редуване на културите Както се вижда, отделните култури имат различно влияние за изменението на вегетационните условия в полетата на сеитбообращението. При подреждането им в сеитбообращението трябва да се осигурява непрекъснато подобряване на почвеното плодородие, получаване на заплануваната продукция и най-рационално използване на обработваемата земя.

При редуване на културите трябва да се спазват следните основни правила:

  • При голяма концентрация на производството, която е съпроводена с отглеждане на малко култури в един район, да не се застъпват сеитбообращения с дълготрайни ротации (най-добре е да са до 4-6-7 години).
  • Културите да се поставят в сеитбообращението след добри предшественици, като се спазват правилата на плодосмена. Това ще рече да се съобразяват изискванията на отделните култури относно времето на сеитба, торене, обработка на почвата и някоя по-специални биологични особености; да се предпочита редуване на култури със слята повърхност с окопни, на житни с бобови, на зимни с пролетни, на дълбококоренови с плиткокоренови. В тави връзка са възприети понятията сеитбооборотна двойка и сеитбооборотно звено.
  • Сеитбооборотната двойка се състои от две последователно отглеждали култури, от които първата се нарича предшественик на втората.
  • Сеитбооборотното звено обединява две или повече полета. В едно от тях се отглежда култура, която подобрява плодородието на почвата и затова се нарича носеща култура. В останалите полета на сеитбооборотното звено се отглеждат култури, които повече изтощават почвата. Носещи могат да бъдат бобовите култури и торените с оборски тор или с по-големи количества минерални торове окопни култури. Обикновено сеитбообращенията се състоят от едно до две-три сеитбооборотни звена.
  • Културите, които понасят по-продължително отглеждане на едно място, да не се разместват ежегодно, защото оставянето им на същото място е съпроводено с редица предимства - например при отвеждане на тютюн, ориз, царевица и др. Дори и пшеница при поливни условия може да се отглежда последователно две години на едно поле, особено когато се засява втора култура царевица
  • На поливните площи да се съсредоточават повече окопни култури и люцерна, които дават по-голям икономически ефект. На поливните площи трябва редовно да се уплътняват сеитбообращенията с отглеждане на предкултури и втори култури.
  • Културите, които причиняват „уморяване” на почвата - лен, цвекло, детелина и др. - да не се връщат на едно и също поле по-рано от 4-6 години.
  • Да не се редуват култури, които се нападат от едни и същи болести, неприятели и плевели.