Калций - роля и значение за растенията

Калций - роля и значение за растенията

Калцият е застъпен във всички органи и тъкани на растителните организми във вид на минерални соли и органични съединения. Той се натрупва предимно в листата и стъблата и по-малко в плодовет

Ролята на хумуса в почвата

Ролята на хумуса в почвата

В зависимост от това, коя група от хумусните киселини преобладават, се образуват един или други почви. Така под ливадната и ливадно-степната растителност се образуват предимно хуминови кисе

Промени на торовия азот в почвата

Промени на торовия азот в почвата

Торовият азот при пшеницата се усвоява до 45,80%. Голяма част от него остава в почвата превърнат от почвените микроорганизми в органична форма.

Как се образува хумуса?

Как се образува хумуса?

Като главен източник за образуване на хумуса в почвата служат органичните остатъци от умрелите растения, животни и микроорганизми. Най-голямо количество остатъци постъпват в почвата от висш

Промени на фосфорните торове в почвата

Промени на фосфорните торове в почвата

Трансформациите, които претърпяват фосфорните торове в почвата, зависят от формата на фосфора в тора, първоначалната му концентрация и свойствата на почвата.

Торенето на овощните дървета е важен фактор за тяхното оптимално развитие

Торенето на овощните дървета е важен фактор за тяхното оптимално развитие

Торенето е важен фактор за развитието на овощните дървета.

Азот - роля и значение за растенията

Азот - роля и значение за растенията

В началните фази на развитието си растенията се нуждаят от много малко азот, но той им е крайно необходим, за да не се получи задържане в растежа на листата и корените.

Определяне нуждите на овощните растения от торене

Определяне нуждите на овощните растения от торене

Външният вид на растенията, особено на листата и на леторастите, дава известни насочвания за разбиране условията на почвено хранене на растенията.

Усвояване на калий от растенията

Усвояване на калий от растенията

Растенията усвояват калия във вид на катиони (К+), затова пряко достъпни са само водоразтворимите му соли (КNO3, К2SO4 и др.) и oбменният калий.

Калий - роля и значение за растенията

Калий - роля и значение за растенията

Ролята на калия в растителния организъм е многостранна. Той активизира над 60 ензима, които катализират синтеза на основните биологични продукти - белтъчините, въглехидратите, мазнините.

Желязото като хранителен елемент

Желязото като хранителен елемент

Растенията страдат от недостиг на желязо най-често, когато се отглеждат на силно варувани или алкални почви. Торенето с големи норми суперфосфат също така може да предизвика недостиг на ж

Торене с оборски тор - срокове и норми за торене

Торене с оборски тор - срокове и норми за торене

Ефектът от торенето с оборски тор зависи освен от неговото качество и от начините на изваждането му от торището и на заораването му в почвата, още и от срока и нормата за торене.

Влияние на външните условия при храненето на растенията

Влияние на външните условия при храненето на растенията

Усвояването на хранителните вещества от растенията е сложен биологичен процес и затова той се изменя в широки граници в зависимост от условията на външната среда.

Торене с твърди минерални торове

Торене с твърди минерални торове

Подготовката на минералните торове се състои в раздробяване и смесване. За да се осигури равномерно разпръскване на торовете, ако са сбити на буци, предварително се наситняват.

Промени на калиевите торове в почвата

Промени на калиевите торове в почвата

Калиевите торове като водоразтворими соли веднага влизат във взаимодействие с почвата, при което почти цялото количество от внесения калий се адсорбира от почвата.

Хумус - органичната съставна част на почвата

Хумус - органичната съставна част на почвата

Хумусът се образува от разлагането на органичните остатъци в почвата, от умрелите растения, животни и микроорганизми. Най-голямо количество остатъци постъпват в почвата от зелените растен

Компост - как да направим компост

Компост - как да направим компост

За поддържане на почвеното плодородие е необходимо всички органични отпадъци от растителен и животински произход да се превръщат в органични торове и да се използват за торене.

Органични торове и торене с тях

Органични торове и торене с тях

Оборският тор съдържа всички необходими за растенията хранителни вещества. Една част от тях са в усвоима форма, а други се усвояват постепенно след минерализиране на органичното вещество.

Радиоактивно замърсяване на растенията

Радиоактивно замърсяване на растенията

Радионуклидите се задържат в повърхностния почвен слой, като почвата изпълнява роля на дълготраен резервоар, от който радионуклидите непрекъснато постъпват в растенията и цялата биосфера.

Функционални нарушения при недостиг на макро - и микроелементи

Функционални нарушения при недостиг на макро - и микроелементи

Недостатъкът на азот води до потискане на растежа. Тъй като азотът се реутилизира, признаците на недостиг се проявяват най-напред върху старите листа.

Минерално хранене на растенията в безпочвена среда

Минерално хранене на растенията в безпочвена среда

Минералният състав на растенията е изяснен още през 19 век, независимо че и днес продължават да се откриват нови факти. Например, полезността на елемента никел е открита преди 20 години.

На каква дълбочина се прави плитка и дълбока оран

На каква дълбочина се прави плитка и дълбока оран

Всеки земеделски производител трябва да знае, че дълбоката оран се извършв на дълбочина в почвата от 20 до 35 см., а плитката оран от 10 до 20 см.

Торене на ранни картофи

Торене на ранни картофи

За направляване процесите на клубенообразуването производителите на ранни картофи най-често използват органичното и минералното торене.

Торене на черешите

Торене на черешите

За установяване на необходимостта от торене на черешите най-добре е да се използват агрохимически методи (анализи на листа и почва).

Торене на китайско зеле

Торене на китайско зеле

През есента, на площите, предназначени за ранно полско производство на китайско зеле, с дълбоката оран се внасят фосфорни и калиеви торове.