Удължават се сроковете за прием на заявления и отчитане по схемите за държавни помощи, решиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Целта е да се ограничи струпването на голям брой хора в офисите на областните дирекции.

ДФЗ отговаря: Откъде идва забавянето по подмярка 4.2?

За да могат всички желаещи да подадат документи и да се осигури безопасност на кандидатите, сроковете се променят както следва:

Зимни пръскания

По схемата за Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период заявления се приемат до 10 ноември, а отчитането ще става до 20 ноември.

Хуманно отношение

По схемата за Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете за 2020 крайният срок за заявления е 10 ноември.

De minimis

Вторият прием по схемата за de minimis за земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници и/или биволи, овце майки и/или кози майки е до 16 ноември.

Вторият прием отново за de minimis, но за земеделските стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза също е до 16 ноември.

Ликвидност

По схемата за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19, заявления се приемат до 10 ноември.

Указания по схемите за държавна помощ са публикувани на официалния сайт на ДФЗ в секция „Държавни помощи“.