За субсидиите и данъците

 • A
  РАЗЯСНЕНИE ИЗХ. № 2-1191 ОТ 29.06.2010 Г. НА НАП ОТНОСНО: ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ СЪГЛАСНО ЗДДФЛ\r\n\r\nНАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ\r\n\r\n\r\n\r\nВъв Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция \\\"ОУИ\\\" ……… с вх. № ……… са поставени въпроси във връзка с дейността на физическото лице като регистриран земеделски производител. Земеделският производител е одобрен за финансиране на дейността по Мярка 112 по Програма за развитие на селските райони /ПРСП/ и на 16.02.2010 г. е получил първият транш от одобрената сума за финансиране. Част от субсидията – ? - е била използвана за закупуване на дълготрайни активи /оранжерия и земеделска земя/\r\nВъпросите са:\r\n1. Получената субсидия или част от нея подлежат ли на облагане с авансов данък?\r\n2. Как следва да се третира прихода от субсидията съгласно ЗДДФЛ?\r\nПри така представената информация, изразяваме следното принципно становище:\r\nВ ЗДДФЛ не е регламентирано специално данъчно третиране на получените субсидии, поради което същите следва да се разглеждат обвързано с общите правила за облагане и деклариране на доходите от дейността, за която са предназначени.\r\nПо смисъла на чл. 2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранните физически лица. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Според чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 2 от с.з. доходът /в случая полученият първи транш от субсидията/, се смята за придобит на датата на плащането /при плащане в брой/ или на датата на заверяване на сметката на получателя на дохода /при безналично плащане/.\r\nСъгласно чл. 16, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно, съгласно разпоредбите на този закон.\r\nВидно от запитването, физическото лице е регистриран земеделски производител и няма регистрация като търговец по Търговския закон, но липсва информация дали субсидията е свързана с производството на непреработени продукти от селското стопанство. По смисъла на § 1, т. 21 от ДР на ЗДДФЛ \\\"непреработен продукт от селско стопанство\\\" е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.\r\nАко субсидията е получена за дейността по производство на непреработени продукти от селското стопанство /с изключение на производство на декоративна растителност/, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл. 29, т. 1 от ЗДДФЛ. В случая облагаемият доход се определя като придобитият доход се намалява с 60 на сто разходи за дейността.\r\nАко субсидията е получена за дейността по производство на преработени продукти от селското стопанство /включително от продажба на произведена декоративна растителност/, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл. 29, т. 2, буква \\\"а\\\" от ЗДДФЛ. В случая облагаемият доход се определя като придобитият доход се намалява с 40 на сто разходи за дейността.\r\nСъгласно чл. 43, ал. 1 от ЗДДФЛ физическото лице /регистриран земеделски производител/, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход. Данъчната ставка е 10 на сто /чл. 43, ал. 3 от ЗДДФЛ/.\r\nСпоред чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. Срокът за внасяне на данъка е до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан /чл. 65, ал. 10 от ЗДДФЛ/.\r\nАлинея 4 на чл. 43 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода /чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ/.\r\nКогато платецът на дохода от стопанска дейност не е предприятие или самоосигуряващо се лице, както и когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се и е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода, размерът на данъка се определя и данъкът се внася от лицето, придобило дохода /чл. 43, ал. 6 от ЗДДФЛ/. Срокът за внасяне на данъка е до 15-то число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода /чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ/.\r\nДанъкът по чл. 43 се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на физическото лице /чл. 68, ал. 1 от ЗДДФЛ/.\r\nГодишната данъчна основа за облагаемия доход по чл. 29 от ЗДДФЛ, придобит през данъчната година, се определя съгласно чл. 30 от с.з. За данъчната 2010 г. физическото лице следва да декларира облагаемия доход по чл. 29, т. 1, съответно т. 2, буква \\\"а\\\" от ЗДДФЛ, по реда на чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2011 г.
 • http://www.btv.bg/news/bulgaria/story/1357835651-Oblagat_s_danak_i_zemedeltsite.html
 • Съгласно договора на всеки един млад фермер(физическо лице) с ДФ Земеделие: I.Предмет на договора 1.1 фондът предоставя на ползвателя безвъзмезна финансова помощ....... за изпълнение на всички инвестиции, основни дейности и цели . ................Принеизпълнение ползвателя връща сумата с лихвите............. ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА Необлагаеми доходи Чл. 13. (1) Не са облагаеми: 16. помощите от организации със социална дейност, създадени със закон, и от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност; ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ чл. 2. Държавното подпомагане има за цел: 2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) развитие на производството на земеделска продукция в райони с влошени социално-икономически характеристики; Чл. 2г. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министерството на земеделието и храните изготвя: 1. Национален стратегически план за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.; 2. Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (2) Националният стратегически план за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. се изготвя в съответствие със Стратегическите насоки за развитие на селските райони на Европейския съюз и се одобрява от Министерския съвет. (3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. се одобрява от Министерския съвет и се изпълнява от Министерството на земеделието и храните. (4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Документите по ал. 1 се изготвят в сътрудничество със социално-икономическите партньори, органите на местната власт, браншовите организации и други неправителствени организации и се подлагат на обществено обсъждане. Мястото и началният час на обсъждането се обявяват в два национални ежедневника и на електронната страница на Министерството на земеделието и храните. Протоколите от обсъждането и писмените становища на организациите се прилагат към документите по ал. 1 при внасянето им за одобрение от Министерския съвет. Глава втора. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Създава се Държавен фонд "Земеделие", наричан по-нататък "фондът", който е юридическо лице. чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) Фондът подпомага лицата по чл. 11, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и предоставя парични средства на лицата по чл. 11, ал. 2, т. 3 за: 1. инвестиции в земеделието; 2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) производство и преработка на местна земеделска продукция с цел продажба на вътрешния и външните пазари; 3. създаване и развитие на частни земеделски стопанства и организациите по чл. 9; 4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) развитие на земеделието в райони с влошени социално-икономически характеристики; При така разгледаната нормативна уредба аз не виждам основание на което да плащан данък върху получената от мен помощ. Моля да ми дадете правно основание на което вие се базирате за да ми искате данък за тази помощ. И евентуално ако ми се наложи да я върна как ще си възтановя внесените пари. Не съм съгласен с вашето становище мисля че е написано от счетоводител без да се е съобразил с правната страна и защо това становище изведнъж изчезна не можах да го открия в сайта. От беглия ми прочит на чужд компютър, някой се опитваше да ме убеждава,че ако не ме обложи аз съм печелил и е нямало двойно облагане. Доколкото познавам счетоводтводтвото и тъй като сумата ми е отпусната за инвестиции а не за моя кеф.Всяка инвестиция независимо каква е тя се облага с ДДС 20%, тъй като аз съм малък никой не ми го връща + 10% които ми искате тоет общо 30% и има двойно облагане. Държавата си възтановява своя дял от помоща и мисля, че помоща няма да им бъде изплатена от европейците ако не успеят да докажат собственото си участие като държава. Искам да ми посочите къде да впиша субсидията и към кога да предевя съдебен иск за умишлено нанасяне на финансова щета. И ако може да ми предоставите това становище с изходящ номер. Моля да ме извините за тона но стига свояволия. И щом държите на становището си защо няма отделна графа къде да си я пишем помоща а махнахте графата за финасови приходи, като беше предходните години.
 • A
  ако отпуснатите суми са предназначени за финансиране на разходи, “субсидията”/“финансирането” са извън обхвата на ЗДДС. прав е колегата по-горе-съжалявам, ако съм подвела. Все пак не е лошо да се каже точно за какъв вид субсидия става въпрос
 • Благодаря
 • D
  Субсидията на глава животно също не се включва при определяне на облагаемия оборот, тъй като това плащане не е субсидия по смисъла на ЗДДС.
 • Става дума засубсидия на глава животни.
 • D
  Г-н ловец, кои точно са "тези субсидии", защото ако са плащанията по СЕПП или както е в примера горе - плащания по мярка 112 от ПРСР, те не се включват в определяне на облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС.
 • A
  Независимо какво ще си купи оборота от 50000лв си остава задължителен за регистрация по ДДС.Само, ако е фирма ще има по-малка печалба и ще плати по-малко данък.Така, че отърване от ДДС няма и побързай да спазиш сроковете защото има глоби
 • M
  Купи си трактор, или каквото си решиш полезно и ще ти се отчете като разход. Може и нещо благотворително да направиш за някой детски дом, Коледа идва все пак, това пак се отчита като разход.
 • Колеги помагайте. С тези субсидии надхвърлям 50 хил.а не съм регистриран по ДДС Какво да правя. [:slap:]
 • Адриана, благодаря за отговора.
 • благодаря разбрах как се смята
 • A
  За частта от субсидията, която си получил през 2010 независимо, че е за 2009 г.-да, дължиш данък.Всъщност субсидията директно не се облага-ще ти се прибави към доходите от другата дейност и след приспадане на признатите 60 или 40% разходи-10% данък/ако не си фирма/
 • по груби сметки ако сте млади фермери по 112 и сте получили 25000 данака е около или над 1000 лева за првия транш???
 • Много гадно!!!

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

213 1

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

294 9

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

144 1

Влизане в чужд имот, отъпкана пшеница

Веселин: Към полицията задължително. Подадохте ли и за предишните случаи? Трябва да ги регистрирате...

286 2

СПЕШНО!!! Подвеждаща информация/измама

За първа година съм земеделец.Наясно съм със селективните и с тоталните хербициди,но нямам...

703 0