Хранене на телета през млечния период

Хранене на телета през млечния период

Съкращаването на срока на отбиване е възможно само при използване на висококачествени млекозаместители и пълноценни стартерни смески.

Производство на круши - особености

Производство на круши - особености

Сортовете на крушата се присаждат както на семенни, така и на вегетативни подложки. Семенните подложки се получават от семена на горска круша и по-рядко на някои културни крушови сортове.

Ябълката е един от най-студоустойчивите овощни видове, отглеждани у нас

Ябълката е един от най-студоустойчивите овощни видове, отглеждани у нас

Ябълката се отличава с голяма родовитост. При нормални условия и грижи редовно могат да се получават по 1500-2000 кг плодове от декар, а при висока агротехника - и до 4000-5000 кг.

Производство на череши и вишни - технологични особености

Производство на череши и вишни - технологични особености

Торенето е едно от основните мероприятия, което може да допринесе за повишаване на добивите от черешата и от вишнята, като се има предвид, че те се засаждат предимно на по-бедни почви.

Прасковите се нареждат на второ място след ябълките по доходност

Прасковите се нареждат на второ място след ябълките по доходност

Гъстотата на засаждане се определя в зависимост от сорта и подложката, типа на короната, начина на прибиране на плодовете и почвените и климатичните условия.

Дюлята трябва да се отглежда само на поливни площи

Дюлята трябва да се отглежда само на поливни площи

Дюлята е един от най-слабо разпространените овощни видове. Това се дължи на много по-малкото й стопанско значение в сравнение с останалите овощни видове.

Механизираната контурна резитба при кайсията дава много добри резултати

Механизираната контурна резитба при кайсията дава много добри резултати

Правилното райониране има решаващо значение за нейното успешно отглеждане на кайсията. У нас най-подходящи са районите около големите водни басейни - Дунав и Черно море.

Правилно подхранваните прасета се развиват по-добре

Правилно подхранваните прасета се развиват по-добре

След раждането прасетата трябва да забозаят коластра. След коластрения период започват да приемат мляко. Подхранването на бозайничетата трябва да започне през втората седмица.

Преценка на формата, големината и доимостта на вимето на кравите

Преценка на формата, големината и доимостта на вимето на кравите

Млечната продуктивност на кравите зависи до голяма степен от формата, големината и вместимостта на вимето. Установена е положителна зависимост между големината на вимето и млечността на кра

Съхраняване на сеното - важно е да се изключи навлажняването

Съхраняване на сеното - важно е да се изключи навлажняването

Главните хранителни вещества се запазват независимо от продължителността на срока за съхраняване, ако влажността на сеното не излиза извън оптималните граници.

Развъждане на биволи

Развъждане на биволи

Биволите са къснозрели животни и завършват растежа си на 6-7-годишна възраст. Половата зрелост при мъжките настъпва на 16-17-месечна, а при женските - на 18-20-месечна възраст.

Слънчевата светлина заема особено място в живота на растенията

Слънчевата светлина заема особено място в живота на растенията

Зелените растения са способни да усвояват въглеродния двуокис от въздуха, като използват светлинна енергия. Без този основен жизнен процес е немислим животът нито на безхлорофилните растени

Сярата като хранителен елемент на растенията

Сярата като хранителен елемент на растенията

В почвата органичните съединения, които съдържат сяра, изпълняват ролята на запаси от сяра. При минерализацията им сярата се превръща в усвоима форма.

Съдържание и динамика на магнезия в почвата

Съдържание и динамика на магнезия в почвата

Количеството на магнезия в почвите в нашата страна варира от 0,1 до 10%. Най-много магнезий съдържат жълтоземно-подзолистите, алувиално-ливадните и планинско-ливадните почви.

Гипсуване - мелиоративният ефект се запазва над 15 години

Гипсуване - мелиоративният ефект се запазва над 15 години

Содовите и содово-сулфатните солонци и солончаци може да бъдат превърнати в пълноценни обработваеми почви само след гипсуване. Гипсуването е ефективно при наличието на действаща отводнителн