Помощ!Отнеха ми неправомерно земята,чрез някакво служебно споразумение!

 • V
  Здравейте,моля да ми помогнете.Имам нужда от съвет. Случаят е следния: Имаме наследсвена земеделска земя,която обработваме от 15 години.Притежавам нотариални актове и всички документи за нея. От 2007 се регистрирах като земеделски производител и получавам субсидии. Преди няколко месеца в служба Поземлена комисия са направили служебно споразумение и са дали земята ми на друг да я обработва,без моето съгласие,дори и без да бъда уведомен за това! :o Писах жалби до Поземлена комисия и Общинска служба земеделие,там си прехвърлят вината един на друг, но нищо не се прави по въпоса,повече от 8 месеца.Вече писах писма и до Районна и до Окръжна Прокуратура,от там ми отговориха че въпроса ми е от гражданско-правен х-р и трябва да си заведа дело.Писах и до Министерство на земеделието,от там дори не ми отговориха! Дори не съм единствения потърпевш от тази безредица. Същото се случва със зем. производители в още 4 съседни села! :!: Моля посъветвайте ме към кого да се обърна и какво да направя! Мисля че е абсурдно да водя дело за да си върна нещо което по закон си е мое и притежавам всички документи за собственост.При това земята е обработваема от 15 год,не е запустната,как така някой просто решава и я дава на друг без дори да уведоми собствениците!
 • V
  Е кво правим сега, примерно съм едър арендатор- обработвам над 50 процента от земята в землището, дебна дребните собственици - който не е подал декларация че си гледа земята в реални граници , влизам и я сея, внасям парите за наема на общината и си питам члена така ли? ШУШУМИГА ли си НИКОЙ НЕ може да ти помогне!!!!!
 • M
  [:slap:] само не се сещам как може да ми засее някой нивата и после да не пламне . колеги вземете се в ръце бе,ако нямате кибритче аз да ви дам.
 • V
  запали кмета!
 • V
  В нащо село също имаме подобен проблем,земя която обработвам от години и за която имам договори бе очертана от една фирма.При потвърждаване на застъпванията те представили служебна бележка от кмета че са ползватели на съответните имоти,при което ми отрязаха и на мен субсидите.
 • V
  като се ика предвид, че в играта са областния и общинската служба, при положение, че колегата има нотариален акт или акт за въвод, а арендатора има акт за служебно разпределение не е много ясно дали няма да вземат страната на арендатора. сатъра в такива случаи не разрешава проблема, но ако се случи с мен и аз не се поколебавам да излежа някого.
 • Не е въпроса до вадене на сатъри и пищови или ди членове и многочленове ! Няма значение кой какво е регистрирал ! Ако беше така в първия ден на регистрацията ще взема всички земи по тоя член ! Очертаваш си земята и после си доказваш правото ! Ако ония няма договор никой копче не може да ти каже !
 • Колега и аз имам такъв проблем и съм казал.че щте падат глави--сега както е изорано отивам да садя и като доиде тоя дето е орал вада сатъра и го расфасовам [:duel:]
 • V
  ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., предишен текст на чл. 37б, доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Всеки собственик подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота декларация по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици. Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята. Регистрация не се извършва, когато за имот се представят повече от един невписани в службата по вписванията договори. Общинската служба по земеделие води регистър на собствениците и ползвателите на земеделски земи и предоставя информация за тях с цел насърчаване на уедрено ползване и създаване на масиви. (2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Декларацията по ал. 1 се подава в срок до 31 май лично или чрез пълномощник и важи за следващата стопанска година. (3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) В срока по ал. 2 ползвателите могат да подадат в общинската служба по земеделие заявление за участие в споразумение по чл. 37в с приложен към заявлението опис на имоти за участие в масиви за ползване, съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори и/или документи за собственост. [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки] Чл. 37в. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" в срок до 15 юни на съответната година. В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция "Земеделие". (2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Споразумението съдържа данните по ал. 1, подписва се от ползвателите и комисията и се представя на общинската служба по земеделие, областната дирекция "Земеделие", съответната община и на кмета на населеното място. В споразумението участват ползватели, които са изплатили задълженията си по ал. 7 и по чл. 34 за земите по ал. 3, т. 2 за предходните стопански години. Споразумението се сключва и актуализира всяка година в периода от 1 юли до 1 август за следващата стопанска година по смисъла на § 2, т. 3 от Закона за арендата в земеделието. В него не могат да се включват имоти, декларирани за обработване в реалните им граници. Споразумението влиза в сила, при условие че обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване в съответното землище. (3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Когато между ползвателите не се постигне споразумение при условията на ал. 1, както и за земите, които споразумението не обхваща, комисията съставя проект за разпределение на ползването на земите по масиви до 15 август на съответната година по следния ред: 1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) правото за ползване на отделния масив се предоставя на ползвателя с най-голям дял собствена и/или арендована/наета земеделска земя в масива; 2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл. 37б, се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище. (4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Комисията изготвя доклад до директора на областната дирекция "Земеделие", който съдържа сключеното споразумение, разпределението на масивите за ползване, данни за земите по ал. 3, т. 2, за техните собственици и дължимото рентно плащане, въз основа на който директорът на областна дирекция "Земеделие" издава заповед за разпределение на масивите в землището в срок до 1 септември на съответната година. (5) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Заповедта по ал. 4 се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие" в срок до 10 септември. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (6) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Обжалването на заповедта по ал. 4 не спира изпълнението й. (7) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Ползвател на земеделски земи, който се ползва от заповедта по ал. 4 в частта за земите по ал. 3, т. 2, внася по банкова сметка за чужди средства на общината сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до 1 юли на съответната година. Сумите са депозитни и се изплащат от общината на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора на областната дирекция "Земеделие" по ал. 4 в тригодишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2 съгласно заповедта по ал. 4, се прилага чл. 34, ал. 6. (8) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Въвод за ползване на масив или негови части се извършва по искане на ползвателите от общинската служба по земеделие въз основа на заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" след прибирането на реколтата и заплащане на сумите по ал. 7. (9) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Масивите се отразяват върху извадка от картата на землището и се обявяват публично в кметството и общинската служба по земеделие. (10) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Земи от държавния и общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, преди издаването на заповедта по ал. 4 могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане със заповед на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него лице, съответно на кмета на общината. Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината. най-напред иди в общинската земеделска служба и поискаи дя видиш споразумението трябва да е подписано от кмета ти.ако го е подписал. му запали къщата,но първо блокирай изходите.ако липсва негов подпис заведи дело и обжалвай. ако не ти се занимава просто си подай декларация за ползване на имот в реални граници и догодина си го работи, а тази година ще вземеш някой лев от средната рента която най вероятно е 2 лева на декар. дръж ни в течение.
 • не сам запознат с региона,но да не би октопода да ви обработват землището
 • K
  виви отиваш при който ти е насял земята и му благодариш.със спестените пари от сеитбата си купуваш пистолет.и когато се пребира реколтата заставаш накрая на нивата и който има смелост да влезе-стреляш.ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ Е НЕПРИКОСНОВЕНА.КАК НЕ СЪМ АЗ НА ТВОЕТО МЯСТО.И ВИЕ АНОНИМНИТЕ НЕ ЧЕТЕТЕ ЛИ ЗАКОНИ.РАБОТЯ 500 ДК И НЕ СЪМ ПОДАВАЛ ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗАЩО НЕ ПОСМЕЕ НЯКОИ ДА МИ ГИ ВЗЕМЕ.ДОГОВОРИТЕ ГИ СКЛЮЧВАМ МАРТ МЕСЕЦ.А 100 ДЕКАРА СА НА ЕДИН ЧОВЕК И НЕ ИСКА ДА СКЛЮЧВА ДОГОВОР-А САМО УСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ.ТОГАВА КАКВО ПРАВИМ.ИМАМ И БРАТОВЧЕДИ В ЧЕХИЯ И НЕ СМЕ СЕ ВИЖДАЛИ 10 ГОДИНИ-И ТЕХНИТЕ НИВИ ЛИ ДА ВЗЕМАТ.ВИВИ НЕ ГИ СЛУШАИ.ВСИЧКО Е НА ТВОЯ СТРАНА.МОЖЕШ ДА РАЗКАТАЕШ КОГОТО СИ ПОИСКАШ.СМЕЛОСТ И ГИ РАЗКАТАЙ.
 • Ще можеш да си работиш земята едва следващата стопанска година, ако не забравиш да се подадеш декларацията по чл. 69 в срок. За тази стопанска година - парите за наема ще ги търсиш от Общината. Моят съвет е да не очертаваш, че да не вземат да те глобят. Не си давай парите за адвокати и не си трови нервите с институциите, няма да има полза. Гледай да не си изпуснеш и следващата стопанска година, че " Едрите земеделци " доста се овълчиха. УСПЕХ
 • samo moga da ti kaja raboti si zemta nikoi ne moje da te spre pri men imasche podoben sluchai. edin arendator besche mi zasql pochti vsichki nivi no az gi razorah na prolet i si gi ocherth a nischto ne moje da ti napravi sled kato sa tvoi
 • malina
 • Не се разправяй с никой. В поземлена очертай земята за подпомагане и когато те извикат за застъпване покажи документите - получаваш субсидията без да си вложил нищо и си трай.В случая вината е в служителите от поземлена комисия, според мен трябва да се обърнеш към прокуратурата, защото в случая те посягат на частна собственост.
 • Едрите арендатори са безкрайно нагли. Орат наред и не им пука, че земята не е тяхна. Как така ще дават земята ми на друг,ако не съм я обработил по някакви причини тази година. То е все едно да отидеш командировка една седмица и като се върнеш, в къщата ти да живее друг, понеже не я ползваш, и да трябва да доказваш, че е твоя.

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Неприятели по люцерната - дайте съвет

elpastuh01: Сложи си електропастир и няма да имаш проблеми.

2722 4

Земя - насъждения и сеитба - въпрос

Здравейте бъдещи колеги. Въпросът ми е с какво да засадя и посея 4.5 декара земя до която...

1492 0

Измръзване на лоза

marinov55: Не се притеснявай градинарю,затова защото ще ти мине! Ако беше сътворена толкова елемента...

2567 1

Питане за подходящо растение

proba: Джанка от костилки! Виж някъде във форума обсъждахме Жив плет

1839 6

Да се обединим всички сектори!!!

bogdangenov: Какво обединение визираш по-точно? принципно обединение, в НПО прганизация, в агро партия?...

1502 2