Медоносните пчели играят главната роля при опрашването на ентомофилните културни растения. Строежът на тяхното тяло, начинът на живот и поведението им в резултат на продължителния еволюционен процес са се изменили и приспособили така, че да извършват съвършено опрашването на растенията.

За разлика от дивите насекоми опрашвачи медоносните пчели образуват големи семейства, при които броят на пчелите през периода на цъфтежа на най-важните медоносни растения достига до няколко десетки хиляди. Освен това за собствена храна, както и за отглеждане на пилото и за натрупване на хранителни запаси пчелното семейство събира през активния сезон от ентомофилните растения повече от 250 кг нектар и 25 кг цветен прашец. За събирането на такива количества нектар пчелите на всяко семейство трябва да посетят повече от 500-600 млн. цвята, при положение че всеки цвят съдържа около 0,5 мг нектар. Същият брой посещения са необходими и за събирането на цветния прашец. Като се има предвид обаче, че при голям брой ентомофилни растения цветовете отделят по-малко количество нектар, броят на посетените цветове от едно силно пчелно семейство възлиза на няколко милиарда. Никой друг вид от насекомите не може да се сравни с медоносните пчели по обем и качество на извършеното опрашване.

Освен това медоносните пчели презимуват в големи семейства с десетки хиляди индивиди, докато при повечето видове диви насекоми опрашвачи презимуват само оплодените женски. Това обстоятелство има изключително голямо значение за ентомофилните растения, цъфтящи рано през пролетта. От семействата излитат десетки хиляди медоносни пчели. Увеличаването на цъфтящите растения съвпада с тяхното интензивно пролетно развитие. Тази биологична особеност има голямо значение за опрашването на ентомофилните растения. Повечето диви единично живеещи земни пчели са монотрофни (посещават цветовете само на един род или вид растения) или олиготрофни (посещават цветовете на редица видове растения от едно семейство). Медоносните пчели като политрофни насекоми събират нектар и прашец от всички достъпни ентомофилни растения, принадлежащи към най-различни семейства, родове и видове. За медоносните пчели е характерно и тяхното цветопостоянство. Независимо от това пчелите събирачки бързо започват да посещават масиви от едни или други растения в началото на масовия им цъфтеж (периода, когато нуждите от пчелоопрашване са най-големи). Това поведение на медоносните пчели има тясна връзка с хранителния фактор. За напълване на медовата гушка с нектар за един полет медоносната пчела в зависимост от нектаропродуктивността на цветовете посещава около 80-150 и повече цветове. Почти същия брой цветове трябва да посети пчелата за събиране на един товар цветен прашец. В двете кошнички количеството на цветния прашец възлиза на около 15-20 мг. и в зависимост от вида на растението в тях има около 3 млн. поленови зърна. Благодарение на силно окосменото тяло на медоносната пчела при посещението на цветовете върху него се натрупва голямо количество разнообразен цветен прашец, който полепва по близалцето на посетените цветове. При това цветовете се посещават многократно от пчелите през целия период на цъфтежа, при което се нанася непрекъснато цветен прашец върху близалцето. По този начин опрашването на цвета се извършва в най-подходящия момент от неговата дееспособност.

Събирането на нектар от медоносните пчели продължава извън потребностите, от които семействата имат непосредствена нужда. Тази биологична особеност на пчелното семейство е подчинена на инстинкта за запазването и съхраняването на вида в природата. Това се дължи на обстоятелството, че на запаси от мед пчелното семейство може да просъществува няколко години, докато събирането на цветен прашец от пчелите е по-тясно свързано със сезонния характер на развитието на семейството и с отглеждането на ново поколение. Поради тази причина пчелите от пчелните семейства са по-малко склонни да складират големи количества цветен прашец, но способността им да събират нектар и да трупат запаси от мед е безгранична.