От днес, 31 август, фермерите могат да подават заявления за ползване на отстъпка от акциза за газьола. Документи се приемат в общинските служби по земеделие към областните дирекции "Земеделие" по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на управление на юридическите лица.

ДФЗ: Вижте плащанията до края на годината

Крайният срок за подаване на заявленията е 21 септември 2020 г.

Обхват
Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите "Растениевъдство" и "Животновъдство" под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. За 2020 г. определеният бюджет по схемата е до 84 млн. лева

Ставка

Ставката на литър гориво по схемата "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.

Плащане

Според индикативния график на ДФЗ, средствата ще бъдат изплатени от 20 до 30 ноември 2020 г.

Кой има право на подпомагане?
Право на подпомагане имат всички, които са регистрирани като земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване и предходната на нея. 

Друго условие е кандидатите да имат и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ. Земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.