Вертицилийното увяхване е широко разпространена и силно вредоносна болест за пипера, като в много случаи се явява ограничаващ фактор за неговото отглеждане.

Какво представлява вертицилийното увяхване по пипера?

Заболяването е разпространено масово. У нас се среща в цялата страна, но по-сериозни загуби нанася в Южна България. Освен по пипера заболяването се развива още по доматите, патладжан, бамята, тиквовите култури и редица храстовидни и дървесни видове.

В зависимост от момента на проникване на инфекцията признаците на вертицилийното увяхване по пипера се различават значително. Когато заразяването е извършено в ранна фаза от развитието (като разсад), растенията изостават силно. Те имат по-къси междувъзлия и по-дребни листа, поради което изглеждат като вджуджени. Най-ниско разположените листа избледняват и завяхват. Постепенно тези изменения настъпват и в по-високо разположените листа. При забелване на кората близо до основата на растенията се вижда, че ликото е оцветено в кафяво. Болните растения не образуват плодове.

Ако заразяването е извършено по-късно - след изнасянето на растенията на постоянно място, по хабитус заразените растения не се различават но нищо от здравите. Първите признаци се появяват, когато растенията са напълно израснали и оформени. Както в първия случай най-ниско разположените листа започват да пожълтяват по периферията. И при тях се вижда кафеникавото оцветяване на ликото. В този случай загубите в добива варират от 20 до 30%.

Кой е причинителят на вертицилийното увяхване и какви са изискванията за неговото развитие?

Вертицилийното увяхване се причинява от две типично почвообитаващи гъби - Verticillium albo-atrum и Verticillium dahilae. Те се развиват на значителна дълбочина в почвата, но плътността им е най-голяма в слоя от 0 до 20 см. Гъбите образуват трайни форми, наречени микросклероции, които са много устойчиви на неблагоприятните условия на околната среда.

Като типично почвообитаващи гъби причинителите на вертицилийното увяхване могат да останат в почвата редица години, дори без да се отглеждат чувствителни към заболяването растения. Основна роля в патологичния процес играе инфекцията, която прониква през кореновата система. Проникването й се благоприятства от раните по корените, нанесени от различни вредители и от почвообработващите оръдия. През корените патогенът преминава в проводящата система на растенията. Развивайки се в нея, той я разрушава и запушва, поради което силно се ограничава възможността за придвижване на водата и разтворените в нея хранителни вещества към горните части на растенията. Освен това патогенът отделя и някои токсични вещества, които влияят отрицателно върху растенията като цяло. Като се има предвид биологията на причинителите, лесно може да се обясни защо по-рано заразените растения страдат по-силно от по-късно заразените.

Как да опазим растенията от вертицилийно увяхване?

При производство на пипер изключително важно значение има моментът на извършване на заразяването. Ето защо трябва да се вземат всички необходими мерки, които да гарантират производството на здрав разсад. Това може да се осъществи, когато почвата в разсадните лехи се обеззаразява ежегодно. Същото се отнася и за торово-почвените смеси. Преди изнасяне на разсада на полето е необходимо да се полее с Топсин М 70 ВП - 0.07% по 5 л/кв. м.

След приключване на вегетацията всички растителни части, включително и корените на растенията, трябва да се съберат внимателно, да се изнесат от полето или оранжерията и да се унищожат, за да се избегне натрупване на зараза в почвата.

При условията на зеленчуковите градини нападението от вертицилийно увяхване може да се избегне чрез въвеждане на 4-5-годишно сеитбообращение. От значение са и грижите, които се полагат за растенията. Доказано е, че по-мощно развитите растения по-слабо страдат от вертицилийно увяхване. Задължително обеззаразяване на почвата в оранжериите с Базамид Г (60 кг/дка) или чрез соларизация. При оранжерийното производство добри резултати за борба с вертицилийно увяхване по пипера дава и внасянето на биопрепарата триходермин в почвата. Задължително условие по време на вегетацията е почвената влажност да се поддържа около 80% от ППВ. Най-доброто средство за ограничаване на болестта вертицилийно увяхване по пипера е създаването и използването на устойчиви сортове пипер.