Връчиха ли ви актовете? Ще обжалвате ли?

 • H
  Здравейте колеги! Днес 12.04.2011 г. по случай деня на космонавта ми беше връчен прословутия АУПДВ /акт за установяване на публично държавно вземане/ по СЕПП за 2009 г. По професия съм адвокат и със сигурност ще обжалвам акта, защото на пръв прочит е не само незаконен, но и безумен като всичко останало от този фонд - ДФЗ. За улеснение на колегите ще копирам тези дни жалбата в тази тема, за да могат всички ощетени да обжалват без да се налага да плащат за съставянето на жалбата.\r\nПоздрави и успех на всички колеги в приоритетния отрасъл \\\"земеделие\\\"!
 • H
  Ч Р Е З ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ съдебен адрес: София 1618, бул."Цар Борис III" № 136 Д О АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр.София Ж А Л Б А от „......................” ООД, ЕИК по Булстат № .................., седалище и адрес на управление на дейността гр............, ул.”...................................., чрез управителя .................................................., ЕГН: ........................................., e-mail:................ тел. ........................................... СРЕЩУ: Акт за установяване на публично държавно вземане № 0............../ ........ от ..........2011 г., ре- довно връчен на ..........04.2011 г. Уважаеми Съдии в Административен съд – гр.София, Не съм доволен от връчения ми акт за установяване на публично държавно вземане № .........................от 10.04.2011 г., редовно връчен на 12.04.2011 г., с който на представляваното от мен дружество „.....................................” е наложено възстановяването на сумата в размер на.......................... в полза на ДФ „Земеделие” – „Разплащателна Агенция” като недължимо изплатена, тъй като е била изплатена за недопустими за подпомагане площи и поради това обжалвам пред Вас същия изцяло! Считам, че обжалвания акт е немотивиран, неясен, постановен при непълнота на доказателствения материал и в противоречие с Европейското и Българско материално и процесуално законодателство и поради това, Ви моля да отмените същия изцяло, ведно със законните последици от това. Мотивите и съображенията ми са следните: 1/ При указването на реда за обжалване, в акта е указано, че същия следва да се обжалва директно пред Административен съд – гр.София, като не е изпълнено изисква-нето на чл.84,ал.1 от АПК да се укаже, че обжалването се извършва чрез органа, чиито акт се оспорва. С липсата на това указание ДФЗ-Разплащателна агенция не е изпълнил изискването за форма на административния акт и цели внасянето на допълнително объркване досежно упражняването на конституционното право на защита срещу незаконни действия на администрацията. Още повече – неуказването на реда за обжалване се явява предпоставка за допълнително утежняване на съдебната процедура, тъй като тя ще стартира без наличието на окомплектована преписка и доказателствен материал, което неминуемо ще се отрази на бързината и ефективността на административния процес. 2/ С така постановеният акт за установяване на публично държавно вземане се нарушава конституционния принцип „reformatio impeus” /не може със задна дата/, който принцип е наложен от Римското право и е намерил отражение в всички Административно-Наказателни правни норми и Европейско законодателство! В този смисъл обжалвания АУПДВ е изключително немотивиран и неясен – никъде в него не е указано кои площи, поради каква констатация не са одобрени за подпомагане и в какво се изразява субективната отговорност на бенефициента, тъй като съгласно чл.43, ал.4 от Закона за подпомагане на земеделските производители са предвидени четири самостоятелни алтернативни хипотези, при осъществяването на които ДФЗ-Разплащателна Агенция отказва или намалява съответните плащания по СЕПП. Считам, че в този смисъл издадения на представляваното от мен „.................” ООД АУПДВ се явява нищожен поради неспазване на предвидената от закона форма, а именно липсата на обстоятелствена част - фактически и правни основания за издаването на акта, с което е нарушено императивното задължение по чл. 59, ал.1 т.4 от АПК, което от своя страна води до затрудняване на правото на защита за жалбоподате-ля, тъй като същия е лишен от възможността да възрази или оспори констатациите довели до издаването на акта! Моля да вземете под внимание, че цялата обработваема площ на жалбоподателя – „.....................” ООД представлява трайно насаждение – овощна градина , която градина беше създадена през 200.... и 200... г. и като трайно насаждение същото съществува непромемено и днес – т.е. абсурдно е да се твърди, че една и съща площ една година подлежи на подпомагане, а в следващата година, въпреки че градината съществува и днес - не подлежи! Ето защо, възоснова на гореизложеното и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, Ви моля да отмените обжалвания от мен акт за установяване на публично държавно вземане № ................................ от 10.04.2011 г., редовно връчен на 1.....04.2011 г., изцяло като незаконосъобразен, неоснователен, немотивиран и издаден в противоречие с Европейското и Българско материално и процесуално законодателство, ведно със законните последици от това. ОСОБЕНО ИСКАНЕ: 1/ Моля на основание чл.171, ал.2 АПК да бъде допусната и назначена съдебно-техническа експертиза, която чрез теренна проверка и замерване на място, извършено с техническо средство – GPS да отговори на въпроса: в какъв размер е стопанисваната и обработвана от жалбоподателя земеделска земя и поддържа ли се същата в добро земеделско и екологично състояние, съгласно изискванията на Закона за подпомагане на земеделските производители. 2/ Моля да бъде задължен ДФЗ-Разплащателна Агенция да окомплектова и представи заверени преписи от ЦЯЛАТА налична документация за извършени теренни и кръстосани проверки на земеделската земя, стопанисвана от жалбоподателя, както и да приложи всички налични данни и констатации, съпътстващи извършени плащания по СЕПП за обжалваемия период на 2009 г., както и за 2010 г. и подадените заявления за 2011 г., тъй като от същите ясно се вижда, че жалбоподателя обработва и поддържа едно и също трайно насаждение, с непроменени граници, считано още от 2008 г. Към жалбата прилагам и моля да приемете следните доказателства: 1/ Удостоверение за актуално състояние; 2/ Заверен препис от АУПДВ № ..........................от 10.04.2011 г; 3/ Заверени копия от карти за подпомагане по СЕПП – ........... бр.; 4/ Квитанция за платена д.т.50 лв.по с-ка на Адм.Съд-София; Настоящата жалба, ведно с препис за ДФЗ-Разплащателна Агенция подавам и моля да приемете в срок! гр.......................... 2.....04.2011 г. С Уважение: ......................................................
 • G
  КАЗАХА МИ ЧЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС АКО НЕ ПОЛУЧИМ АКТОВЕТЕ ТЕ НЕ МОГАТ ДА ВЛЯЗАТ ВСИЛА.ТАКА ЧЕ ДА ПОМИСЛИМ ПО ТОЗИ ВЪПРОС.ЩЕ ГИ ПРАТЯТ ПРЕПОРЪЧАНО И ТАКА АКО НЕ ГИ ПОЛУЧИМ.МАИ ЩЕ ТРЯБВА ДА ПЛАТЯТ ДО 30.06.11 ПО РЕГЛАМЕНТ А СЛЕД ТОВА ДА МИСЛЯТ КАК ДА НИ ГИ ВРЪЧАТ.
 • P
  Колега какво стана с примерната жалба дето каза че ще пуснеш срока ти изтича на 26.04 още ли не си я написал .14 дневния срок се брои в календарни дни а не в работни така че времето е много малко и ценно
 • N
  Обжалвайте хора, освен акта, първо подайте иск да не Ви се прихваща сумата, но за този иск е 3 дневен срока, а за самия акт е 14. Лично видиях снимките по които са ни орязали и те самите знаят,че има пропуски. Има и истински нарушители, но повечето са със земи, които не са били обработвани, снимките са старички или са правени през първите месеци на 2009. Аз си закупих права в Google Earth, имат обновени снимки и можеш да си видиш земите по години. Не оставяйте без обжалване, няма до го решат този проблем.
 • M
  Дори да обжалвам,предполагам,че толкова ще се проточи във времето,че...,пък и за малка сума...Представяте ли си,ако всички вземат,че обжалват?Нямам доверие,че всичко ще бъде из основи преразгледано.
 • T
  PAZPLA6TATELNITE AGENCII NA MESTNI NIVA NIAMAT NIKAKVA RABOTA.OSVEN DA SI VZEMAT ZAPLATITE
 • B
  14 дневния срок е за обжалване на Акта!!!На осн.чл.60;ал.1 от АПК,актът подлежи на предварително изпълнение/това е написано в самия Акт/,т.е. сумата ще се прихване от одобрените средства за 2010 г./при положение,че ги имате/!Делото може да се проточи във времето!!!Така,че нещата не са никак "розови"!Още веднъж ,моля колегата юрист да качи примирен ОБРАЗЕЦ за обжалване на АКТА!!!
 • B
  Аз търся само 3000 лева.Ще ме представляваш ли.
 • M
  В акта е посочено, че сумата трябва да се внесе в 14 дневен срок.Ще си плащате ли сумата или ще оставите да си я удържат от плащанията за 2010 г?
 • B
  Здравейте колеги /потърпевши/! На 15.04.2011 г. получих от ДФ"земеделие"-Шумен,Акт за установяване на публично държавно вземане.От същия става ясно,че съм санкциониран със сумата от 730.01 лв.В моя случай това на практика е цялата сума,която съм получил за 2009 год.Тази санкция е на основание допълнителни проверки на МЗХ,които са предадени на ДФЗ с писмо Вх.№ ......!Поисках това писмо от служителките в Шумен,но те ми отговориха,че всичко е в София и се решава от там,при тях нямало никаква информация,относно каквито и да е било нарушения/странно за какво е тогава тази областна дирекция/!Информация нямат и в Общинската служба по ЗГ,където съм подал Заявлението за подпомагане. Нормално и редно е според мен,когато се налат санкции,потърпевшия да знае в какво го обвиняват и какво е нарушил!Още по-голямо беше учудването ми,че вместо да получа информаця, от ДФЗ-Шумен ме посъветваха да обжалвам Акта!!! Молбата ми е ако някой може да качи на сайта примерен образец за обжалване и задължилено ли е да се обжалва в АС София-град,след като има областен такъв?!?
 • В АУПДВ указан ли е срок за обжалване
 • O
 • Колега , пишете ми по повод на ПОЛУЧЕНИЯ АКТ, НИЕ ЩЕ ОБЖАЛВАМЕ - ИМАМ НЯКОИ ИДЕИ
 • Благодарим на колегата юрист,но ако може да ни каже какво ще ни очаква след като всички си пуснем жалбите ще сме още по- благодарни. Какви ще са следващите стъпки и разходи.Днес и ние подписахме такъв акт и питахме къде са ни уведомителните писма за това,което са ни платили за 2009г..защото не сме получили.Провериха ш компютъра и видяха,че още не ни е издадено от София.Знаюи санкцичта могат да ни пратят, а уведомително писмо НЕ.Защо ли работят само в едната посока? Явно за да ни УНИЩОЖАТ.
 • Колега предварително ти благодаря за това че ще ни улесниш като убликуваш жалбата, как трябва да изглежда.

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

213 1

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

292 9

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

142 1

Влизане в чужд имот, отъпкана пшеница

Веселин: Към полицията задължително. Подадохте ли и за предишните случаи? Трябва да ги регистрирате...

285 2

СПЕШНО!!! Подвеждаща информация/измама

За първа година съм земеделец.Наясно съм със селективните и с тоталните хербициди,но нямам...

703 0