Първите плащания за Кампания 2020 вече започнаха. По индикативен график мина първият транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството (ПНДЖ 1). Стопани обаче все още чакат другото плащане, което беше запланувано за края на октомври, това по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3).

ДФЗ удължава важни срокове

Междувременно Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) удължи няколко важни срока за прием на заявления и отчитане по схемите за държавни помощи. Други останаха непроменени. Отбележете си в календара, за да не ги пропуснете.

De minimis

До 16 ноември е удължен вторият прием по схемата за de minimis за земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници и/или биволи, овце майки и/или кози майки. Същото важи и за вторият прием за земеделските стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза.

Пропаднали площи

От 2 до 18 ноември е приемът на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия. Документи се подават в областните дирекции на ДФЗ. Средствата ще бъдат изплатени до 18 декември, а общият бюджет е 4,7 млн. лв.

Реализация на говеждо месо

От 30 октомври до 25 ноември е приемът по de minimis на животновъди за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“. Бюджетът на помощта е 1,5 млн. лв., а средствата ще бъдат изплатени до 13 декември.

Зимни пръскания

До 10 ноември е удължен срокът за кандидатстване за Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения. Отчитането ще става до 20 ноември. 

Хуманно отношение

До 10 ноември е също крайният срок за заявления за Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете за 2020. 

Ликвидност

До 10 ноември се приемат заявления по Схемата за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19.

Мярка COVID-19

До 13 ноември е приемът на заявления за подпомагане по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3“. Кандидатства се със заявление в Областните дирекции на ДФЗ. Общият бюджет е малко над 7 млн. лв. Сумите по мярка COVID-2 пък ще бъдат изплатени в периода 10-20 ноември, сочи индикативният график.

Схема за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки

По индикативен график Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) трябваше да бъдат изплатена в периода 20-31 октомври. Преводи по сметките на стопаните обаче все още липсват. Ставката е 37,93 лв. за едно допустимо за подпомагане животно. 

Пчеларска програма за 2021 г.

От 26 октомври до 6 ноември е приемът на заявления за подпомагане по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2021 г. Финансовият ресурс е 6 400 202 лева. Документи се приемат в областните дирекции на ДФЗ.

Мярка 11

До 30 ноември биофермерите, поели ангажименти през Кампания 2016 г. по мярка 11 „Биологично земеделие”, трябва да предоставят пред ДФЗ сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти.

Отстъпка от газьола

В периода между 20 и 30 ноември се предвижда плащане на отстъпката от газьола, сочи индикативният график за директните плащания за Кампания 2020. Общият бюджет нарасна на 84 млн. лв.

Заявяване на пасища

Областните дирекции по земеделие (ОДЗ) публикуваха актуална информация относно сроковето по прилагане на разпоредбите на чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за календарната 2021 г. Ето кои са важните срокове, които не бива да пропускате.

Пререгистрация 

От 1 октомври 2020 г. фермерите вече подават документи за пререгистрация, съгласно изискванията на Наредба № 3. До 9 юни 2021 г., което е крайния срок за подаване на заявления за подпомагане по директните плащания, регистрираните земеделски стопани трябва да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.

Деклариране на произведеното зърно

До 30 ноември зърнопроизводителите декларират количествата си произведени и/или съхранени царевица за зърно, черен маслодаен слънчоглед, соя и оризова арпа. Това важи за всички, които са регистрирани за стопанската 2019/2020 г. и обработват обща площ от 5 и над 5 дка.

Преброяване 2020

До 18 декември тече преброяването на земеделските стопани. Данните ще бъдат събирани от анкетьори чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството. Попълва се въпросник на хартиен носител или с помощта на преносимо електронно устройство.

Подмярка 16.1 за иновации

От 17 октомври 2020 до 15 януари 2021 се приемат проектни предложения по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“. Това е втори прием, а общият бюджет е над 20,6 млн. лв.