Задължителен ли е касов апарат за ЗП ако не си по ДДС?

 • M
  колеги някой може ли да ми каже длъжни ли сме да си свържем КА за НАП като не си по ДДС и какво ще стане ако КА не е свързан с НАП
 • P
  Информационен телефон на НАП - 0700 18 700
 • V
  Имаш право разбира се. И защо да загубиш субсидията. Ако имаш предвид СЕПП, тя се полага на този, който обработва земята и няма изискване да си регнат ЗП. А е тва те чака като данъци: Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва: 1. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност; 2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) с 40 на сто за: а) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство; Разликата в това дали се регистриран е в НПР - 60% или 40%.
 • N
  Сега действително съм по-спокоен,никога не ме е било страх от пиян мъж , но но при пила жена [bi4] . Това е разбира се шега . Следващ сериозен въпрос :Мога ли да продължа да си продавам продукцията от место в градината само като физическо лице , без да има нужда да се регистрирам като ЗП.Знам ,че ще загубя правото на субсидии и др. но аз от държавата пари не искам, Искам да не ми пречи да работя. . Независимо от отговора поканата за сафрида и бирата си остава
 • V
  Благодаря за поканата Но не съм колежка, а съпруга на колега. Аз съм счетоводител и с каквото мога помагам така и така . Така че не се притеснявай да питаш. Още веднъж благодаря за поканата. само приготви повече бира, не за мен, за съпружеското тяло.
 • N
  Колежке искренно ти благодаря за изчерпателния отговор !Чуствай се поканена в гр.Балчик след май месец на оглед на извъшваната от нас дейност, която ще бъде подплатена и със пресен сафрид и студена бира
 • V
  прочети писмото, което съм приложила по-горе. Според данъчните за всяка продажба трябва да съставяш първичен счетоводен документ с реквизити, съгласно Закона за счетоводството. Т.е. Приходен касов ордер, в него се вписват имената ти и ЕГН и сумата, която си получил от продажбата, като квитанцията към него се дава на клиента. Има стандартна бланка. А пък като ти поискат фактура би трябвало да издаваш /също стандартна бланка, която се продава по книжарниците/. Но Никой ЗП, който не води счетоводство, не съм видяла да съставя такива документи. Глобата за неспазване на Закона за счетоводството е от 100 до 300 лв. за физ. лица. Повечето ЗП, които не са регнати по ДДС и нямат документи за продажбите декларират някаква сума в края на годината, внасят си данъка и са готови.
 • N
  При този вариант - без касов апарат , по какъв начин осъществявам отчетност пред НАП,дъжа ли данъци и какви ?Като ЗП-физ.лице при конкретната моя ситуация мога ли да кандидатствам за субсидии ?
 • V
  Относно осигуряването: Мин. осиг.доход е 240лв. Осигуряваш се паралелно и като ЗП, независимо, че си осигурен на друго основание, като максималният осиг.доход е 2000 лв., т.е. ако доходът върху който те осигуряват по трудовото правоотношение + 240 лв. като ЗП надхвърля 2000 лв. внасяш осигуровки само върху 2000 лв. Относно касовия апарат: Ако наистина не ходиш по борси, а продаваш от полето не ти трябва. Освен това писмо, което съм копнала по-горе, през лятото четох и друго подобно по този въпрос, но естествено , сега като ми трябва не мога да го намеря и да го цитирам точно. В него доста подробно беше обяснено какво разбират данъчните под търговски обект (включително и бусът според тях е такъв [:slap:]). Но пишеше, че ако продаваш от място, от полето, не е необходимо да имаш касов апарат. P.S. Писмото по-горе и от 2009 г. и частта за необлагаемите доходи на ЗП вече не е актуална.
 • N
  Тази година ще се регистрирам като земеделски производител - физическо лице.Изградил съм овощна градина от която все още не получавам добив.Ползувам междуредията за производство на зеленчуци-домат, краставици ,дини.Продавам продукцията на дребно , на преминаващи клиенти от сергия в рамките на градината. Не изнасям продукция за магазини , пазари и борси.Трябва ли да имам касов апарат?И последен въпрос - какви осигуровки ще трябва да си плащам при положение , че към момента работя и ме осигуряват на друго място?
 • V
  А ето и едно писъмце от НАП! ОТНОСНО: Прилагане на изисквания за счетоводна отчетност, издаване на първични счетоводни документи и ползване на касов апарат от физическо лице – регистриран земеделски производител. Според запитването физическото лице е регистриран земеделски производител, отглеждащо овощни насаждения – ябълки и череши. Във връзка с извършваната от лицето дейност са поставени следните въпроси: 1. Регистрираният земеделски производител счита ли се за предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводство и има ли задължение да води самостоятелно счетоводство, съгласно посочения закон? 2. Длъжни ли са регистрираните земеделски производители да издават фактури при продажба на произведената от тях земеделска продукция на борси и тържища? 3. При тези продажби следва ли да имат касови апарати, особено в случаите, когато не са търговци по смисъла на Търговския закон. Моля посочете правното основание? При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства в отговор на Ваше запитване с вх. № 23.09.2009г. изразяваме следното становище: Задължението за водене на счетоводство, изискванията и принципите за неговото осъществяване са предмет на правната уредба на Закона за счетоводството (ЗСч). Доколкото ЗСч урежда изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводните системи (счетоводствата) в предприятията (чл.1, ал.1, т.1), постулатите на този нормативен акт не са приложими по отношение на лицата, които не са предприятия. За целите на ЗСч, предвид разпоредбата на чл.1, ал.2 от същия закон, предприятия са: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства. Съгласно разпоредбата на чл. 2, т.1 от Търговския закон физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност не се смятат за търговци. Следователно, физическите лица, произвеждащи земеделска продукция, които не са регистрирани като търговци по Търговския закон, не могат да бъдат определени като предприятия по смисъла на ЗСч и нямат задължение да водят счетоводна отчетност. На основание чл.13, ал.3 от ЗДДФЛ, физическите лица, регистрирани като земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, са освободени от облагане за доходите си от дейността, свързана с производство на непреработена растителна и животинска продукция по смисъла на т. 21 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност. Въпреки това, в съответствие с чл.50, ал.1, т.2 от ЗДДФЛ тези доходи следва да бъдат декларирани в годишната данъчна декларация в брутен размер, като същите не участват при формирането на общата годишна данъчна основа. В аспекта на гореизложеното в ЗДДФЛ липсват специални изисквания по отношение на документирането на разходите, различни от тези, предвидени в счетоводното законодателство. Следователно, физическите лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ нямат задължение за доказване на разходите си с първични документи. По отношение отчитането на придобитите доходи е приложима разпоредбата на чл.9, ал.1 от ЗДДФЛ, съгласно която данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане. На основание чл.4, т.2 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, не са задължени да регистрират извършваните от тях продажби в търговски обект чрез ФУ лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ и извършват продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни. По силата на чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл.10, ал.1, т.3 и 4 (доходи от стопанска дейност, различна от стопанска дейност като едноличен търговец, и доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество), съдържащ реквизитите по чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството. Реквизитите по чл.7, ал. 1 от Закона за счетоводството са: - наименование и номер, съдържащ само арабски цифри; - дата на издаване; - наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя; - предмет и стойностно изражение на стопанската операция; - име, фамилия и подпис на съставителя. Видно от горното правната уредба на ЗДДФЛ изисква физическо лице, което е регистрирано като земеделски производител и не е търговец по смисъла на Търговския закон, при продажба на собствена и непреработена селскостопанска продукция да издава документ, съдържащ реквизитите по чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството, а в случаите на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни - фискална касова бележка от фискално устройство.
 • V
  НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА Чл. 4. Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което извършва следните дейности: 2. продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни; http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540645
 • B
  Още малко ще ни турят касови апарати отпред и одзад [:slap:]
 • A
  Е, ако мислите, че можете да си събирате парите от продажби по банков път касов апарат не ви трябва. Но честно казано мисля, че са малцина, които могат така
 • E
  kolega az sa6to pitah za6to ni e neobhodimo no mi otgovoriha 4e i edna stotinka da si vzel ot prodajba trqbva da ima6 aparat i toi da e podvarzan s nap
 • A
  2. Регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т. 1: а) които извършват търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – в срок до 31 август 2011 г.; б) търговците на зърно, регистрирани по Закона за съхранение и търговия със зърно – в срок до 30 ноември 2011 г.; в) всички останали – в срок до 31 март 2012 г.;“. А ето и санкциите: Санкцията за несвързани с НАП устройства е от 300 до 1000 лева за физически лица, а за юридически - от 3 000 до 10 000 лева.

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

210 1

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

289 9

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

137 1

Влизане в чужд имот, отъпкана пшеница

Веселин: Към полицията задължително. Подадохте ли и за предишните случаи? Трябва да ги регистрирате...

283 2

СПЕШНО!!! Подвеждаща информация/измама

За първа година съм земеделец.Наясно съм със селективните и с тоталните хербициди,но нямам...

697 0