сеялка Интензивната (традиционната) система за обработка на почвата, която се прилага широко във всички страни с развито и механизирано земеделие, в т.ч. и у нас, се характеризира с оран с лемежен плуг с отметателна дъска и с редица плитки обработки за борба с плевелите и за привеждане на почвата в състояние, подходящо за сеитба. При тази система чрез големия брой механични обработки се създава мощен обработваем почвен пласт, успешно се води борбата с плевелите и органичното вещество се превръща по-пълно в усвоима за растенията форма.

Тази система на обработка има и редица недостатъци. Основен икономически недостатък е, че за големия брой обработки (при окопните култури до 10-12 в година) се изразходват много енергия, труд и средства. Главни агротехнически недостатъци са, че при многократното преминаване на техниката се влошават физичните свойства на почвата, тя бързо се уплътнява, а поддържането й в разрохкано състояние, когато няма развити посеви, улеснява водната и ветровата ерозия. Всичко това наложи да се търсят пътища за оптимизиране на обработката на почвата, за да може да се поддържа високо почвено плодородие при чувствително намаляване на разходите за обработка.

Засега се смята, че това може да се постигне чрез прилагане на различни методи на т.нар. минимална обработка на почвата. Под система за минимална обработка на почвата се разбира такава система, при която се постигат най-благоприятно сложение на почвата и оптимално леглозазасяване на семената чрез минимален брой ходове на селскостопанската техника. Тази система за обработка на почвата не представлява определена схема, а се състои от комплекс от мероприятия, които се прилагат диференцирано в зависимост от климатичните особености на района, свойствата и състоянието на почвата, изискванията на културата и др.

Минимализиране на обработката на почвата

На сегашния етап минимална обработка на почвата може да се осъществи в следните няколко направления:

  • Чрез използване на високоефективни хербициди

При правилното използване на тези хербициди се унищожават всички плевели и посевите са чисти без механични обработки. При внасяне на хербицидите преди или след сеитбата отпадат вътрередовите и междуредовите обработки, а при внасянето им рано през пролетта отпадат и пролетните предсеитбени обработки. При наличност на повече разори и гребени се налага само една плитка обработка непосредствено преди сеитбата за заравняване на почвената повърхност.

  • Чрез използване на комбинирани агрегати

Чрез използване на комбинирани агрегати се извършват едновременно няколко обработки или се съчетават обработките с други операции, като торене, сеитба, пръскане с хербициди и т.н. Целта е агрегатът да извърши с едно минаване технологичните процеси, които се провеждат в почти едно и също време (торене + култивиране + сеитба + валиране; торене + култивиране + пръскане с хербициди; торене + дискуване + сеитба и т. н.). По този начин се постигат няколко задачи - намаляват се разходът на енергия, уплътняването и изсушаването на почвата.

  • Чрез използване на високопроизводителни машини и правилно съчетаване на плитките обработки с периодична дълбока обработка

Дълбоката оран и дълбокото разрохкване, които изискват много енергия и материални разходи, трябва да се извършват периодично за подобряване на водно-физичните свойства на почвата и за внасяне на органични, фосфорни и калиеви торове. През периода между две дълбоки обработки (4-6 години) при унищожаване на плевелите с хербициди се използват различни оръдия за плитка обработка на почвата, които са с по-голяма производителност (работят на по-голяма скорост, имат по-голяма работна ширина), работят при по-голям интервал на влажност и се изразходват по-малко труд и енергия на единица площ. По този начин се осигурява по-евтино и в съкратени и оптимални срокове извършване на технологичните операции.

  • Чрез прилагане на директна сеитба

Директната сеитба се извършва със специални сеялки без предварителна предсеитбена обработка и без вегетационни обработки. Дава добри резултати при по-леки и с добър строеж почви и при почви, които не са заплевелени с многогодишни плевели. У нас засега тя се прилага по-широко при вторите култури.

Нулева обработка на почвата

При нулевата обработка на почвата се изключват не само междуредовите и предсеитбените обработки, но и основната обработка. Технологията на отглеждане на културите с нулевата обработка на почвата се свежда до:

  • сеитба с комбинирани сеялки, снабдени с органи за внасяне на торове и хербициди;
  • прибиране на реколтата, а при напояване - и поливане.

Главни условия за прилагането на нулевата обработка на почвата са добър строеж на почвата и чисти от плевели площи. За подобряване на физичните свойства на почвата се препоръчва периодично дълбока оран.