оран Основните фактори, от които зависи качеството на оранта, са следните: техническата изправност на плуга и правилното му нагласяване, физико-механичните свойства на почвата, влажността на почвата в момента на оранта и скоростта на движение на агрегата.

Влияние на техническата изправност на плуга и нагласяването му

За оран се използват прикачни и навесни плугове с културна отметателна дъска. Върху качеството на оранта оказва решаващо влияние изправността на плуга. Затова преди започване на работа е необходимо да се проверят плужните тела, действието на регулиращите механизми, автоматът, наточени ли са лемежите и др. Плугът трябва да се нагласи така, че всички плужни тела да лежат на една хоризонтална плоскост.

Влияние на физко-механичннте свойства на почвата

По-съществено влияние върху качеството на оранта оказват свойствата свързаност, пластичност и лепливост.

Свързаността на почвата е способността й да оказва съпротивление на силите, насочени към разединяване на почвените агрегати. Тежките, глинестите, дребночастичните и безструктурните почви са силно свързани, поради което при оран, особено в сухо състояние, оказват голямо съпротивление. Свързаността се намалява при торене с органични торове и при внасяне на инертни материали (пясък, сгур), както и при варуване. Тя е по-ниска при структурните и по-леките почви.

Пластичността и лепливостта на почвата при по-голямо навлажняване също се проявяват по-силно при глинестите и безструктурните почви. При проявата им се увеличава съпротивлението на почвата, намалява се производителността на агрегата и се влошава качеството на оранта. Тези отрицателни свойства се изразяват по-слабо при по-леките и структурни почви с по-рохкав строеж.

Влияние на влажността на почвата в момента на оранта

При оран на суха почва, особено на тежки глинести почви, рязко се увеличава разходът на енергия за преодоляване на свързаността на почвата. Получават се големи твърди буци, за разбиването на които се изискват неколкократни допълнителни обработки. При оран на преовлажнена почва отрицателно влияние оказват пластичността и лепливостта, почвата не се раздробява, а се обръща на цели ленти и лепне по плуга. След като изсъхне, обърнатият пласт не се разпада, а се образуват твърди буци, които трудно се разбиват. Освен това дъното на браздата се замазва и се уплътнява. Образува се т.нар. плужна пета, която представлява силно уплътнен безструктурен пласт, трудно пропусклив за въздуха, водата и корените на растенията.

Всеки почвен тип се характеризира с определен интервал на влажност, при който може да се извършва качествена оран, т.е. почвата се раздробява добре и оказва най-малко съпротивление на почвообработващите машини. Това състояние на влажност се нарича физична зрелост на почвата. Колкото почвата е по-глинеста, толкова в по-тесен интервал на влажност е възможна качествена оран. Обикновено влажност от 70 до 90% от ППВ е оптимална за оран на почви със средно тежък механичен състав. На практика подходящата влажност на почвата за оран може да се определи, като се вземе почва от дълбочината, на която ще се оре. При стискане в ръка тя не трябва да отделя вода, но трябва да образува шнур, като при пускане на земята шнурът се разпада. Ако влажността е висока, шнурът не се разпада, а при силно изсушена почва в ръката не се образува шнур, а почвата остава на прах.

Влияние на скоростта на движение на агрегата

Скоростта на движение на агрегата при физична зрелост на почвата може да се увеличи, без да се отрази върху качеството на оранта. При това се получават по-пълно обръщане и по-добро раздробяване на почвата, по-равномерна повърхност на почвата и по-добро заораване на следжътвените остатъци, без да се увеличава разходът на енергия. При по-голямо увеличаване на скоростта обаче се влошава качеството на оранта.

При оран при по-висока влажност на почвата полепването на почвата върху плуга намалява с увеличаване на скоростта на движение на агрегата. Увеличаването на скоростта на движение при оранта е свързано с известно повишаване на теглителното съпротивление, но то е много по-малко в сравнение с увеличената производителност.