Къде беше обявено, че има срок за подаване на декларации за акциз?

 • N
  Колеги, къде изобщо беше обявено ,че има срок за подаване на декларации за акциз, та се появи информация \\\" срока 23.01.12-10.02.12г. се отменя\\\"??????\r\n Или такъв срок е бил тихомълком обявен ,та колкото може повече земеделски производители да не разберат и да го пропуснат?
 • М
  Някой от вас да има ГСМ, трябва ми информация, относно новата наредба за Регистъра на лица, осъществяващи икономически дейности свързани с нефт и продукти от нефтен произход?
 • S
  Защо никой не пише по темата от февруари насам? Да не би случайно да сте взели ваучери и да си траете,че няма за всички?
 • T
  По мои изчисления ще възстановим не повече от 20ст на литър гориво и то след всичката тази бюрокрация!!! [:slap:] [:slap:] [:slap:] [:slap:] [:slap:]
 • N
  (5) Декларацията по ал.3 се подава в компетентната областна дирекция „Земеделие” в срок до 15 ноември на годината, преди годината, за която се отнася помощта. (6) Декларацията по ал.4 се подава в компетентната областна дирекция „Земеделие” в срок до 15 януари на годината, следваща годината, за която се отнася помощта. Предвид, че 15 ноември одавна мина, това дали няма да значи ,че и за 2012 няма да има намаляване на акциза. В службите по Земеделие и идея нямат за подаване на предварителни, окончателни и т.н. документи.Мярката се прилага до 2013г., като гледам тъкмо до тогава ще го умуват. А новината ,че Руското правителство гласува 30% по-евтино гориво за зем.производители и ще сеят напролет с 0,75лв/л как ви се струва - също като в Б-я нали. После се чудим откъде тези ниски цени на продукцията им.
 • O
  супер и като се има в предвид,че тези 70млн.ще се разпределят между зьрно,зеленчуци и животни и не забравяме че и на тази помощ трябва да си платим данька така че минус 4процента /2.8мил.лв/, абе остава толкова колкото да си платим разходите по сьбиране на необходимите документи-честита ни придобивка
 • I
  Ваучери за гориво Чл.47а (1) Право на ваучери за гориво имат земеделските производители, регистрирани по чл. 7 от закона, които: 1. Нямат изискуеми публични задължения; 2. Не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност; 3. Не са в производство по ликвидация; 4. Не са предприятия в затруднение. (2) Земеделски производители, за които е установено, че са нарушили правилата за ползване на ваучерите за гориво, нямат право да подават декларация за получаване на ваучери за гориво за срок от 2 години. Чл. 47б (1) Общата номинална стойност на ваучерите за гориво за съответната година e в размер на 70 млн.лева и се утвърждава със Закона за държавния бюджет на Република България. (2) Общата номинална стойност на ваучерите за гориво се разпределя на земеделските производители въз основа на определената по чл.47в индивидуална квота. Чл. 47в (1) Земеделските производители получават ваучери за гориво в рамките на индивидуална квота, определена в литри гориво. Индивидуалната квота е първоначална и окончателна. (2) Първоначалната индивидуалната квота се определя въз основа на подадена декларация по чл.47е, ал.3, в която земеделският производител декларира прогнозно годишно потребление на гориво, коригирано съобразно одобрена методика от министъра на земеделието и храните. Корекцията се извършва от служители на компетентната областна дирекция „Земеделие”. (3) Земеделските производители водят подробен годишен дневник за закупеното и действително изразходено гориво в стопанството. В дневника се отразяват данни за закупено количество гориво, видове и обем извършени дейности, използвани машини и съоръжения, действително изразходено гориво.Дневникът е по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните. (4) Окончателната индивидуална квота представлява действително изразходеното през годината гориво при производството на първична селскостопанска продукция. Окончателната индивидуална квота се определя от компетентната областна дирекция „Земеделие”, въз основа на декларацията по чл.47е, ал.4, подадена от земеделския производител. Към декларацията се прилагат копия от фактурите за закупено гориво и копие от дневника по ал.3. (5) Компетентната областна дирекция „Земеделие” съвместно с Контролно-техническата инспекция установява изразходеното при производството на първична селскостопанска продукция гориво за съответната година, въз основа на данните от дневниците и фактурите, които земеделските производители представят с подаване на декларацията по чл. 47е, ал. 4. (6) Отстъпката на акциза по първоначалната индивидуална квота се определя в лева по следната формула: ОАПИК = ПИК х ПОСА където: ОАПИК е отстъпката на акциза по първоначалната индивидуална квота; ПИК е първоначалната индивидуална квота; ПОСА е прогнозната отстъпка от стойността на акциза (за литър гориво). (7) Отстъпката на акциза по окончателната индивидуална квота се определя в лева по следната формула: ОАОИК = ОИК х ООСА където: ОАОИК е отстъпката на акциза по окончателната индивидуална квота; ОИК е окончателната индивидуална квота; ООСА е окончателната отстъпка от стойността на акциза (за литър гориво). (8) Отстъпката на акциза е равна на номиналната стойност вписана във ваучера за гориво. В случаите на повече от един ваучер за гориво, отстъпката на акциза е равна на сбора на номиналните стойности вписани в съответните ваучери. Чл.47г (1) Отстъпката от стойността на акциза е прогнозна и окончателна. (2) Прогнозната отстъпка от стойността на акциза за литър гориво се определя в лева по следната формула: ПОСА=ОНС/ПИКи където: ПОСА е прогнозната отстъпка от стойността на акциза; ОНС е общата номинална стойност по чл.47б, ал.1; ПИКи са първоначалните индивидуални квоти на земеделските производители за съответната година. (3) Окончателната отстъпка от стойността на акциза за литър гориво се определя в лева по следната формула: ООСА=ОНС/ОИКи където: ООСА е окончателната отстъпка от стойността на акциза; ОНС е общата номинална стойност по чл.47б, ал.1; ОИКи са окончателните индивидуални квоти на земеделските производители за съответната година. (4) Отстъпките по ал.2 и 3 не може да надвишават разликата между размера на акциза за литър газьол, определен по реда на Закона за акцизите и данъчните складове и минималната данъчна ставка за газьол, определена в Таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията. Чл.47д (1) На всеки земеделски производител се предоставят не повече от осем броя ваучери за гориво за съответната година. (2) Броят на ваучерите за гориво, които може да получи земеделският производител се определя въз основа на литрите газьол, за които земеделският производител има право да ползва отстъпката по чл.47г, ал.1 от стойността на акциза. (3) За целите на ал.2 се определят следните категории и брой ваучери: а) I-ва категория – до 370 литра включително – два броя ваучери за гориво; б) II-ра категория – от 371 литра до 740 литра включително – четири броя ваучери за гориво; в) III-та категория – от 741 литра до 3700 литра включително – шест броя ваучери за гориво; г) IV-та категория – над 3701 литра – осем броя ваучери за гориво. Чл.47е (1) Право да предоставят ваучери за гориво на лицата по чл.47а, ал.1 имат единствено областните дирекции „Земеделие” към министъра на земеделието и храните. (2) Ваучери за гориво се предоставят на земеделските производители на два етапа след подаване на декларациите за определяне на първоначална и окончателна индивидуална квота по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните. (3) В декларацията за определяне на първоначална индивидуална квота, земеделските производители декларират : 1. обработваеми площи по видове култури; 2. брой отглеждани животни по видове; 3. прогнозно годишно потребление на гориво. (4) В декларацията за определяне на окончателната индивидуална квота се декларира действителния обем изразходено гориво за съответната година, използвано за производство на първична селскостопанска продукция въз основа на данните от водения от земеделския производител дневник и фактурите за покупката на гориво. (5) Декларацията по ал.3 се подава в компетентната областна дирекция „Земеделие” в срок до 15 ноември на годината, преди годината, за която се отнася помощта. (6) Декларацията по ал.4 се подава в компетентната областна дирекция „Земеделие” в срок до 15 януари на годината, следваща годината, за която се отнася помощта. Чл.47ж (1) Ваучерите за гориво се предоставят на земеделските производители на два етапа. (2) На първия етап се предоставят ваучери за гориво на земеделския производител в размер 60 на сто от отстъпката на акциза по първоначалната индивидуална квота определена по реда на чл.47в, ал.6. Ваучерите се предоставят в периода от 1 февруари до 15 март на съответната година. (3) На втория етап се предоставят на земеделския производител ваучери за количество гориво, представляващо разликата между отстъпката на акциза по окончателната индивидуална квота определена по реда на чл.47в, ал.7 и стойността на ваучерите по ал.2. Ваучерите се предоставят в периода от 1 февруари до 15 март на годината, следваща годината за която се отнасят. (4) В случай, че разликата по ал.3 е отрицателна величина земеделският производител възстановява сумата до размера на отстъпката на акциза по окончателната индивидуална квота. Чл.47з (1) Ваучерът за гориво може да се използва само за покупка на газьол по смисъла на чл.32, ал.1, т.3 от Закона за акцизите и данъчните складове. (2) Ваучерът за гориво се използва еднократно от земеделския производител. (3) Закупеното с ваучери гориво може да се използва единствено за осъществяване на дейността на земеделския производител, във връзка с която са предоставени ваучерите. (4) За закупеното с ваучери гориво се издава фактура, в която се вписват серията и номера на ваучера за гориво. (5) Фактурите за закупено гориво се съхраняват от земеделските производители в срок от 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на издаване на фактурите. (6) Ваучерът се състои от две части: 1. Част А на ваучера за гориво се приема от лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива от търговски обекти; 2. Част Б на ваучера за гориво се заверява с подпис и печат от лицата извършващи доставки/продажби на течни горива от търговски обекти, прикрепва се към фактурата за закупеното гориво и се съхранява от земеделския производител съобразно законоустановените срокове. Чл.47и (1) Земеделските производители могат да закупуват с ваучери за гориво газьол от: 1. лица, извършващи доставки/продажби на течни горива, които не са данъчно задължени лица по Закона за акцизите и данъчните складове; 2. лица, извършващи доставки/продажби на течни горива, които са данъчно задължени лица по Закона за акцизите и данъчните складове. (2) При закупуване на газьол, земеделският производител има право на приспадане на акциза, посочен като номинална стойност във ваучера за гориво за съответните литри. (3) Лицата по ал.1 приспадат от стойността на горивото номиналната стойност на акциза посочена във ваучера за гориво. Чл.47й (1) Издател на ваучерите за гориво е Министерството на земеделието и храните. (2) Организацията по отпечатването на ваучерите за гориво се извършва от Министерството на финансите за сметка на Държавен фонд „Земеделие”. (3) Ваучерите за гориво се отпечатват по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните и министъра на финансите. (4) Ваучерите за гориво се отпечатват по предварителна заявка от Министерство на земеделието и храните, предоставена на Министерство на финансите в срок до 30 ноември на годината, преди годината за която се отнасят ваучерите. (5) Отпечатаните ваучери се предоставят на Министерството на земеделието и храните в срок до 20 януари на съответната година. (6) Ваучерът за гориво задължително съдържа: 1. наименование на издателя; 2. серия, номер и година на емисията; 3. индивидуализиращи данни за земеделския производител-получател на ваучера за гориво: а) за физическо лице – трите имена и уникален идентификационен номер (УИН); б) за едноличен търговец – наименование и единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ; в) за юридическо лице – наименование и единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ; 4. литри газьол, за които земеделския производител има право да ползва отстъпка за акциз по ваучера за гориво; 5. номинална стойност на ваучера за гориво (изразена цифром и словом) определена в лева; 6. година, за която се предоставя отстъпката на акциза по ваучера за гориво; 7. код, идентифициращ етапа, за който е предоставен ваучера; 8. изричен текст, че ваучерът за гориво е предназначен само за закупуване на газьол; 9. най-малко седем способа за защита; (7) Данните по ал.6, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 се отпечатват върху ваучера от компетентната областна дирекция „Земеделие”. (8) Неизползвани, сгрешени или повредени ваучери за гориво се връщат от Министерството на земеделието и храните на отдел „Контрол върху отпечатването на ценни книжа” в Министерство на финансите с приемно-предавателен протокол. Предадените ваучери се снемат от отчет. (9) Върнатите по ал.8 ваучери за гориво се унищожават. Чл.47к (1) Министерство на земеделието и храните създава и поддържа електронен регистър за предоставените на земеделските производители ваучери за гориво. (2) Регистърът съдържа: 1. индивидуализиращи данни за земеделския производител ; 2. серия, номер и година на емисия на ваучера; 3. година, за която се предоставя отстъпката на акциза по ваучера за гориво; 4. номинална стойност на ваучера; 5. литри гориво, за които се предоставя отстъпката на акциза по ваучера; 6. код, идентифициращ етапа, за който е предоставен ваучера; 7. дата на приемане на ваучера от Агенция „Митници”. (3) За целите на вписване на информацията по ал. 2, т. 7, Министерство на земеделието и храните осигурява достъп на Агенция „Митници” до регистъра по ал. 1.” Чл.47л (1) Лицата по чл.47и, ал.1 т.1, приемащи ваучери за гориво като платежно средство, имат право да използват приетите ваучери единствено за закупуване на газьол от други лица по чл.47и, ал.1, т.1 или 2. (2) Лицата по чл.47и, ал.1, т.1 и т. 2 при приемане на ваучера вписват на гърба му своето наименование, ЕИК по БУЛСТАТ, дата на приемане на ваучера и печат. (3) Задължението по ал.2 е условие за последваща употреба на ваучера за гориво от лицата по чл.47и, ал.1, т.1 и т.2. (4) Лицата по чл.47и, ал.1, т.2 имат право да използват приетите от тях ваучери единствено за целите на чл.45а, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове. (5) Ваучери за гориво с нарушена цялост и повредени защити не могат да се ползват като платежно средство. Чл. 47м (1) Ваучери за гориво по реда на тази глава не се предоставят, когато земеделския производител е получател на друго публично финансиране за същите разходи за акциз върху гориво, използвано за целите на първично селскостопанско производство, в рамките на окончателната индивидуална квота, определена по реда на чл. 47в, ал. 4. (2) В случай на двойно публично финансиране, помощта под формата на ваучери за гориво става изискуема и подлежи на възстановяване, заедно със законната лихва от датата на получаването й. §2. Създава се чл. 52: „Чл.52 (1) Земеделски производител, който използва не по предназначение ваучери за гориво или газьол, закупен с ваучер се наказва с глоба за физическите лица в размер от 2 000 до 5 000 лева, а за юридическите лица с имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лева. (2) Земеделски производител, който неправомерно е получил ваучери за гориво се наказва с глоба за физическите лица в размер от 2 000 до 5 000 лева, а за юридическите лица с имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лева. (3) В случаите на ал.1 и ал.2 земеделският производител е длъжен да възстанови номиналната стойност на получените ваучери, ведно със законната лихва от датата на получаване им. (4) Актовете за нарушения по ал. 1 и 2 се съставят от длъжностните лица от компетентната областна дирекция “Земеделие”, на които е възложено да извършват проверките по тази глава. (5) Наказателните постановления се издават от директора на компетентната областна дирекция „Земеделие” или от оправомощени от него длъжностни лица. (6) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.” §3. В § 1 от Допълнителните разпоредби към Закона за подпомагане на земеделските производители се създават точки 46, 47, 48, 49, 50 и 51: 46. „Ваучер за гориво” по смисъла на този закон е държавна ценна книга, която може да се използва като непарично платежно средство за размера на акциза, посочен в него само от земеделски производител, регистриран по този закон и от лица, извършващи доставки/продажби на течни горива от търговски обекти, включително лицата извършващи доставки/продажби на течни горива по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове. 47. „Предприятие в затруднение” е предприятие в затруднение по смисъла на § 1, т.30 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.” 48. „Първична селскостопанска продукция” означава продуктите от първичното селскостопанско производство, включително продукти от почвата, от отглеждането на добитък, от лов и риболов. 49. „Първично селскостопанско производство” означава производството, отглеждането на първични селскостопански продукти, включително събиране на реколта, доене и животновъдство на стопански начала преди клане. То включва също лов и риболов и събиране на диви растения. 50. „Публично финансиране” са средства предоставени от държавния бюджет и/или бюджета на Европейския съюз, независимо от органа, който ги предоставя. 51. „Компетентна областна дирекция „Земеделие” за целите на Глава четвърта „а” е областната дирекция „Земеделие” към министъра на земеделието и храните по месторегистрация на земеделския производител. 52. „Уникален идентификационен номер” за целите на Глава четвърта „а” е регистрационен номер, който се генерира по ред, определен със заповед на министъра на земеделието и храните. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 4. (1) За целите на предоставянето на ваучери за гориво по Глава четвърта „а” за 2012 г., в двуседмичен срок от обнародването на този закон, министърът на земеделието и храните и министърът на финансите издават съвместна заповед, в която определят: 1. срока за подаване на декларацията по чл. 47е, ал. 3 за 2012 г.; 2. периода за предоставяне на ваучерите за горива по чл. 47ж, ал. 2 за 2012 г.; 3. сроковете за подаване на заявка за отпечатване, съответно за предоставяне на отпечатаните ваучери по чл. 47й, ал. 4 и 5 за 2012 г. (2) Заповедта по ал. 1 се публикува на официалните интернет страници на Министерството на земеделието и храните и на Министерството на финансите. (3) Заповедта по ал. 1 подлежи на предварително изпълнение. § 5. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ. бр. 91 от 2005 г., изм. бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 34 от 2007 г., изм. и доп. бр. 63 от 2006 г., изм., бр. 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 от 2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 36 от 2008 г., изм. и доп. бр. 106 от 2008 г., доп. бр. 6 и 24 от 2009 г., изм. и доп. бр. 44 и 95 от 2009 г.и бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19 от 2011г. ) се правят следните допълнения: 1. В Глава трета се създава Раздел VІ: „Специален ред за плащане на акциз с ваучери за гориво” Чл.45а. (1) Задължените по този закон лица, които са приели ваучери за гориво, издадени по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители срещу продажба на газьол по чл.32, ал.1, т.3 имат право да ги ползват като платежно средство за погасяване на дължимия акциз, определен в акцизната декларация по чл.87, ал.1. (2) Събраните ваучери се предават на компетентното митническо учреждение по местонахождение на данъчнозадълженото лице до 10-то число на месеца следващ месеца, за който се приспада акциза по ал.1, а временно регистрираните получатели и лицата по чл.3, т.6 в срока на подаване на акцизната декларация. (3) В момента на предаване на ваучерите по ал.2 се съставя приемно-предавателен протокол по образец определен в правилника за прилагане на закона. (4) Не се приемат ваучери за гориво с нарушена цялост и повредени защити. (5) С протокола по ал.3 не се удостоверява автентичността на предадените ваучери за гориво. (6) Лицата по ал.1 вписват в декларацията по чл.87, ал.1 от закона номера на протокола по ал.3. Чл.45б. (1) Агенция „Митници” извършва проверка за автентичност на получените ваучери по ред и начин определени в правилника за прилагане на закона. (2) След извършване на проверката за автентичност по ал.1, ваучерите за гориво се съхраняват в Агенция „Митници” по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона. Чл.45в. Платеният акциз по акцизната декларация по чл.87, ал.1 от данъчно задължените лица с констатирани неистински или подправени ваучери, се счита за невнесен и подлежи на внасяне, ведно със законната лихва от датата, когато акциза е бил дължим. Чл.45г. (1) При констатиране на неистински или подправени ваучери за гориво Агенция „Митници” сезира органите на досъдебното производство в 14-дневен срок от установяването им. (2) В случай, когато компетентният орган установи, че ваучерите са истински, недължимо внесената сума по чл.45в се възстановява ведно със законната лихва. § 6. Механизмът за подпомагане на земеделските производители, предвиден в този закон се прилага до 31 декември 2013 година. § 7. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник”.
 • J
  Колеги, аз също съм съгласен да се направи нещо управляващите да изпълнят обещанията си.Защо и НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИЯЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ не вземе някакви мерки тъи като едно от исканията не беше изпълнено-въстановяването на акциза за горивата.
 • E
  Да, може и така да е... Но все пак - така ли ще се мине както досега "от нас"??? Така ли ще го оставим - поредното обиране на малкото хора които реално създаваме нещо в България??? Трудно ми е да се примиря, честно казано не ми е толкова и заради парите...Просто ми омръзна ме лъжат и грабят! Дайте да измислим начин по които да си защитим интереса и достойнството
 • S
  Тая работа с телефоните вярно,че някога дава ефект,но за съжаление рядко т.е. почти никога не вдигат обявените номера. Бил съм в областната и в централната служба на РА и съм виждал как телефоните си звънят до безкрай,а служителите ги гледат с насмешка.
 • E
  До Администраторите: Можем ли официално да попитаме какво става с акциза? Явно във форума няма да можем да се организиране ;)... Поздрави, Георги
 • J
  валентине бре на по предниъа ти коментар пи6е6 4е едно от условиата е ЕС да разре6и а ЕС ве4е 2 пати разре6ава и не схванах талкуването ти
 • W
  дааааам!протестира се като в Румъния!там сега са без премиер,ама кой ще дойде на неговото място и какъв ще бъде и те незнаят!ама това е съвсем друга тема!
 • E
  Здравейте, Все си мисля, че като получават по 30-40 обаждания на ден в централата дфз, ще се уплашат да няма пак протести при това организирани не от НАЗ и ще започнат задвижват нещата за акциза. В едно съм сигурен - траем ли си, нищо няма да ни дадат. Така че, давайте да измислим какво да направим. Все пак това са пари които ни се полагат, а ни ги крадат - пък и не са малко .... Поздрави, Георги
 • W
  е тая новина съм я пропуснал-че ЕС е разрешил да се връща акциз!
 • J
  ЕС разре6и да се вазтанови акциза и не ти разбирам коментара валентине

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

D

Прехвърляне на земя

Agroplus: Може

496 1
M

Конна база - регистрация на животновъден обект

Здравейте, Във връзка с обект конна база, в процес на строеж, се интересувам какво тря...

105 0
S

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

690 2
D

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

706 9
А

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

425 1