Добрата подготовка на почвата за сеитба е едно от важните условия за нейното качество. И през настоящата година основен проблем ще бъде силната заплевеленост на стърнищата от падналите на места обилни валежи, което ще възпрепятства обработката на почвата. Като изход от това състояние специалистите препоръчват предварително косене или приложение на вегетационни хербициди. Препоръчително е повторките с есенници да се сеят само на площи, които са дълбоко изорани. Необходими са маршрутни обследвания на стърнищата, за да се установи плътността на активни колонии от обикновена полевка на дка. На площите с плътност над 5 колонии на декар задължително да се направи дълбока оран.

Балансирано торене

Торенето на житните култури трябва да бъде съобразено с почвено-климатичните условия на дадения регион и с биологичните особености на сортовете. Акцентът трябва да бъде върху необходимостта от балансирано минерално торене при отглеждане на житните култури. С него се осигуряват:

- достатъчно хранителни вещества, за да се проявят действителните продуктивни възможности на сорта.

- способност за преодоляване на възможни стресови фактори - преовлажняване, студена и безснежна зима, засушаване и др.

- по-висока устойчивост на растенията към фитопатогени - брашнеста мана, ръжди, базично и кореново гниене и др.

Ефективността от торенето се повишава при спазване на правилно съотношение между основните хранителни елементи: азот, фосфор и калий. Съвременните високодобивни сортове пшеница изискват високи количества азот през вегетацията. Но за получаване на високи добиви не може да се разчита само на зимно-пролетното подхранване на посевите с азотни торове. Трябва да се вземе под внимание, че:

Фосфорът спомага за доброто вкореняване на житните растения, повишава сухоустойчивостта им, прави растенията по-устойчиви на полягяне, увеличава продуктивната им братимост, намалява отрицателния ефект от едностранното азотно торене. Калият повишава студоустойчивостта на растенията, подобрява тургора и повишава устойчивостта на растителната тъкан към гъбни заболявания, подобрява усвояването на азота.

Оптимални срокове на сеитба

Оптималните агротехнически срокове за сеитба за отделните зърнопроизводителни райони са известни на земеделските производители. Внимание трябва да се обърне на площите, нападнати от житни мухи през предходната година и на тези площи сеитбата да се направи най-късно. Същото правило важи и за площи, нападнати от септориоза през предходната година. Дълбочината и равномерността на сеитбата е от важно значение за дружното поникване и добра гарнираност на посевите. Оптималната дълбочина е 4-6 см, при добро “легло” и валиране след сеитбата, поникването на посева е по-дружно и посевите са по-устойчиви на болести и неприятели.