Избор на място

овощна градина При избора на място за създаване на нови овощни градини се прави задълбочена преценка, доколко климатичните и почвените благоприятстват за отглеждането на отделни овощни видове и сортове.

Температурата има решаващо значение за успешното отглеждане на овощните насаждения. При преценка на температурния режим най-голямо внимание се обръща на най-ниските зимни температури и на късните пролетни мразове. Най-чувствителни към ниските температури са прасковата и бадемът, който измръзват при -22, -23°С, а най-издръжливи на студ са ябълката, сливата и вишнята, които издържат до -30°С.

Върху температурния режим оказват влияние наличността на водни басейни и релефът на местността. Температурните колебания на южните и югозападните склонове са по-резки през деня и през нощта, отколкото на северните, северозападните и североизточните. На равни места и на склонове с наклон до 5° се засаждат семкови овощни видове, ягода, праскова и едроплодни сливови сортове, а на склонове с наклон от 5 до 12° - сливи, череши, вишни, кайсии, бадем и орех.

При избора на място за промишлени овощни насаждения се преценяват и средните годишни валежи и особено валежите през юли и през август и възможностите за напояване. При климатичните условия на нашата страна лятното засушаване е често явление и оказва неблагоприятно влияние върху качеството на плодовете. Без напояване може да се отглеждат по-сухоустойчивите видове (бадем, орех, череша, вишня, кайсия), а влаголюбивите видове (ябълка, круша, дюля, праскова) трябва ла се отглеждат на места, които могат да се напояват.

Овощните култури се отглеждат върху различни типове почви, но най-подходящи за тях са алувиално-ливадните, сивите горски и канелените горски почви.

Избор на овощни видове и сортове

Овощните видове и сортове трябва да се развиват добре при дадените климатични и почвени условия, да плододават редовно и да осигуряват получаването на високи добиви и на висококачествена продукция. При избора им трябва да се има предвид тяхното оплождане и направлението на овощни градини. Сортовете в насаждението трябва да се подредят така, че да се осигурява добро опрашване. За постигане на това се спазват следните условия: сортовете да цъфтят, встъпват в плододаване и да преминават от един възрастов период в друг едновременно, а също да имат еднакви изисквания към химичните средства за борба с болестите и неприятелите. Това най-добре се постига при самоопрашващите се сортове. За видовете, чиито сортове не се опрашват сами (ябълка, круша, бадем, череша и др.), се осигурява чуждо опрашване. От сортовете добри опрашители и оплождащи се помежду си в един парцел или блок се засаждат по 2-3 сорта, а когато има и сортове лоши опрашители - по 5 сорта. Сортовете от интерстерилните групи (не се опрашват помежду си) не се засаждат самостоятелно. В насажденията всеки сорт се застъпва с чифтен брой редове (2, 4, 6 и т.н.).

Подготовка на мястото за засаждане

Определеното място овощна градина се почиства от камъни, дървета, храсти и др. и се дренира или се отводнява при нужда. Задължително мероприятие при създаването на промишлени овощни насаждения е основното подравняване на терена. То се извършва при суха почва през периода юли-септември с булдозери, скрепери или грейдери.

След подравняването площта се наторява със 160-180 кг суперфосфат и 60-70 кг калиев тор на декар и се риголва на 60 -70 см дълбочина с риголвачен плуг. След риголването се внасят 5-6 тона на декар оборски тор, който се заорава на дълбочина 25-28 см. При липса на оборски тор за обогатяване на почвата с органични вещества се отглеждат култури за зелено торене (фиева смес, фуражен грах и др.). След това се правят дискуване и текущо подравняване, очертават се парцелите, пътищата, Напоителните канали и се маркират местата на дръвчетата.

Форми и разстояния на засаждане на овощните дръвчета

В насажденията овощните дръвчета се засаждат по една от следните форми: правоъгълна, квадратна, триъгълна (шахматна) или контурна (релефна).

Основна форма за засаждане е правоъгълната, тъй като създава най-добри условия за внедряване на промишлените технологии при отглеждане на овощните насаждения.

В овощните насаждения, за да се получават високи и качествени добиви, е необходимо да се засаждат оптимален брой овощни дръвчета на декар. Така се използва най-пълно почвата. Разстоянията, на които се засажда, трябва да бъдат такива, че след пълно развитие на короните да не се допуснат голямо сгъстяване и засенчване и машините свободно да преминават при работа в междуредията. След определяне на формата на засаждане се извършва маркиране на площта с помощта на земемерни уреди. Посадъчните ями се изкопават с ямокопатели, след което се пристъпва към засаждане на овощните дръвчета.