Борбата с паразитите се води сложно и трудно, поради развитието на младите форми вътре в запечатаното пило, където са трудно достъпни за действието на противо-кърлежните лекарства. Борбата е успешна когато паразитите бъдат атакувани през цялата година: пролетно третиране с един от известните и разрешени за ветеринарна употреба препарати, прилагане на биологично-технологични методи през лятото и есенното третиране пак с едно от разрешените препарати.

Желателно е препаратите да се сменят при различните третирания / пролет и есен/ с цел да се избегне създаването на устойчиви към някой препарат кърлежи. От механично-физическите методи продължава да се прилага работата с дълбоко дъно и използването на мрежа, през която кърлежите падат на дъното на кошера и пора ди невъзможност да се захванат отново на пчелите, през ноща умират.

Напудрянето на пчелите с фин прах /брашно, пудра, захар, стрити фино изсушени листа от различни растения и др./, при които се използва положението, че попаднали фините прашинки по крачетата на кърлежа му пречат да се захващат здраво за хитиновота обвивка на пчела- та, поради което пада и загива. Успоредно с физическите методи се пилагат и много медикаментозни такива. Като най-успешен се наложи синтетичните пиретроиди/фрувалинат при Варотома или флумиетрин при Байварола и Варостопа/ и др. С тези вещества се напояват съответните пластмасови или дървени ленти, които престоявайки по-продължително време в пчел-ното гнездо ги излъчват и благодарение на контактите между пчелите се разнасят из гнездото при което спомагат за по-доброто ме очистване от кърлежите.

Успоредно с тях се използват и препарати на база амитраза: Варостат А, Варостат Р, Родовар и др., с които се подпушват семействата и парализираните кърлежи се отпускат и падат, както и органофосфорни съединения /Перецин, Апипротект/ с които се напръскват оппаразитените пчели. Всички те действат на кърлежите намиращи се върху възрастните пчели. До сега няма намерено средство, което ефикасно да унищожава кърлежите намиращи се вътре в запечатаната килийка върху пчелната ларва. Всички тези препарати се поемат в малка ири голяма степен от пчелните продукти, влошават качеството им, поради което следва да се отбягват. В стремежа за добиване на чисти пчелни продукти все повече на преден план изилзат органичните кисилини, съдържащи се в малки количества и в пчелния мед /мравчена, млечна, оцетна, оксалова и др./, както и ароматни вещества /тимол,ментол/ или разни отблъскващи /репеленти/ лавандулово, ментовоу мащерково и др.масла. Използването и на тези вещества трябва да става след медосбора, защото могат да повияят на вкуса и аромата на меда.

Според Швейцарски автори парите на мравчената киселина проникват през капачетата на запечатаните килийки и унищожават младите форми на кърлежа намиращи се вътре. До сега не е намерело всеобщо потвърждение. Биологичнотехнологичните методи се основават на предпочитанието на кърлежа да се развива повече в търтеевото пило и про работа със строителната рамка да бъдат изрязвани и унищожавани. Предимството на тези методи е, че не оказват влияние върху качеството на пчелните продукти и успоредно с това се добива повече восъку както и възможността да бъдат използвани по време на активния модосборен период. При изполването на строителни рамки намаляването на екстенсинвазията може да се намали от 20 до 30 %. С цел да се повиши този процент се използват еднонвременно по две строителни рамки, които се поставят през определен интервал от време. Когато строителните рамки се използват само през пролетта опаразитеността в края на лятото е еднаква с тези при коите не е прилагана строителна рамка.

Използване на строителна рамка

При използването на строителната рамка непрекъснато през целия период на восъкоотделянето ефекта е много добър и положителен и следва да се прилага. Друг метод на технологично-биологична борба е прекъсването на яйцеснасянето посредством заделяне на майките или направа на отводки. Прилагането на метода “стан”, за използаването на една майка в две семейства за 3-4 дни и др. При тези методи се разчита на снижаване на инвазията следствие на прекъсване за известен период от време на пилото, където става развъждането на кърлежа. При повечето от държаните по-продължително време /30-35 дни/ в кошера противокърлежни препарати се разчита на вентилирането на пчелите и разнасянето на активно вещество равномерно в гнездото, поради което ефекта им достига до 99 %. Като се имат предвид биологията на пчелното семейство и развитието на вароа-тозата се вижда, че от най-голямо и съществено значение е есенното третиране.

Ако по някаква причина пчеларят не е извършил предпролетно обезпаратизяване и се е прилагал системно биологoтехнологичните методи по време на медсбора, то в края на юли и през август опаразитяването достига своя максимум с всички вредни последици.

Появяват се безкрилни пчели, пълзящи пред кошерите, отслабване на семействата и откриване на много кърлежи по дъното на кошера. Това налага бързо вземане на мерки и третиране срещу кърлежите.Независимо от многот препарати все още нямасъддане такъв, който с еднократно или неколкоратно прилагане да ликвидира едновременно всички кърлежи нами- ращи се в пилото и върху пчелите, от където идва и трудността на борбата. Все още няма препарат, който да отговаря на всички съвременни изисквания: да е безвреден за пчелите, да не се поема от пчелните продукти, да има висок ефект, да ес ниска себестойност и да е лесно приложим. Разнопосочните резултати от различните противовапоатозни методи са показа- ли, че периодичното прилагане на определени системи едновремено в даден район са с най-добри качества.

Унищожаване на кърлежа е много сложна и тредна задача, поради което за неговото осъществяване в много страни са създадени схеми за профилактика и борба, залегнали в нормативните документи на ветеринарните служби. У нас според Наредба 30 са възприети

Няколко схеми с редуване на методите на третиране и прилагани повсеместно през пролетта и есента, като:

1. В ранна пролет третирането се извършва с един от разрешените в страната препарати: Варостоп, Варотом, Байварол, Апипротект, Фурмитон, Фурмил, Варостат Р. Важно условие е третирането да приключи и препартите да се отстранят 25-30 дни преди поставяне на магазините и корпусите за стоков мед. Варостоп и Байварол се използват от 1 до ч ленти, А Варотом 1-2 ленти в зависимосто от силата на пчелното семейство и престояват 30-35 дни. С Апипротект /Перецин/ се извършва напръскване върху пчелите през 6-7 дни-два-три пъти. Варостат Р се използва пролетно време в началото на април- триктратно през 7 дни с една-две ленти на семейство /чрез запалване на лентите и подпушване чрез прелката/. Фурмитон и Фурмил, които са на база мравчена киселина могат да се използавт всяко време, но винаги да се има предвид, че третирането трябва да става само при температура на външнат среда от 15-25 гр.С, дву или трикратно през 6-7 дни.

Вароатоза

Не е без значение да се знае, че различните препарати, при по-продължително /няколко годишно/ използване създават устойчивост у кърлежите и престават да действат. За това редуването им пред годината дават по-надеждни резултати.

2. През лятото по време на активна медоносна паша се прилагат механично-биологични методи на строителна рамка и прекъсване на яйценосната дейност на майката. Далаците от строителната рамка се отстраняват периодично на 12-15 дни, при запечатване на 2/3 от търтеевото пило и се претопяват.

3. През есентта при сваляне на магазините и корпусите за стоков мед в началото на август /8-10/, когато започва новата пчеларска година, се извършва третиране също с един от препаратите описане за ползване през пролетта, в същите дози и времетраене.

4. При зазимяване през месец октомври, когато в семействата няма пило се извършва последното третиране с 3% оксалова киселина /30г на 1л вода/, като се натпърскват пчелите с пулверизатор или с пръскачка.

Това заключително третиране се прави, за да бъдат ликвидирани евентуално останалите живи кърлежи върху пчелите, които бяха дали началото на ново поколение през зимно-пролетния период със започване на новото пило.

Трениране срещу вароатоза през лятото

През лятото при условия на медобер при съмнение за голяма инвазия, когато при бъркане в пилото се изваждат голям брой ларви с кърлежи върху тях и при поставяне на намеслена хартия на дъното на кошера за една нощ падат над 8 кърлежа, се преценява и се третира с 15-20 мл 60% мравчена киселина двукратно през 6-7 дни през ноща. При работа с мравчена или оцетна киселина трябва да се работи с предпазно облекло, очила и ръкавици и да има в близост до пчеларя кофа с чиста вода за измиване. При озползавенето на който и да е препарат трябва предварително да се прочетат наставленията за използавнето им доза, срок на престой в кошера и срок на годност на препарата и да се спазва стриктно.

ВАЖНО: Всички третирания с препарати на пчелните семейства срещу вароатозата е желателно да се извършват привечер, защото уеднаквяват миризмата на семействата и има опасност от нападение и кражби през деня. С прилагането през лятото на строителна рамка или вравчена киселина се цели да се намали опаразитяваността на семействата, защото през август при намаляване на пилото, о него излизат много кърлежи, които поради недостатъчното и подходящо за заселване пило, се прехвърлят върху пчелите и те чеуствайки голямото количество кърлежи излизащи от пилото, напускат семейството, понякога даже и майките излизат с пчелите. Това е най-голямата беда която сполетява пчелните семейства в началото на новата пчеларска година, чиято подготовка започва от началото на август.

Основно третиране срещу вароатрозата се налага през месец август по няколко причини:

  •     - тогава екстензивазията на паразита е най-голяма,
  •     - пораженията които може да нанесе върху семействата са най-осезателни,
  •     - уврежданията на мезикаментите върху пчелите са чуствителни,
  •     - августовските пчели не дочакват зимата и не налага щадене.


Нужно е непрекъснат /целогодишен/ контрол на кърлежа, чрез комбинирано съчетание на отделните методи и схеми на профилактика и създаване на добра органи- зация от всички пчелари в отделните райони за тяхното провеждане. На настоящия етап не е възможно пълно освобождаване на пчелните семейства от паразита. Прилагането на горните схеми и медикаменти целят намаляване на инвазията му до степен, която да не уврежда чуствително пилото и пчелите. Питите с мед, восъчните пити, кошерите и другият пчеларски инвентар на умрели от нароатозата пчелни семейства след престояване 25-30 дни не се нуждаят от дезинфекция.

Как да придаваме майки с нуклеус за да спасяваме осиротели пчелни семейства?

Питите с мед могат да се дават спокойно за изхранване на други пчелни семейства. Кърлежите извън пилото и пчелите, без храна загиват за 3-5 дена. Без пчели и пило при температура 28 гр.С и 85% влажност женските преживяват до 9 дета, а при 35 гр.С и 50 % влажност умират – до 3 денонощия, при същата температура и до 10-20 % влажност умират през първото денонощие. Независимо от това механичното почистване и леко обгаряне с пламък от газова горелка или бензинова лампа, не е излишно профилактично мероприаятие за всички кошери, чийто пчелни семейства са загинали през зимата. При това ще бъдат ликвиди- рани всички условно патогенни бактерии и плесени вамиращи се по стените и дъната им.

Зазимяването на силни и чисти от паразити пчелни семейства е предпоставка за иззимуване също на силни семейства. Колкото по-малко кърлежи останат да презиму-ват върху пчелите, толкова семейства по-добре иззимуват и са годни за ранно пролетно развитие, от което пък зависи и бъдещата медоносна дейност.
Какво представлява строителната рамка?

За по-пълно оползотворяване восъкоотделянето на пчелите, освен чрез изграж-дане на пити /плодникови и магазини/ може да стане чрез използването на така наречената строителна рамка. Тя се прилага, когато пчеларят има изградени достатъчно и качествени плодникови и магазинни пити за добавяне на повече восък и за борбата с вароатозата. Строителната рамка за ДБ кошери, представлява празна плодникова рамка, раз- делена на две части посредством допълнителната хоризонтална летвичка, която се пос- тавя на 1/3 растояние от горната летва и се прековава на страничните летвички.

Какво е вароатоза при пчелите

Долното пространство на рамката се зателна и се монтира восъчна основа. На горната летвич- ка от долната страна се закрепва тънка /1-1,5 см/ лента от восйчната основа. По същият начин може да се пригоди и корпусна рамка за ЛР кошерите. Строителната рамка се поставя в гнездото със започване на восъкоотделянето през пролетта, това обикновено е времето на цъфтежа на джанката или ябълката. Тя се поставя едновременно с рамка с восъчна основа за градеж, от двете страни, непосред-ствено до пилото. При затопляне на времето в края на април може да се поставят и по три рамки за градеж, две нормални рамки и една строителна или обратно, като третата се поставя по средата на пилото. Рамките за градеж се поставят до пилото, защото там се намират младите пчели, които отделят най-обилно мосък.

През пролетта се внимава да не се разширява много гнездото, за да се запази топлината в него и да не се преохла- ди пилото, а при стабилното затопляне на времето вече може да се поставят и в средата му. Понеже пчелите не тъпрпят празни пространства в гнездото си, бързо изграждат восъчните основи и запълват празното пространство под горната летва на сроителната рамка. След 2-3 дни след поставянето им строителните рамки се изваждат и изградени- те далаци по горната летва се изрязват и претопяват за восък. С оглед по бързо да се откриват, строителните рамки се надписват или бележат с едно габърче отгоре на лет- вичките. За по-удобно изваждане горната летвичка може да се направи подвижна, като вместо да се приковава към страничните летвички, тя се остава смободна, а на странич-ните се правят приспособления, две ламаринки сгънати под прав ъгъл под формата на буква Г се заковават в горния им край. Така те служат за окачване на рамката върху релсичките на горния жлеб, върху тях ляга подвижна летвичка. При изваждане на летвичката за изрязване на далаците не се изважда цялата рамка, която в долния си край е изградена с норчални пчелни килийки и се засеменява от майката.

С появата на вароатозата през седемдесетте години на миналия век, строителната рамка придоби и друго значение за биологична борба с причинителя на вароатозата. Понеже кърлежите предпочитат за развитието си търтеевото пило, затова през пролет- та, когато пчелните семейства се отглеждат много търтейи, след изграждането на дала- ците майките ги осеменяват с неоплодени яйца и пчелите отглеждат търтеи. След запечатване на 2-3 от пилото /след14-15 дни/, далаците се изрязват и претопяват. По такъв начин с унищожаване на търтеевите ларви биват ликвидирани и марищати те се върху тях кърлежи.

Грижи за пчелите през месец март

Много пчелари изтискват далаците с търтеево пило и изцеденото търтеево млечеце го събират в пластмасови бутилки и го съхраняват във фризер, до следващата пролет. Това млечице е идеялен /готов/ пчелен белтък за ранното пролетно подхранване и развитие на семействата. Когато настъпи време за медосъбор и следва да се поставят магазини и корпуси над плодниците, тогава строителните рамки се спускат през магазина в плодника. Така не се налага да се махат магазините и корпусите при изважзането им, за изрязване на далаците. Предварително в плодника на ДБ кошери се маха една пита от плодника, за да се освободи място и подбере нормална плодникова пита. Върху долнато летва на плодниковата пита, която запълва пространството до средата на плодника, пчелите също награждат далаци и запълват празното пространство надолу. Вместо строителна рамка в ДБ кошерите може с успех да се използва магазинна пита, която поставена в плодника стига до полувината на плодниковите рамки и свобод ното от долу пространство пчелите награждат и майката засеменява с търтеево пило, което се изразва по подобие на строителната рамка.

Със строителната рамка се постига няколко цели:

  •     - по-цялостно оползотворяване на восъкоотделянето при пчелите,
  •     - в тях пчелите утоляват инстинкта си за отглеждане на търтеи и изграждат само редовни работнически килийки в плодниковите пити,
  •     - води се успешна биолого-технологична борба с кърлежите на вароатозата,
  •     - намалява се количеството на търтеите, - по изграждането на далаците се следи за нормалното сътояние на семейството, изграждат ли ги значи всичко е на ред,
  •     - при залагане на основи на моточници в далаците е сигнал, че има голяма вероятност от подготовка за рояване.

 

Изрязаните далаци с търтееви ларви не трябва да се поставят в слънчеви восъко- топки, а се претопяват във вода.

Грижи за пчелите през пролетта

Восъкът от далците е много качествен и е за предпочи тане. Оползотворявайки добре восъкоотделянето пчеларят може да добие годишно до 1 кг много качестмен восък от семейстово. Погрешно е мнението на много пчелари, кои- то смятат, че след като имат достатъчно восъчни пити не трябва да губят по 3-3,5 кг мед за отделяне на 1 кг восък. Восъкоотделянето при пчелите е нормален физиологичен процес и дали ще го оползотворява пчеларя или не, пчелите го произвеждат и се затру-днява допълнително от изхвърлянето му навън от кошера.

Чрез научни опити е доказа-но, че восъкоотделянето не се отразява неблагоприятна върху развитието на семейст-вата, а напротив-стимулира пчелните семейства в получаване на по-голямо количество восък и развитие на повече пило, в сравнение със семейства, които само са отглеждали пило или само са отделяли восък. Така, че нека всеки пчелар използва максимално възможностите на пчелите си за добив на повече качествен восък и по-ефективна борба с вароатозата.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Грижи за пчелите през месец март

Устройство и организация на пчелина

Как се прави главен (основен) пролетен преглед на пчелните семейства?