През този период пчелните семейства са в пълно биологично развитие. Пчелите покриват всички пити в плодника, магазина и корпусите. Работят активно като отглеждат много пило - в гнездата то е главно запечатано - пренасят и преработват големи количества нектар и прашец.

В зависимост от района на пчеларстване преди започване на главната паша се прави преглед на семействата. Силните и добре развити пчелни семейства се разширяват - Дадан-Блатовите кошери с магазини, а многокорпусните с корпуси. При силна и продължителна паша на пчелните семейства, разширени още през месец май с магазини или корпуси, се поставят втори магазини (между плодника и пълния с нектар магазин) или трети корпус.

Важно условие  е да се осигури добра вентилация за по-бързото изпарение на излишната вода от нектара и в превръщането му в мед. За целта основният вход се отваря максимално, дъното се спуска и се открива вентилационният му отвор, а също така и горните входове на корпусите. От друга страна, осигуряването на добра вентилация подпомага пчелите за поддържането на оптималната температура в пчелното гнездо и за по-лесното им справяне с високите външни температури.

За максимално използване на разнообразната медоносна растителност се практикува подвижно пчеларство. Районът за разполагане на кошерите се избира предварително като се обръща внимание на следното:
- Районът не трябва да е пренаселен с пчели  
- Мястото да е отцедливо и добре огрявано от слънцето
- Желателно е наблизо да има източник на чиста вода за пчелите

Пчелните семейства се преместват  на новото място една седмица преди цъфтежа на основнат медоносна растителност, за да има време пчелите да се ориентират. Когато се преместят във вече цъфнала растителност, пчелите работнички, въъзбудени от обилното нектароотделяне, се включват веднага в пашата - без да имат време за ориентация -при коет голяма частот тях се губят и не се връщат в кошерите си.

Кошерите с пчели се подготвят за транспортиране 2-3 дни предварително. Обръща се внимание на:
1. Състояние на кошерите
- Старите разнебитени кошери  задължително се подменят със здрави
- Пукнатините се запълват с парцали или се замазват с глина
- Дъната се заковават отстрани, за да не се разместват

2. Комплектуване на пчелното гнездо
- Изваждат се тежките, пълни с нектар или мед пити
- Поставят се празни пити или рамки без восъчни основи
- Отстраняват се преградните дъски, страничните и горните изолационни материали
- В пчелните гнезда се оставят най-малко 3 кг мед, поради засилената консумация на храна при транспортиране

3. Укрепване на рамките
- Подреждат се така, че да не се допират чрез разделителите и да не се местят при транспортиране

4. Осигуряване на вентилация

Непосредствено преди транспортиране входовете на кошерите се затварят надеждно. Това може да стане с тънки дървени летвички, с обърнати предпазители против мишки, хартия или парцали.
Топлото време и обилното нектароотделяне в природата благоприятстват отделянето на восък от пчелите. За пълноценно използване на строителния им инстинкт  трябва да се поставят рамки  с восъчни основи за градеж и строителни рамки.
През месец юни  все още са налице благоприятни условия за роене. Семействата са силни, с  много пчели и запечатано пило. Пренаселеността в пчелното гнездо и бездействието на индивидите в него са причина за изпадане в роево състояние. Пчелите подготвят основи за маточници, принуждават пчелната майка  да снесе яйца в тях и я изоставят - не я хранят с пчелно млечице. В резултат на това, че тя се храни само с нектар и мед теглото и намалява и пчелната майка може да излети с част от пчелите - да се образува рой.

Независимо, че роенето е естествен начин  за размножаване  на пчелните семейства, то е нежелателно при съвременното пчеларство. Пчелните майки, получени при роене са едри и с много добра яйценостна дейност. Ройливостта обаче е качество, което се предава по наследство и не е да предпочитане  такива майки да се използват  за създаване на нови семейства.
За  предотвратяване на роенето  е необходимо на пчелите да се създават условия за работа:
- Поставяне на рамки с восъчни основи за градеж или строителни рамки.
- Разширяване с празни изградени пити - така се съъздават условия   за активиране яйценосната дейност на пчелната майка, а заложеното пило ангажира младите пчели-кърмачки.
- Подхранване с рядък захарен сироп 2:1 при влошаване на времето
- Максимално разширяване на пчелните гнезда с магазини или корпуси - времето е топло и няма опасност  от охлаждане на пилото
- Отнемане на питите със запечатано пило
- Пренареждане на питиите в пчелното гнездо - в средата се поставят празни пити
- Прилагане на изкуствено роене - формиране на отводки и разделяяне на семейството с делене на летящите пчели, налитане при майката

Налитането при пчелната майка е най-сигурния начин за предотвратяване на роенето, защото имитира създаване на рой. На мястото на основното семейство, което е в роево състояние, се поставя чист дезинфекциран кошер. В него се нареждат 1-2 пити с храна (мед и прашец), празни изградени пити и рамки с восъчни основи. От основното семейство се изважда питата, на която е пчелната майка, и заедно с пчелите се поставя в средата на новоформираното пчелно гнездо. В новия кошер, зареден с пити, ще влязат всички летящи пчели. В основното семейство остават само млади нелетящи пчели, на които след 3-4 часа се придава зрял маточник или оплодена майка и им се осигурява вода  в хранилката.

Условията през месец юни са благоприятни за производство на пчелни майки и за придаването им в нуждаещите се пчелни семейства. Обикновено това става в осиротели семейства,  в семейства със стари или дефектни майки, в новосъздадени семейства. Необходимо е да се спазват следните условия:
1. Семейството, в което ще се придава нова пчелна майка, трябва да е било без такава най-малко 2-3 часа.
2. Новата пчелна майка да се придава с клетка:
- най-подходяща за целта е клетката - калпаче. Та се забива върху питата, като се избира участък със запечатано зряло пило, мед и празни килийки. Пчелната майка се пуска под клетката и отворчето се затваря плътно. По този начин не се ограничава яйцеснасянето на майката(което улеснява приемането и) а излюпените пчели работнички са нейната "свита".
- придаването може да се извърши и с транспортна клетка. През първите 24 часа отворът на клетката се затваря плътно. На следващия ден се прави преглед. Ако пчелите пълзят спокойно върху клетката и провират хоботчетата си през отворите и означава че ще приемат майката. Отворчето на клетката се намазва с мед и восък и се оставя пчелите сами да освободят пчелната майка.

През юни има добри условия за създаване на нови пчелни семейства. При формирането им, независимо от избрания начин, трябва да се осигури достатъчно храна, пчелна майка и пчели (млади нелетящи или стари летящи), които да покриват добре питите. След 6-7 дни новите семейства се подсилват с пити със запечатано пило, взети от други здрави семейства. За да достигнат по-бързо до нормално състояние, се подхранват със захарен разтвор. Когато за тях се положат необходимите грижи, те успяват да отгледат много пчели, да участват активно в следващата главна паша и да се запасят с достатъчно хранителни запаси за зимния период.
При силна паша пчелите бързо запълват  магазините и корпусите с мед. Питите със зрял (запечатан) мед се центрофугират и отново се връщат в кошерите.
Важно условие за нормално развитие и активна работа на пчелните семейства е да се избягва честото им преглеждане. През този период най-добре е прегледите да се извършват рано сутрин или привечер.
 АВТОР: Иванка Желязкова

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Запасна майка

Манов мед - по какво се различава от нектарния?

Екологично пчеларство - отглеждане на пчели без използване на лекарства

Пчелни килийки - видове