Всеки пчелар добре знае какви големи различия в добива на пчелни продукти от отделните пчелни семейства и пчелина му могат да се наблюдават, въпреки че всички са били поставени при еднакви условия на грижи, хранене и естествена пчелна паша. Така стои въпросът и по отношение вероятността от поява на заболявания, защото всяко семейство притежава индивидуална възможност за съпротива срещу причинителите на заболявания. Тези отбранителни възможности зависят изключително от силата на пчелното семейство. В този смисъл първата предпоставка в системата от профилактични мероприятия в пчеларството е поддържането в пчелина на силни и жизнени пчелни семейства.

Предпоставките за поддържане на силни пчелни семейства са свързани, от една страна, с природните особености, при които се отглеждат пчелите, и от друга, - от намесата на човека, тъй като пчелите не живеят вече в места и райони "по тяхно предпочитане", а там, където човекът ги е поставил. Затова не е без значение къде ще се избере мястото за пчелин, какви са условията за непрекъсната пчелна паша и дори такива дребни на пръв поглед неща като изложение на пчелина, ограниченост на ветрове, спокойствие на пчелите, водоизточници и т.н.

Решаващо условие за стимулиране продуктивността на пчелното семейство, неговата сила и устойчивост към заболявания е в пчелина да се държат само млади, здрави и плодовити пчелни майки. Селекцията на майки, даващи поколения, по-устойчиви на някои заразни заболявания (напр. американски гнилец или аскосфероза), в някои страни вече се реализира и в практиката.

Преди всичко във всеки пчелин трябва да се спазва абсолютен ред и чистота. Едно складово помещение, недостъпно за пчелите, трябва да съхранява пчеларския инвентар, който в момента е извън употреба. Извън складовата база трябва да бъдат само пчелните семейства. Теренът пред входовете на кошерите да бъде почистени, така че лесно да се забелязват падналите умрели пчели и ларви, които да се отстраняват своевременно. Кошерите не бива да имат цепнатини, отвори и други неуплътнени места. Недопустимо е в района на пчелина да се оставят на открито пчелни пити или части от тях, восъчни разпечатки, ползвани затоплящи материали, преградни дъски и др., които привличат пчелите и могат да станат източник на инфекция. Да не се оставят около кошерите отворени съдове с остатъци от мед или захарен сироп. Това предотвратява възникването на кражби, а кражбите между пчелите имат важно епизоотологично значение. Съдовете за храна, поилките, рамките и другият дребен инвентар да се поддържат винаги чисти. Да се работи само с чисти инструменти.

Недопускане блуждаене на пчелите също има важно хигиенно здравно значение. То се ограничава чрез осигуряване на достатъчно разстояние между кошерите, боядисването им в различни цветове и ползването на ориентири (храсти, дървета). Важно значение има и разстоянието на пчелина до други пчелини, наситеността на района с пчелни семейства и здравният му статус по отношение на заразни заболявания.

Пчелните семейства, от които ще се сформира пчелинът, трябва да бъдат с изяснен здравен статус, т.е. да има реални гаранции, че са здрави и произхождат от здрав, неподложен на карантинни ограничения пчелин и район. Не бива да се забравя, че новозакупените пчелни семейства могат да бъдат в инкубационен период на заболяване и едва в новия пчелин то да се прояви клинически, т.е. да стане видимо. Затова с новозакупените пчелни семейства винаги трябва да се подхожда като към съмнително болни. Те трябва да се поставят на определено място в пчелина, да се преглеждат последни, а обслужващият ги едър и дребен инвентар поне една година да не се смесва с останалия.

Понякога се налага обединяване на пчелни семейства, тъй като в пчелина не бива да се търпят слаби и непродуктивни. Това като правило трябва да се прави само след проверка на здравословното им състояние.

Най-правилно е пчелни роеве с неизяснен произход да се унищожават. Ако се пренебрегне тази препоръка, след настаняването им в пчелина към тях да се подхожда много внимателно.

Важно мероприятие е пчеларят да следи непрекъснато здравното състояние на пчелните семейства. Така той може да открие своевременно заразното заболяване, преди да са заразени и други пчелни семейства. В неблагополучни в това отношение на заразни и паразитни заболявания райони това е твърде важно, защото движението на пчелите извън кошера не може да бъде ограничено или контролирано, както при другите домашни животни и птици. При условията на пчеларстване в заразен район болестта може много лесно да бъде внесена и в незаразения пчелин чрез пчелите крадци или търтеите. Такъв контрол (чрез редовни прегледи) е особено важно да се извършва след зимните облитания, след приключване на медосбора, след връщане от подвижно пчеларство и преди зазимяването. Преглед на всички пчелни семейства се извършва незабавно при съмнение за заболяване на някои от тях.

Принципно положение е, че не трябва да се използва за подхранване мед от други пчелини (закупен от търговската мрежа) или мед от умрели семейства дори и когато се установи, че не са умрели от заразно заболяване.

При заболяване в пчелина трябва да се обръща внимание не само на болните, а и на останалите пчелни семейства, при които болестта може да е още в инкубационен период. Затова привидно здравите трябва също да се третират с медикаменти по лекарско указание за всеки конкретен случай и да се наблюдават непрекъснато поне един сезон.

Заедно с медикаментозното третиране на болните и условно здравите трябва да се намери и отстрани първоизточникът на инфекцията в пчелина и да се ликвидира.