Торене на картофите

Въз основа на много опити е установено, че с 1 тон клубени и съответното количество надземна маса картофите изнасят от почвата средно по 5 кг. азот, 2 кг. фосфор, 9 кг. калий, 4 кг. калций и 2 кг. магнезий, като и отклоненията са значителни и зависят от сорта, от планирания добив, от агротехниката и др.

Най-много хранителни вещества са нужни на картофите през периода на интензивно нарастване на надземната маса и при клубенообразуването.

Картофите използуват нитратната и амонячната форма на азота. При излишък на азот стъблата избуяват, задържа се клубенообразуването и се удължава вегетационният период.

Фосфорът ускорява клубенообразуването и увеличава скорбялното съдържание на клубена. На кисели почви трябва да се внася по-голямо количество фосфорни торове.

Калият участвува в белтъчния и във въглехидратния обмен и оказва съществено влияние върху устойчивостта срещу болести по картофите и върху количеството и качеството на клубените. Действието на калия зависи от формата на азотния тор - нитратната форма го потиска, а амонячната го засилва. Калиевите торове, съдържащи хлор, намаляват скорбялата в клубените. Калиевото торене не е ефективно на влажни почви, понеже при повече влага почвеният разтвор съдържа достатъчно достъпен калий.

Картофите се нуждаят също така от калций, магнезий, желязо, сяра, бор, молибден, мед, цинк и други, за нуждата от които също трябва да се водят наблюдения.

Определяне на торови норми

Торовите норми се определят по съшия начин както при останалите култури, като се вземат под внимание много фактори - плодородие на почвата, предшественик, воден режим, планов добив и др.

При интензивни технологии торовите норми могат да достигнат 25-30 кг. азот, 20-25 кг. фосфор и 25-28 кг. калий на декар. Установено е, че при по-голяма доза азот (над 12 кг/дка) при бедни на фосфор и калий почви съотношението между азот (N), фосфор (Р) и калий (К) трябва да бъде 1:1,5:1,5.

Оборският тор е високоефективен на всички почви, но особено нужен е на по-леките почви, бедни на хранителни вещества.

Внася се по 2,5 тона на декар с есенната оран или напролет преди преораването. С него се внасят фос­форните и калиевите торове. Азотът се внася напролет двукратно - две трети преди засаждането и една трета с първата обработка или, еднократно при засаждането. В засушливи райони половината от азотната норма може да се внесе през есента. Установено, че преди засаждането не трябва да се внасят повече от 10-12 кг. азот на декар.

Преди години в планинските райони се тореше егречно, но постепенно този начин на внасяне на органичен тор загуби значението си поради трудното му приложение. В някои страни се прилага зелено торене на леките почви и наклонените терени, в резултат на което се получават високи и стабилни добиви.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Всеки химичен елемент има своето място в живота и развитието на растенията

Загуби на азот от почвата

Биотор от червен калифорнийски червей

Торене с овчи тор за поддържане на почвеното плодородие