кивиActinidia навлиза в страната за първи път през 1976 година, като първото насаждение е изградено край гр. Варна с френски посадъчен материал от 8 дка. Впоследствие са създадени и други насаждения в гр. Бяла, Варненско, Поморие, Царево и Петрич. По направените проучвания развитието и плододаването им в условията на страната протича нормално, като основен фактор за разпространението му са температурните условия.

Освен районите, в които се отглежда  киви сега и където агротехническите условия са подходящи за вегетационното му развитие и презимуване, несъмнено в страната има и други райони и микрорайони с подходящи условия.

По-голямата част от територията на страната, както и основните селскостопански области попадат в умерения климатичен пояс. Но въпреки това в зависимост от релефа и някои климатични особености са обособени микрорайони, които проявяват показатели на по-топъл климат, което е свързано със следното:

Сума на температурите над 10°С.

Типове зима, определена въз основа на средната температура от абсолютните минимални температури, както и от валежите в определен район. Въз основа на тези данни и на метеорологични наблюдения, районите по температурни условия и пригодност за отглеждане на киви в страната са следните:

1. Район с мека зима съответно с над 3700°С сума на температурите над 10°С и средна от абсолютните годишни минимални температури до (-14°С) обхваща Черноморското крайбрежие от с. Резово до гр. Бяла, Варненско.

2. Друг район с умерено мека зима със средна от минималните температури от - 18 до -14°С е долината на р. Струма, като обхваща и Кресненското дефиле, както и тясна ивица по долното течение на р. Марица от държавната граница до Симеоновград.

3. С умерено мека зима, но с горещо лято е обширен равнинен район по поречието на р. Марица, р. Тунджа и р. Арда.

Районите с най-дълъг безмразов период (около 240 дни годишно) в страната са Петричкият район по долината на р. Струма до гр. Сандански, и тясна крайбрежна ивица (от 5-7 км)от устието на р. Резовска до нос Емине.

Малко по-къс безмразов период (225 дни годишно) се наблюдава в долината на р. Струма на север до гр. Кресна, както и цялото Черноморско крайбрежие без високите части на Старопланинските склонове.

Друг важен метеорологичен показател, който трябва да се има предвид при изграждане на насаждение от киви е датата на последния пролетен мраз, който може да се окаже фатален при развитието на пъпките. Районите, където последният пролетен мраз се наблюдава най-късно през периода от 20 март до 5 април са: Черноморското крайбрежие, долината на Струма, Тракийската низина по линията: Свиленград - Харманли, Пловдив - Чирпан - Раднево - Гълъбово, както и малък район по поречието на Тунджа от гр. Елхово до границата.

Подходящи микрорайони за отглеждане на киви има и в близост до р. Дунав, където се чувства омекотяващото влияние на голямата водна площ.