нематоди Растителните нематоди (фитонематоди) нанасят значителна вреда на селскостопанските култури, в т.ч. и на овощните. През последните няколко десетилетия в резултат на интензификацията на растениевъдството значението им нараства значително. При отглеждането на дадена култура на една и съща площ в продължение на няколко години се увеличава популацията на паразитните видове нематоди и се причинява т.нар. умора на почвата. През последните години паразитните видове нематоди се сочат в литературата като първа и най-важна причина за изоставане в развитието и постепенно загиване на голяма част от овощните дървета. В някои страни, като Холандия, Германия, САЩ и др., експериментално е доказана пряката зависимост между изоставането в развитието на дърветата и нематодите от рода Pratylenchus. Изчислен е критичният праг, от който започва изоставането на дървесните видове. За ябълката и прасковата той е от 10 до 50 екземпляра на 100 g почва.

При изследвания у нас по прасковената култура са установени следните видове нематоди: Longidorus coespiticola, Longidorus sp., Meloidogyne arenaria, Pratylenchus penetrans, Pratylenchus vulnus, Helicotylenchus vulgaris и Rotylenchus robustus.

Вредното влияние на нематодите се изразява външно в задържане на растежа на централното стъбло и разклоненията му, избледняване и издребняване на листата. По корените се наблюдават малки кафяви до черни некротични петна, които постепенно нарастват, докато загине целият нападнат корен. Повредените корени са благоприятна среда за вторично заразяване с гъби и някои бактерии, които ускоряват разлагането на кореновата тъкан. Освен това нападнатите растения много по-лесно измръзват.

Нематодите повреждат както подземните, така и надземните части на растенията чрез изсмукване на соковете им. Във връзка с местообитаването им те се подразделят на нематоди, нападащи корените, и нематоди, нападащи надземните части на растенията. А тези, които при храненето си предизвикват характерни подутини (гали), се наричат галообразуващи.

Нематодите са микроскопични многоклетъчни организми с кръгло нишковидно или вретеновидно неначленено тяло, обвито с яка обвивка. Те спадат към класа на кръглите червеи (Nematodes). В предния край се намира глава, която е заострена или тъпа. Устният отвор има на върха си израстъци или четинки, които служат за органи на осезанието.

Нематодите се размножават разделнополово или партеногенетично, т.е. женските произвеждат сами и мъжки полови продукти. Те снасят яйца и развитието им е пряко - чрез постепенно нарастване и оформяне на възрастните индивиди. Развиват в годината няколко поколения, което им позволява масово да се намножават. Например средният цикъл на развитие на ягодовата нематода трае около 14 дни, а на нематодите от рода Pratylenchus - 1,5-2 месеца.

За успешна борба с нематодите е необходимо да се провеждат предпазни агротехнически, физични, химични и биологични мероприятия. Само при правилното и комплексното им прилагане могат да се получат добри резултати в борбата с нематодите.