обработка на почвата Като се проследи развитието на системата за обработка на почвата, вижда се, че тя непрекъснато се усложнява. При съвременната агротехника се прилага система на интензивно обработване на почвата, т.е. чрез голям брой обработки. За една година обработките достигат 10-12.

Интензивната система за обработка на почвата допринесе за окултуряване на почвите - създаване на мощен, дълбок орен пласт, очистване на почвата от плевели и мобилизиране на хранителните вещества. Системата на интензивно обработване на почвата поради големия брой на обработките обаче е свързана с усложняване на производствения процес, оскъпяване на продукцията и утъпкване на почвата. Ето защо възниква въпросът за нейното опростяване и използване на т.нар. минимална обработка на почвата.

Известно е, че по-голяма част от обработките на почвата са предназначени преди всичко за борба с плевелите, а тази борба може да се провежда успешно и с помощта на хербициди. Следователно една от основните задачи на обработката на почвата сега има по-ограничено значение. Затова и методите за минимална обработка на почвата се разработват въз основа на широко използване ма хербициди за борба с плевелите.

Минималната обработка на почвата се разработва още и въз основа на големите възможности на модерната механизация в селското стопанство, като се внедряват комбинирани машини за обединяване на технологичните процеси в производството (оран със сеитба, култивиране, брануване, сеитба и внасяне на торове и препарати за борба с плевелите, болестите и неприятелите па културните растения и др.).

При интензивната система за обработка на почвата на окопните култури се провеждат много обработки между редовете и вътре в редовете за борба с плевелите. Когато се използват високоефективни хербициди, необходимостта от тези обработки отпада. При царевицата на добре окултурени почви при умело, използване на хербициди във всички райони на страната добивите не се понижават, а механизираните междуредови обработки може да се сведат до една за целия вегетационен период.

Когато при окопните култури се използват подходящи хербициди, има възможност да се намали броят на пролетните предсеитбени обработки. За тази цел се използват препарати, които изгарят надземната част на плевелите и няколко дни след третиране на площите изгубват токсичното си действие.

Съкращаване на обработките за окопните култури може да се постигне и чрез комбиниране на предсеитбената обработка през пролетта със сеитбата. За тази цел се комбинират агрегати, с които може едновременно да се култивира, да се бранува, да се сее, да се внасят торове и да се разпръскват препарати за борба с плевелите. При тази технология междуредови обработки или не се провеждат, или се свеждат до едно механизирано окопаване. Разходът на труд и средства се намалява с около 30% в сравнение с разделното извършване на същите технологични операции.

Редуциране на обработката на почвата при окопните култури се постига в най-голяма степен при внедряване на т.нар. нулева обработка или директна сеитба. Тя се свежда до внасяне на хербициди в почвата преди сеитбата за унищожаване на всякаква плевелна растителност. След това се извършва направо сеитба, комбинирана с внасяне на хербициди с продължително действие за борба с плевелите през вегетационния период. За директна сеитба през пролетта се използват специални ротационни сеялки, които са приспособени да разрохкват тясна ивица пред ботушите в реда и да подготвят легло за семената с едновременно внасяне на торове и хербициди. При нулевата обработка отпадат основната обработка през есента, пролетните предсеитбени обработки и вегетационните обработки. Цялата технология се изразява в химична обработка на почвата, сеитба и прибиране на реколтата.

Резултатите от опитите за редуциране на основната обработва на окопните култури през лятно-есенния период при нашите почвени и климатични условия са различни. С изключение на някои черноземни почви технологията оран-сеитба редовно понижава добивите. Подобни резултати се отчитат и при нулевата обработка.

На някои черноземни почви при напояване, когато не се провежда основна обработка, добивите се понижават слабо. При нормално, особено при усилено торене, добивите почти се изравняват с добивите, които се получават при есенна оран. Така например при отглеждане на царевица в някои черноземни райони при различна степен на редуциране на обработката, в това число и нулева обработка, се получават добиви по 800 до 1000 от декар. При нулева обработка през третата година се получава намаляване на добива. Това показва, че на черноземни почви през известни периоди (4-6 години) може да не се оре.

При зимните зърнени житни култури (пшеница, ръж и ечемик) също се разработват методи за редуциране на обработката на почвата.

При използване на тези методи в практиката може да се очакват положителни резултати само при висока култура на земеделието. Ако не се спазва това условие, всяко редуциране на системата за обработка на почвата може да доведе до понижаване на добивите и влошаване плодородието на почвата.