Добър ефект от торене на доматите се получава, както по въпросите за оптималните торови норми, сроковете и начините на торене с минерални и органични торове има научно обосновани решения . Въпросите трябва да се разглеждат и решават в зависимост от биологичните изисквания на културата, насоката на производство на домати, възприетата технология на отглеждане и почвено-климатичните особености на района.

Производствени направления и биологични особености на доматите

При полски условия се отглеждат домати в три производствени направления - ранно, средно ранно и късно полско производство на домати. Поради това те се поставят при различни климатични условия - температура, валежи, почвена и атмосферна влажност. Вегетационният период на доматите в трите производствени направления на отглеждане е също различен; доматите от ранното производство имат вегетационен период 100-110 дни; средно ранните - 150-180 дни, а късните - 90-110 дни. Още по-голямо разнообразие при решаването на въпросите за торене и хранене на доматите внася и използването на голям брой сортове (индетерминантни и детерминантни) с различни изисквания към хранителния режим, а така също и с внедряването на нови технологии на отглеждане на домати.

В сравнение с редица други зеленчукови култури доматите са по-малко взискателни към почвата. За ранното производство на домати са по-подходящи леките и по-топли почви, а за средно ранното - по-тежките.

Доматите имат добра самопоносимост. Добивите от домати и качеството на продукцията обаче винаги са по-добри при правилно редуване на културите. Добри предшественици на доматите са тревните смеси на втората година от разораването, бобовите краставиците, главестото зеле и картофите. Успешно се отглеждат домати и след житни култури.

За подобряване на храненето на доматовите растения и повишаване ефективността на минералното торене на домати важно значение има оптималната влажност на почвата. При недостиг на вода в почвата фотосинтезата и растежът отслабват, плодообразуването намалява, нарушава се минералното хранене и настъпва опасност от силно повишение концентрацията на почвения разтвор, особено при интензивно торене. До плодообразуването оптималната почвена влажност е 70% от ППВ, а по време на плододаването - 80-85% от ППВ. Прекомерното овлажняване на почвата вследствие обилно поливане или продължителни валежи също влияе неблагоприятно върху растежа на растенията. Доматите предпочитат умерената влажност на въздуха - 60-65%.

Интензивността на осветлението също влияе върху храненето на доматовите растения. При по-слаба интензивност на осветлението се намалява натрупването на растителна маса на единица площ, а също и количеството на усвоените хранителни елементи от доматите. Най-силно се намалява усвояването на фосфора и азота. При два пъти по-слабо осветление повишаването на дозите на азота се отразява отрицателно върху развитието на доматовите растения. Затова при намалено осветление в периода на формирането на бутоните от първото съцветие се препоръчва да се увеличи фосфорно-калиевото торене на доматите.

През отделните фази на развитие - изграждане на кореновата система и вегетативната маса, образуването, нарастването и узряването на плодовете, доматите имат различни изисквания от азот, фосфор и калий. При правилно торене на доматите с азот се увеличава формирането на вегетативни и репродуктивни органи и в крайна сметка - добивът. За отделните сортове домати са необходими различни количества азот. Сортовете домати с буен вегетативен растеж (с голяма листна маса) изискват по-големи количества азот в сравнение с по-слабо облистените. Усиленото азотно хранене непосредствено след засаждането или малко по-късно (при цъфтежа на второто съцветие) увеличава ранозрелостта и общия добив.

Доматите са азотно позитивните растения, при които торенето с високи дози азот не влияе отрицателно върху развитието на растенията и узряването на плодовете. При недостиг на азотно хранене листата на растенията остават малки, светлозелени и зелено-жълти. Жилките на листата изменят жълто-зелената си окраска в синьо-червена, особено от долната страна на листата. Стъблата са тънки, твърди и влакнести, приемат същата окраска, както и жилките. Страничното разклонение и растежът на филизите са слаби. Плодовете са малки, бледозелени, при узряване се оцветяват в яркочервен цвят.

По отношение изискванията към фосфорното хранене доматите се отнасят към средно взискателните зеленчукови култури. Известно е обаче, че те реагират най-силно на азотно и фосфорно торене на доматите.

Недостигът на фосфор предизвиква видими изменения в доматовите растения - петна с виолетов до лилав оттенък от долната страна на листата (по-късно целите растения - дръжките и стъблата, придобиват тази окраска), тънкостъбленост, задържане на растежа на кореновата система, увеличаване процента на изресяването на цветовете, закъсняване в цъфтежа и узряването на плодове, които най-често са дребни. Признаци на умерен недостиг на фосфор могат да се появят и в периода на плододаване. В този случай виолетовият оттенък се появява по жилките и долната повърхност на листата. Плодовете узряват лошо.

При благоприятен фосфорен режим растенията развиват добра коренова система, която осигурява добър растеж и развитие, ускоряване на цъфтежа и плододаването, повишаване на добива. Освен това качеството на плодовете се подобрява - увеличават се сухото вещество, захарите и витамин С.

Доматите изпитват остра нужда от фосфор в началото на своето развитие. Особено висока взискателност към фосфора доматите проявяват в периода на формирането на първите генеративни органи. Това е изразено най-силно при сортовете с по-къс вегетационен период.

Калият е също безусловно необходим елемент, който се съдържа във всички растителни органи на доматите. Калият влияе върху водния режим на растенията, върху устойчивостта им към неблагоприятни условия, повишава устойчивостта на болести по доматите и качеството на продукцията. Поглъщането на обменния калий от почвата зависи от натрупването на сухо вещество в растенията. То е особено интензивно в периода на нарастването на плодовете. Натрупването на калий в доматовите растения варира в зависимост от съдържанието му в почвата й нормата на торене с калиеви торове. Обезпечаването на доматите с фосфор във фазата цъфтеж и начало на завързване, както и с калий по време на плододаването, способства за доброто развитие на растенията и за повишаването на добива от домати.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Как трябва да се торят картофите за да се получат високи добиви?

Биотор от червен калифорнийски червей

Торене с овчи тор за поддържане на почвеното плодородие

Смесването на различни торове може да има отрицателни резултати