При развитието на медоносната пчела се различават два основни периода - на зародишното и на следзародишното развитие. Зародишното развитие започва с оплождането и снасянето на яйцето, а следзародишното продължава от излюпването на личинката до излюпването на напълно развитата пчела, пчелна майка или търтей.

Зародишното развитие се характеризира с това, че след оплождането на яйцето, а също така и в неоплодените яйца се извършват сложни процеси и постепенно се оформят личинки. Зародишното развитие при пчелите работнички, майката и търтеите при нормални условия продължава три денонощия. Отклонение в това отношение може да се получи при понижаване или повишаване на околната температура. След оформянето на личинката обвивката на яйцето става прозрачна и вътре добре се вижда самата личинка. Непосредствено преди излюпването на личинката обвивката към средата на яйцето леко се разкъсва и на повърхността се появява малка капчица течност. Тя постепенно се разлива по повърхността на яйцето, като овлажнява и разтваря обвивката. Това разтваряне на обвивката започва най-напред в средната част на яйцето, вследствие на което личинката заема дъгообразно положение. В продължение на 20 до 60 мин се разтваря цялата обвивка и личинката остава да лежи свободно на дъното, разположена странично.

По-рано се смяташе, че обвивката на яйцето само се размеква, след като на третия ден пчелите кърмачки поставят пчелно млечице около него. Сега е установено, че обвивката се разгражда под влиянието на особени ензими, отделяни от самата личинка. Ако в килийката с готова за излюпване личинка предварително се постави пчелно млечице, яйцето се намокря, но от него личинка не се излюпва.

Излюпилата се пчелна личинка е сравнително просто устроена. Тялото и се състои от малка главичка и ясно различими 3 гръдни и 10 коремни сегмента. Външната й обвивка е съставена от еднослойна хиподерма, покрита с тънък, еластичен хитинен слой. Вътрешните органи са като при възрастните насекоми, но не така усъвършенствани. Сърцето се състои от 12 камери, а малпигиевите съдове са четири. Мастното тяло е добре развито и при възрастните личинки достига 60-65 % от масата на тялото, а хемолимфата - до 25-30 %. Новоизлюпената личинка тежи 0,1 мг, а е дълга 1,6 мм.

Веднага след излюпването на личинката пчелите кърмачки поставят на дъното на килийката пчелно млечице в количество, 4-5 пъти по-голямо от масата и. Храната бавно се стича на дъното на килийката. Личинката чрез свиване и разпускане на тялото си извършва кръгово движение на дъното на килийката и непрекъснато поема храна. В резултат на усиленото хранене масата на личинката за пчела работничка бързо се увеличава, като на шестия ден увеличението е над 1400 пъти. Много по-голямо е това увеличение на личинката за пчелна майка, тъй като тя получава през целия личинков стадий пчелно млечице в много по-голямо количество и с по-друг състав. След втория ден личинките за пчели работнички получават за храна кашица от мед и цветен прашец.

Всяка личинка се посещава от пчелите кърмачки ежеминутно и при всяко посещение те и дават храна. За целия личинков стадий това прави 8-10 хил. посещения. В резултат на усиленото хранене на личинката през личинковия стадий в тялото и се натрупват големи количества резервни хранителни вещества, които се използват, когато тя престане да се храни.

Характерна особеност на пчелата работничка е, че по време на личинковия стадий броят на яйчните тръбици за всеки яйчник се запазва до 150 и едва в предкакавидния стадий той се редуцира на 3 до 20 яйчни тръбици. Това има голямо биологично значение за семейството, тъй като при внезапно загубване на пчелната майка то може да си отгледа спасителна майка от личинка, захранена за пчела работничка, ако не е по-възрастна от три дни. На тази особеност се основава отглеждането на пчелни майки по изкуствен начин от личинки за пчели работнички. При личинката за пчелна майка броят на яйчните тръбици в яйчниците не само че е по-голям, но тяхното развитие продължава и през предкакавидния стадий.

Независимо от бързото нарастване на тялото на личинката обвивката му не расте, а само се разтяга до из-вестна степен. Когато стане тясна, личинката я сменя, или линее. По време на нарастването личинката линее 4 пъти. Кожичките, получени при това линеене, остават в килийката. Всяко линеене продължава около 30 мин без каквито и да е резки изменения в строежа на личинката. Първото линеене се извършва 12-18 часа след излюпването на личинката, второто - след 36 часа, третото - след 60 часа, четвъртото - след 78-89 часа.

Развитието на личинката за пчела работничка продължава 6 дни, за пчелна майка - 5 дни, и за търтей - 7 дни. След това пчелите запечатват изправилата се по дължина на килийката личинка с проницаемо за въздух капаче, състоящо се от 58 % восък, 40 % светлокафява, подобна на хартия маса, съдържаща голямо количество прашец, и 2 % вода. След запечатването личинката се освобождава от натрупалите се в средното и черво остатъци от храна. Това става чрез свиване на стените на стомаха и разкъсване на задния му край. Тази способност на личинката да се освобождава от екскрементите само когато завърши процесът на храненето, има голямо значение за предпазването на даваната и храна от замърсяване и за поддържане на необходимата чистота в кошера.

Освободилата се от натрупаните несмилаеми хранителни остатъци запечатана личинка започва да си изприда пашкулче. При личинката за пчелна майка пашкулчето се изприда с няколко прекъсвания, при които тя поема допълнително храна. Затова изпреденото пашкулче е отворено към дъното на маточника. През този отвор бъдещата майка идва в контакт с намиращото се в маточника пчелно млечице и продължава да се храни. При личинката за пчела работничка това пашкулче е затворено и тя през този период не се храни.

След запечатването и изпридането на пашкулче личинката линее още веднъж. Това линеене е съвсем различно от другите. То започва с отделяне на специална течност по повърхността на тялото, която отделя старата кутикула от образуващата се нова. От друга страна, този процес се предшества от придвижване навън на зачатъците на всички придатъци, намиращи се до този момент от вътрешната страна на обвивката на тялото. Тези зачатъци постепенно се превръщат във външни части на тялото. Това е подготвителен процес за какавидиране и се нарича предкакавиден стадий. При пчелата работничка той продължава 2 дни, при пчелната майка - 2 дни, и при търтея - 4 дни.

Започналите в началото на предкакавидния стадий изменения продължават с постепенно оформяне на главата, гръдната част и коремчето на бъдещото насекомо. На главата се забелязват сложните очи и част от устните органи. На гръдната част се оформят зачатъците на крилата и краката. Оформят се сегментите на гърдите и коремчето, като тергитите (гръбните полупръстенчета) нарастват и обхващат коремчето отгоре и отстрани. Стернитите (коремните полупръстенчета) обхващат долната част на коремчето и се съединяват с тергитите чрез тънка ципица.


Последният стадий от следзародишното развитие е какавидата. При пчелата работничка и търтея той продължава 10, а при пчелната майка - 6 дни. През този стадий какавидата по външен вид прилича на възрастното насекомо, но цветът и е бял. Видимо тя се намира в покой и не се храни, но продължава интензивно да диша. В организма на какавидата се извършват сложни промени. Някои от органите се разпадат напълно, а други - частично. Наред с това и главно за сметка на натрупаните резервни вещества постепенно се оформят вътрешните органи на бъдещото насекомо. Изменя се и оцветяването, като отначало става жълто, след това - виолетово, и накрая светло- или тъмнокафяво до черно. Оцветяването започва най-напред от сложните очи, след това се оцветяват главата, гръдната част и накрая - коремчето.

След окончателното преустройство и оцветяване напълно се оформят бъдещата пчела работничка, майка или търтей. С помощта на горните челюсти тя прегризва капачето и излиза от килийката, т.е. излюпва се.
Пчелите работнички подпомагат младата майка в това отношение, като изгризват върха на маточника до пашкулчето. В такъв случай той изглежда сиво-бял. Това е указание, че от него предстои да се излюпи майка.
За зародишното и следзародишното развитие на пчелата работничка са необходими 21 дни, на пчелната майка - 16 дни, и на търтея - 24 дни.
Автор: Бижо Бижев