на крайните потребители определяните с §.1 ал.(1) букви а) и г) като малки количества основни хранителни продукти в собственото си стопанство, чрез местната търговска единица или чрез местнвото заведение за обществено хранене. Дребният производител може да продава на крайните потребители основни хранителни продукти от неживотински произход, мед и жива риба на всички пазари, панаири и разрешени места за временна търговия на територията на цяла Унгария, а продуктите от животински произход на пазарите, панаирите и разрешените места за временна търговия в областта, където са произведени. (2). Дребният поизводител може да продава на крайните потребители приготвенит от него малки, съгласно §.1 ал.(1) буква б), количества хранителни продукти в стопанството си, на пазарите, панаирите и местата разрешени за временна търговия в района по местонахождение на стопанството му. (3) Дребният поизводител може да продава на крайните потребители малки, съгласно §.1 ал.(1) буква в), количества заклани птици и зайци в собственото си стопанство, на пазарите, панаирите и местата разрешени за временна търговия в района по местонахождение на стопанството му както и чрез местната търговска единица или заведение за обществено хранене. (4) При извършването на продажби на пазарите и панаирите и в халетата трябва да се прилагат правилато за санитарен контрол както и разпоредбите, отнасящи се до провеждането на панаири и пазари. §.5 (1) При започване на дейносите по смисъла на §.1. ал.(1)., при настъпването на съществени промени и при прекратяването им, дребните производители - с изключение на производството на основни храни с неживотински произход и събирането на диворастящи растения - трябва да уведомят в писмен вид съответната областна (столична) ветеринарна станция (по-нататък: станция) или Служба по безопасността на храните по местонахождение на стопанството като съобщят следните данни: а) името и адреса на дребния производител. б) местонахождението на стопанството. в) наименованието на продукта, който възнамеряват да продават. г) наименованието на продуктите, произвеждани чрез преработка на основните продукти. (2). Станцията завежда на отчет дребния производител и му дава регистрационен номер. (3) В случаите на производството, изготвяне и преработка на продукти от животински произход, ветеринарният лекар на Станцията в пет дневен срок, от подаването на заявлението по ал.(1), извършва оглед, въз основа, на който издава удостоверение съгласно Приложение № 2 (по-нататък: ветеринарно удостоверение) на заведения на отчет дребен производител, при положение, че стопанството му отговаря на ветеринарните и хигиенно-хранителните изисквания, поголовието задължително участвува в задължителните програми по ваксиниране, респективно млечните животни не боледуват от туберколоза и бурцелоза. (4) Ветеринарното удостоверение е валидно една година от датата на издаването му и може да бъде продължавано за срок от една година в случай, че проверките са благоприятни. Дребният производител може да продава основни и преработени продукти от животински произход само при наличие на ветеринарно удостоверение. (5) Дребният производител, респективно управителят на местната търговска единица или на заведението за обществено хранене трябва дадържи в обекта за продажба ветеринарното удостоверение или копие от него , надлежно заверено от ветеринарния лекар. (6). При необходимост ветеринарният лекар, респективно санитарният инспектор на Станцията, извършва оглед на място на водения на отчет дребен производител, а на дребните производители, търгуващи с продукти от животински произход, се правят проверки най-малко веднъж годишно, като при необходимост се взема мостра. Ако дребният производител не отговаря на изискванията за производството на хранителни продукти, при доказано надхвърляне на квотата за производство в малки количества, извършва неразрешена дейност, констатират се тежки нарушения на хранително-хигиенните правила или се установят липси, отнасящи се до безопасността на храните, ветеринарният лекар отнема ветеринарното разрешително и неговото копие, като предприема действия за заличаването на дребния производител от регистъра на Станцията, респективно налага санкции определени с други закони. §.6. (1) За изготвяните хранителни изделия чрез преработката на основни хранителни продукти, дребният производител е длъжен да съставя производствен лист, който трябва да съдържа следното: а) име и адрес на дребния производител, б) място на изготвяне на хранителния продукт, в) наименование на хранителния продукт, г) състав на единица мярка от хранителния продукт, респективно на доза от него, д) срокът, в който може да бъде консумиран продукта, респективно срокът на годност, е) температурата, при която трябва да бъде съхраняван продукта, (2) При ипроизводствоно на хранителни изделия, дребният поизводител е длъжен да използва само разрешените и намиращи се в продажба подправки, аромати и готварска сол, респективно подправки от собствено производство. (3) Ако дребният производител реализира чрез местната търговска единица или чрез заведението за обществено хранене опаковано птиче или заешко месо, той трябва да изпозува обозначенията съгласно наредбата за обозначаване на хранителните продукти. На опаковката трябва да се постави обозначението “от дребен производител” а при продажба на мед - обозначението “от производител”. При продажба на неопаковани основни продукти в местната търговска единица, търговската единица е длъжна преди продажбата да постави на мястото за обозначаване място на продажбата името на дребния производител, неговия или на стопанството му адрес, наименованието на продукта, преди наименованието да се постави обозначението “от дребен производител”, а при продажбата на мед - да постави обозначението” от производител”, времето, през което продуктът може да бъде консумиран, респективно срока му на годност и температурата, при която трябва да бъде съхраняван. В търговските обекти собственост на дребния производител не може да се извършва самостоятелна продажба на нарязан и предварително разфасован черен дроб, както и друга карантия - с изключение на черен дроб от угоени гъски и патици. (4) При продажбата на яйца от кокошки, с изключение на разпоредбите за обозначението на продаваните яйца на местния пазар, върху яйцето трябва да се поставят изискваните с Директива 1907/90/ЕИО от 26 юни 1990 на Европейската Комисия обозначения относно обозначението на яйцата, както и обозначенията съгласно Директива 2295/2003/ЕС на Комисията от 23 декември 2003 година относно дейтайлизираните правила за изпълнението на тази директива. (5) При продажбата на сурово мляко, респективно при изготвяните продукти от сурово, термично необработено мляко, трябва да се постави обозначението “сурово мляко, да се консумира след преваряване”, респективно обозначението “изготвено от сурово мляко”. (6) При продажби, извършвани в стопанството на дребния производител, на пазарите, на панаирите и на местата разрешени за извършване на временна търговска дейност, достатъчно е да се постави на видно място в заведението, в което се извършва продажбата, името и адреса на дребния производител или наименованието и адреса на стопанството му, наименованието на продукта, срокът, в който продуктът може да бъде консумиран или срока на годност и температурата, при която трябва да се съхранява продукта. (7) Дребният производител трябва да води отчет за количеството на произведените от него продукти, за времето на производството им, за продадените количества, за мястото и времето на продажбите. Дневникът или неговото копие, дребният производител е длъжен да съхранява на мястото на извършване на продажбите. Дребният производител е длъжен да съхранява в продължение на две години отчета за продажбите и удостоверенията за доставките, удостоверяващи проверката на месото. §.7. (1) Проверката на месото на закланите в стопанството на дребния производител птици и зайци се извършва от оправомощения ветеринарен лекар в мястото, където се извършва коленето, който подпечатва месото с печат за месо. След извършване на проверката, оправомощеният ветеринарен лекар изготвя удостоверение за транспортиране на месо, в съответствие с изискванията на Приложение №3, въз основа на което удостоверение месото на закланите птици и зайци може да бъде пуснато в продажба. (2) Дребният производител може да коли или да поръча заколването на отглежаните в стопанството му и намиращи се в негова собственост свине, овце, кози и говеда за консумация в разрешени кланици, дежурният или оправомощения ветеринарен лекар извършва проверка на месото и изготвя удостоверение за транспортиране в съответствие с Приложение № 3. Дребният производител може да преработва такова месо в собственото си стопанство, да изготвя месни продукти от него като продава продукцията директно на крайните потребители. Дребният производител не може да продава прясно месо. (3) Месото на закланите по алинея (2) животни незабавно трябва да се охлади до +7 градуса или по- ниска температура, а карантията до +3 градуса или до по-ниска температура като до преработката, това месо трябва да се съхранява при тази температура.. Не се разрешава замразяване на месото. (4) Птичето месо и месото от други животни не може да бъде преработвано едновременно, като месата трябва да се съхраняват разделно. §.8. (1) Изискванията към хигиената на храните по отношение на дейностите по буква а) и буква г) на ал.(1) на §.1. са посочени в Приложение № 4. (2) При извършване на дейностите по §.1 ал.(1) буква а) и буква г) трябва да се спазват предписанията на Директива 852/200/ЕС. (3) При извършване на дейностите по §.1 ал.(1) буква в) трябва да се спазват предписанията на Директива 852/2004/ЕС, както и изискванията от Приложение № 5. (4) Във връзка с коленето на свине, говеда, овци и кози съгласно §.7 ал.(2) трябва да се спазват предписанията на Директива 852/2004/ЕС и на Директива 853/2004/ЕС. §.9. (1) Тази Наредба влиза в сила осем дни след публикуването й. (2) Тази Наредба определя изпълнението на следните Директиви на Евопейския съюз: а) Директива 852/2004/ЕС (от 29 април 2004 година) на Европейския Парламент и на Европейската Комисия относно хигиената на хранителните продукти, чл. 1. ал. (2) буква в) както и чл.1 ал.(3). б) Директива 853/2004/ЕС на Европейския Парламент и Европейската Комисия от 29 април 2004 година относно определянето на особените правила към хигиената на хранителтелните продукти от животински произход. чл.1 ал.(3) буква в), чл.1 ал.(4) както и чл.1 ал.(5) буква а). Приложение № 1 към съвместната Наредба № 14/2006 (16.ІІ.) на Министерството на земеделието и развитието на селските райони- Министерството на здравеопазването и Министерството за младежта, семейството, социалната равнопоставеност и равните възможности относно определянето на малки количества за основните продукти и изготвяните от тях изделия 1. Дребният производител може да коли не повече от четири свине или едно говедо или четири овце или четири кози месечно. 2. Дребният производител може да приготвя и продава не повече от 50 кт месни изделия седмично. 3. Дребният производител може да коли седмично не повече от: а) 200 кокошки или б)100 водоплаващи прици или пуйки или в) 50 заека 4. Дребният производител може да продава ежедневно не повече от 200 литра мляко или не повече от 40 кг млечни продукти, изготвени от това мляко. 5. Дребният производител може да продава годишно не повече от 5000 кг мед. 6.Дребният производител може да продава ежеседмично не повече от 360 яйца. 7.Дребният производител може да продава годишно не повече от 6000 кг риба. 8. Дребният производител може да продава не повече от 20 000 кг основни продукти от растителен произход. 9. Дребният производител може да продава не повече от 100 кг туршия седмично или 20 кг други преработени подукти от растителен произход. 10. Дребният производител може да продава не повече от 50 кг седмично прирбани диворастящи плодове и растения. 11. Дребният производител може да продава не повече от 100 кг култивирани гъби. Приложение № 2 към съвместната Наредба № 14/2006 (16.ІІ.) на Министерството на земеделието и развитието на селските райони- Министерството на здравеопазването и Министерството за младежта, семейството, социалната равнопоставеност и равните възможности относно ВЕТЕРИНАРНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ за производството, респективно преработката на продукти от животински произход от дребните производители Номер на документа Регистрационен номер на дребния производител: …………………………………………………………………………………. Име и адрес на дребния производител: ……………………………………………………………………………………. Местонахождение на стопанството: ……………………………………………………………………………………. Кръг на продуктите, които могат да бъдат продавани: ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Кръг на продуктите от преработката на основните продукти, които могат да бъдат продавани: ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Район на продажбите: ……………………………………………………………………………………. Име на оправомощения ветеринарен лекар: ……………………………………………………………………………………. Личен номер на печата на оправомощения ветеринарен лекар: ……………………………………………………………………………………. Удостоверявам, че стопанството отговаря на ветеринарните норми и на хигиенните изисквания за производство на храни, определените със закон условия за производство са обезпечени. Поголвието участвува в задължителните програми по ваксиниране, респективно млекодайните животни не са болни от туберколоза и бурцелоза.* Това удостоверение е валидно една година от датата на издаването му и по молба на дребния производител може да бъде продължавано ежегодно. Зебележки свързани с продължаването: ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. дата ……………/ 200 … година печат Подпис на ветеринарния лекар …………………………………. .*Използува се по подразбиране. Приложение № 3 към съвместната Наредба № 14/2006 (16.ІІ.) на Министерството на земеделието и развитието на селските райони- Министерството на здравеопазването и Министерството за младежта, семейството, социалната равнопоставеност и равните възможности относно удостоверение за превоз на месо от заклани от дребния производител птици и зайци и на прясно месо, служещо за производството на месни изделия. Номер на документа Име и адрес на дребния производител: ……………………………………………………………………………………. Местонахождение на стопанството: ……………………………………………………………………………………. Наименование на продукта, който ще бъде продаван: ……………………………………………………………………………………. Място на продажбата: ……………………………………………………………………………………. Наименование, адрес и регистрационен номер на кланицата ……………………………………………………………………………………. Долуподписаният ветеринарен лекар удостоверявам, че прегледах животните предназначени за клане и считам безусловно, че месото им годно за консумация. Валидност: три дни от датата на издаване, при спазване на услвията за съхранение, траспортиране и продажба. Име на оправомощения/районенния ветеринарен лекар: ……………………………………………………………………………………. Личен номер на печата на оправомощения ветеринарен лекар*: ……………………………………………………………………………………. дата ……………/ 200 … година печат Подпис на ветеринарния лекар …………………………………. .*Използува се по подразбиране. Приложение № 4 към съвместната Наредба № 14/2006 (16.ІІ.) на Министерството на земеделието и развитието на селските райони- Министерството на здравеопазването и Министерството за младежта, семейството, социалната равнопоставеност и равните възможности относно производството на продукция в малки количества и предписания към операциите във връзка с това І. Общи хигиенни изисквания. 1. Това приложение се отнася до първичното производство и преработката на основни продукти на мястото на производство, до съхранението и транспорта, предплрагайки, че обработката не е променила съществено харакера на продукта. 2. При производството на хранителни продукти от дребни производители трябва да се осигури поне едно помещение, респективно необходимите допълнителни помещения, което преди всичко можи до бъде част от жилището и което се използува за производствена цел и съхранение на продукцията, но поради редовната пребработка на хранителните продукти с оглед пускането им на пазара е времено обособено. 3. Използуваните помещения за първично производство и свързаните с това операции, както и оборудването, инструментите и складовете могат да бъдат използувани само за нуждите на пребработката и приготвянето на хранителни продукти. 4. Хранителните продукти могат да бъдат продавани и съхранявани само в чисти, обеззаразени, подходящи за съответния продукт опаковки и съдове. 5.За първичното производство и свързаните с него операции трябва да се осигури течаща топла и студена вода за измиване на ръцете. 6.Основните продукти трябва да се пазят от замърсяване. Дребните производители са длъжни да пазят чисти предназначените за колене и производство животни както и местата, в които те се държат. 7. При първичното производство и свързаните с него операции може да се ползва само вода с питейни качества. 8. С приготвянето и продажбата на хранителни продукти може да се занимава само такова лице, чието здравословно състояние е медицински удостоверено като подходящо. Заведомо и предполагаемо болни, респективно лица, носители на зарази, които страдат от такива болести, които могат да бъдат прихванати чрез хранителните продукти, както и такива, които са с инфектирани рани, с кожни наразявания, които са с температура или с температура, съпроведена с болки в гърлото, със стомашни разстройства, респективно, на които от ушите, очите и носа отделят секрети не могат да работят в места, където се приготвят храни, и където съществува макар и мининмална възможност хранителните продукти пряко или косвено да бъдат заразени с болествотворни микроорганизми. 9. Срещу вредителите трябва да се води ефективна защита като се използуват намиращите се в продажба продукти, и като се спазват предписанията на спецализираните закони. 10. Отпадъците и мръсната вода трябва да се съхраняват и третират така, че да се предотврати замърсяването на хранителните продукти и околната среда, и се спазват предписанията на другите закони 11. Добавките към фуражите, ветеринарните препарати и препаратите за растителна защита трябва да се използват в съответствие с указанията, а за употребата им и карантинния им период, както и за възможните заболявания, а при растенията за кои вредители са предназначени, дребният поизводител трябва да води отчет, който е длъжен да съхранява в продължение на пет години. 12. При продажбата на гъби трябва да се прилагат правилата на наредбата относно изискванията към общественото здраве. ІІ. Особени хигиенни изисквания 1. Помещенията, в които се съханява сурово мляко трябва да бъдат пространствено отделени от помещенията, в които се държат животните. Преди издояване вимето трябва да се измие. Издоеното мляко трябва да се прецеди в съдове, предназначени и обозначени само за тази цел, и да се охлади в затворен съд. Млякото от различните видове животни трябва да се третира разделно. 3. Съхраняваното при температура +8ºС сурово мляко може да се продава в рамките на 24 часа, а съхраняваното температура +6º С – в рамките на 48 часа. Неохладеното сурово мляко може да се продава до два часа след издояването му. Пакетирането на суровото мляко може да се извършва в чисти, обеззаразени и години за ползуване съдове. 4. Средствата за доене и обработка на млякото след употреба трябва да се почистват и обеззаразяват, да се изплакнат се с питейна вода и се съхраняват в чисто, сухо, защитетно от послеследващо замърсяване място. 5. Забранява се продажбата на мляко от болно млекодайното животно, когато то има температура или стомашно разстройство или ако издоеното мляко показва отклонения, като в такъв случай трябва незабавно да се уведоми ветеринарния лекар. Сурово мляко може да се взема от такива животни, които: а) не показват признаци за пренасяне върху човека чрез млякото на прихватливи заразни болести. б) са в добра обща кондиция, не показват симптоми на такива болести, които водят до заразяване на млякото, не страдат от заразни болести на половите органи, съпровождани с отделянето на секрети, от възпаления на белите дробове или вимето, съпровождани с температура или стомашни разстройства. в) по кожата на вимето нямат такива наранявания, рани или изменения, които да окажат влияние върху възможността за консумация на млякото. 6. Суровото мляко не може да бъде продавано за директна консумация. 7. Суровото мляко предназначено за продажба, респективно за преработка трябва да отговаря на следните средно измерени критерии , установени в продължение на двумесечен период (въз основа на две проби): а) сурово краве мляко: общ брой микроорганизми при 30ºС - 100 000 или по-малко от това, б) сурово мляко от други животни: общ брой микроорганизми при 30ºС – 1 500 000 или по-малко. 8 Дребният производител може да преработва добиваното в стопанството му мляко, да изготвя продукти от него и да ги продава директно на крайните потребители. При продажбата на млечни продукти, трябва да се поддържа охладителната температура през цялото време на съхранение, транспорта и реализацията. 9.. Дребният производител може да продава произхождащите от здрави животни пресни, здрави, ненапукани, не счупени и чисти от замърсяване яйца. Запартъци, измити или варени яйца не могат да бъдат продавани. 10. До продажбата и използването им яйцата трябва да се съхраняват в чисти, хладни, сухи, добре проветриви, защитени от слънчена светлина места, като могат да бъдат продавани до 21 ден след снасянето им. Приложение № 5 към съвместната Наредба № 14/2006 (16.ІІ.) на Министерството на земеделието и развитието на селските райони- Министерството на здравеопазването и Министерството за младежта, семейството, социалната равнопоставеност и равните възможности относно особените изисквания към преработката на малки количества месо от птици и зайци от дребните производители и пускането им в продажба. 1. Дребният поизводител може да коли в мястото на отглеждане отглежданите в стопанството му и намиращи се в негова собственост птици и зайци. 2. За коленето на птици и зайци (обезкървяване, попарване, оскубване, дране, изкормване) трябва да се осигури отделноq използувано изключително за тази цел помещение, което да има подходящи размери, лесно да може да се почиства и обеззаразява, и в него да бъде прокарана топла и студена вода. Събирането и извозването на перушината и вторичните продукти при клането, както и третирането на отпадните води, трябва да се извършва съгласно специални правила. 3. Проверката на месото при клане на птици и зайци в съответствие с точка 1. трябва да се извършва на мястото на коленето. Преди заколването дребният производител е длъжен да съгласува часът на колене с ветеринарния лекар. 4. Температурата на месото на закланите в съответствие с точка 1 животни, трябва незабавно да се охлади до +4 градуса или при по-ниска температура като охлаждането трябва да се поддържа непрекъснато през цялото време на съхранение, транспорт и продажба. При използуване на водно охлаждане, може да се прилага метода на обливане. 5. Дребният производител не може да извършва разфасовка и замразяване на птиче месо. Забранено е оцветяването на птичето месо.
 • P
  Наистина ще бъде трудно, но все пак трябва да се тръгне от някъде.Незабравайте, че за производството на храни,ще трябва да въведете и ДПП и HACCP, което е свързано с много средства, нерви и куп бумащина,постоянни проверки от ваша страна,проби и т.нат. Но всичко е постижимо стига да го желаете. Успех!
 • Тези така наречени "роби" не се задържат и по седмица.Крадят ни искат ни пари предварително,изнудват ни,пакостят и най-меко казано ни създават хиляди проблеми.То накрая излиза че ни за тях работим.За техните заплати и да оправим последиците след тях.Вярвам че не навсякъде е така и може да има изключения но лично на мен ми е писнало.Казваш "роби" а?
 • F
  Според мен колегата просто е попрекалил с писимизма,може би оправдано незнам.... Относно количеството на преработеното мляко... да наистина е ограничено и с право все пак смисъла е да си произвеждаме собствената продукция. А за пазарите незнам как е при колегите но ние имаме куповачи за най-малко 50кг сирене на ден при цена за козето не по-малка от 10лв а на овчето 12лв. А ако не се вземе тази цена просто не са оправдани всички инвестиции разходи на труд и време които ще направим.Все пак да не се забравя,че за да се произведе това сирене и да си сложиш името под продукта трябва да участваш и контролираш целия процес,което означава да си постоянно зает,от издояването на млякото до продажбата му на крайния клиент,което носи и своите отговорности. До колкото става дума за осигуровките на нашите "роби"-за които знаеш как ги плащаме. Още следващия път когато отида до НАП ще направя извлечение с имената на петимата ни служители,ще го сканирам и ще ти го покажа.
 • Браво на теб Колега щом си я докарал да затвориш цикъла добре радвам се за теб Като имаш проекта на наредбата пусни го да го прочетем аз лично говорих с един от хората работещи по наредпата и според него нещата ще са доста опростени от към изисквания и разрешителни а за литрите нормално е да има ограничение и да не се позволи с 200 овце например да произведеш 30 тона сирене
 • Уважаеми колеги искам да ви кажа да не се радвате много, тъй като не ви е ясно за какво става на въпрос. Искам да ви светна какво ще се случи след като излезе наредбата. Първо ще си докарате много, много питбули на проверка във фермата и нещото което трябва да направите на цех и струващо много пари за да отговаря на директивите.Нали не си мислите, че някой ще ви пусне да си правите каквото ви на ум дойде.Тогава ще се зачестят проверките на вече познати хора от Агенция по фуражите, различни асоциации за животните, здравните ветеринари и т.н. Естествено ще имате и нови запознаства като примерно церберите от инспекция по околна среда и водите.Ще се питаме къде изхвърляме торчето от кравките, къде отиват отпадните води от цехчето и водим ли дневничето на фреона от хладилните камерки и т.н. Да не пропускаме ДВСК и пробите два пъти месечно на продуктите които ще прозвеждаме. Естествено не забравяйте инспекторите от охрана на труда, които са непоклатими за осигуровки /ох като знам как ги плащате на робите си/, за условия на труд и работна среда и т.н. Най-големия проблем ще ви бъде естествено продукта който ще произведете, за който най-малко мислите естествено. Все пак сме българи и разбираме от всичко. Само бих ви предупредил за конкуренцията на пазара, а там има лайна които ще са много по евтини от вашите.И естествено хората ще започнат да ви псуват че сте ненаситни и алчни. И на края нещо което разбирам и аз едва сега. Българина се интересува единствено от цената и от нищо друго. Мит е че търси качество, като мита за сексуалната му мощ. Така или иначе качество се постига с инвестиции, които не можете да си позволите. Това уважаеми колеги е "ГРОЗНАТА ИСТИНА". Имам проекта на наредбата и в основни линии е да не очаквате да си продавате където ви падне,а само при вас с което съм съгласен и другото важно е преработка до 200 литра на ден с което не съм съгласен. Продажба на до 4 глави ЕРД и до 20 глави ДРД на година и т.н. Слава богу имам животновъдство и преработка, а от скоро и транжорна за месо.
 • Уважаеми колеги искам да ви кажа да не се радвате много,тъй като не ви е ясно за какво става на въпрос. Искам да ви светна какво ще се случи след като излезе наредбата. Първо ще си докарате много, много питбули на проверка във фермата и нещото което трябва да направите на цех и струващо много пари за да отговаря на директивите.Нали не си мислите,че някой ще ви пусне да си правите каквото ви на ум дойде.Тогава ще се зачестят проверките на вече познати хора от Агенция по фуражите,различни асоциации за животните,здравните ветеринари и т.н. Естествено ще имате и нови запознаства като примерно церберите от инспекция по околна среда и водите.Ще се питаме къде изхвърляме торчето от кравките, къде отиват отпадните води от цехчето и водим ли дневничето на фреона от хладилните камерки и т.н. Да не пропускаме ДВСК и пробите два пъти месечно на продуктите които ще прозвеждаме. Естествено не забравяйте инспекторите от охрана на труда, които са непоклатими за осигуровки /ох като знам как ги плащате на робите си/,за условия на труд и работна среда и т.н. Най-големия проблем ще ви бъде естествено продукта който ще произведете, за който най-малко мислите естествено. Все пак сме българи и разбираме от всичко. Само бих ви предупредил за конкуренцията на пазара, а там има лайна които ще са много по евтини от вашите.И естествено хората ще започнат да ви псуват че сте ненаситни и алчни. И на края нещо което разбирам и аз едва сега. Българина се интересува единствено от цената и от нищо друго. Мит е че търси качество,като мита за сексуалната му мощ. Така или иначе качество се постига с инвестиции,които не можете да си позволите. Това уважаеми колеги е "ГРОЗНАТА ИСТИНА".
 • F
  Фермерите скоро ще могат да продават сирене и мляко собствено производство. Наредбата, която ще позволи търговията, е почти готова, съобщи зам.-министърът на земеделието Цветан Димитров, пише в. Стандарт. Когато документът бъде обнародван, стопаните ще могат да предлагат напълно законно продуктите си и да печелят от тях, вместо да дават млякото и месото на безценица, обясниха браншовиците. Така и цената на продуктите вероятно ще се намали, защото ще отпаднат надценките за посредниците. Всеки фермер, който иска да продава млечни или месни продукти собствено производство, ще има право на държавни помощи. Ако Брюксел разреши, догодина стопаните, които искат да продават сирене, мляко или месо директно във фермата си, ще могат да вземат държавни помощи, които да покрият между 50 и 60 на сто от необходимите инвестиции. Парите ще се плащат за изграждане на хладилни помещения, витрини и постройки, необходими за продажба на стоките, каза Димитров. Очаква се документите за исканата държавна помощ да бъдат разписани от земеделския министър Мирослав Найденов и изпратени в Брюксел до края на тази седмица. До петък вероятно ще бъде разписана и наредбата, с която ще се разреши директната продажба на хранителни продукти във фермите, съобщи Димитров. Държавата ще плаща и за застраховките на фермерите. Фонд "Земеделие" ще погасява 80 на сто от стойността на полицата за животни, ниви или стопански постройки. Покриването на застраховките е част от предвидените държавни помощи, които вероятно ще започнат да се изплащат следващата година, съобщи зам.-министър Димитров на среща с браншовите организации на животновъдите. Парите, които ще се заделят за застраховки на фермерите, са между 5 и 7 млн. лв., допълни той. Банките са склонни да свалят лихвите по кредити за фермерите, съобщи зам.-директорът на Държавен фонд "Земеделие" Светослав Симеонов. Оскъпяването на заемите за селските стопани вероятно ще е с 2-3% по-ниско от обичайното. Конкретните параметри на земеделските кредити обаче все още не са уточнени, заяви Симеонов. [назад]
 • Прочетохте ли днешните животновъдни новини. WWW.FERMER.bg съобщава интересни неща. Чакаме датата 15.10.2009
 • P
  Това трябваше да стане още с влизането ни в Европейският съюз! С нетърпение очаквам Наредбата! Много моля, всички колеги когато получат информация и новости по темата да пишат!
 • Най-важното е, че готовите продукти или субпродукти няма да може да се изнасят извън територията на България, защото естествено няма да имат сертификат от лицензирано от НВМС за ЕС млеко- или месопреработвателно предприятие. Т.е. продаваме само на българския пазар или на такива външни пазари, които имат занижени изисквания в сравнение с европейската общност.
 • G
  Колега информирай д-р Цветков за форума, ако иска мнения директно от земеделците тук е най-лесно да ги получи с минимални бюджетни разходи. Повечето от нас са си оставили mail-и и GSM ако иска да се свържи дректно с хора от бранша без да харче време и пари за командировки. Надявам се и хора от министерството да предобият навика всяка вечер да преглеждам темите във форума и чата

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Колко мляко дава една коза като ббм

От известно време мисля дали да не си купя малко кози да спра да работя за хората а да раб...

149 0

Кaкви сa цените нa млякото в моментa и кои облaсти?

Здрaвейте колеги, кaкви сa цените нa суровото мляко и в кои облaсти, зa Ямбол и окръгa ?

437 0

Окозване

Здравко: Препоръчвам ти на 3-ия ден да започнеш да й даваш по-малко храна от обичайното. Нека това...

171 1

Печели ли се от кози

Kolega!: Колега, моят съвет e бегай от козите. Не е просто стока да се гледат. Отглеждането е специ...

654 2

Моля за съвет

т: Не го прави, по добре проси в София, ще си по-добре, поне ще си на печалба. В момента в к...

794 2