ечемикПри определени условия (високи норми азот, висока гъстота на посева) ечемикът може да бъде склонен към полягане. Докато по-слабите посеви може да не се повлияят от неблагоприятни въздействия, то податливите на полягане посеви може да бъдат засегнати, което води до неравномерно узряване и понижение качествата на зърното. Затрудненото прибиране на полегналия ечемик с комбайни намалява добива на прибраното зърно.

Високото заплевеляване води до допълнителни трудности при жътвата и увеличава разходите по просушаване на зърното. Поради това е важно да бъде сведено до минимум полягането на ечемика и в частност ранното, което причинява най-големи щети. Полягането на ечемика може да бъде ограничено по различни начини, включително и чрез прилагането на растежни регулатори.

Има доказателства, че някои растежни регулатори могат да подобрят развитието на кореновата система, като влияят върху броя на братята и броя на образуваните класове, когато са приложени в ранните фази от развитие на културата. Съществуват схващания, че по този начин се подобрява добивът.

Борба срещу полягането на ечемика

Склонността към полягане на ечемика трябва да бъде ограничена чрез избягване на ранна сеитба, прецизно азотно торене и избягване на завишени сеитбени норми. Някои сортове ечемик (ниско - или твърдостъблени сортове) са по-толерантни спрямо полягането и могат да бъдат отглеждани без прилагане на растежни регулатори.

Растежните регулатори, използвани за ограничаване на полягането, се прилагат основно чрез пръскане в началото на вретененето - фенофаза на развитие, като еднократно или разделно прилагане на дозата, с цел да се скъсят или заздравят междувъзлията от долните етажи. Третиранията могат също така да бъдат извършени по-късно, по време на фенофенофаза вретенене за скъсяване на връхните междувъзлия, като това ще спомогне за намаляване общата височина на стъблото. Трябва да се избегне използването на растежни регулатори, ако посевите са подложени на стрес (екстремни условия - напр. суша), за да не се затрудни изкласяването.