Листната ръжда по ечемика се среща навсякъде, където се отглежда тази култура. При благоприятни условия за нейното развитие листната ръжда по ечемика причинява силно намаление на добивите и влошаване качеството на ечемиченото зърно.

Какви са симптомите на листната ръжда по ечемика?

Симптомите на листната ръжда по ечемика наподобяват тези на листната ръжда по пшеницата. По горната повърхност на листните петури и по-рядко но листните влагалища се образуват дребни, безпорядъчно разпръснати, открити уредосори с ръждивокафяв цвят. При благоприятни условия техният брой бързо нараства, листата се усукват и изсъхват. На местата, където са образувани уредосорите, епидермисът се разкъсва и растенията стават силно чувствителни към засушаване и изсъхват още преди да са узрели.

Телиоспорите се образуват от долната страна на листните петури или по листните влагалища. Те са също дребни, безразборно разпръснати, черни и докрай остават покрити от епидермиса.

Кой е причинителят на листната ръжда по ечемика?

Причинител на листната ръжда по ечемика е Puccinia hordei Otth. от клас Basidiomycetes, разред Uredinales. Тя е хетероецичен вид с пълен цикъл на развитие, като междинни гостоприемници са различни видове от род Ornithogalum - гарвански лук. Въпреки, че междинните гостоприемници на тази гъба са широко разпространени в природата, ролята им в нейния жизнен цикъл е силно ограничена. Гъбата понася добре ниските температури и презимува при нашите условия като уредоспори и мицел в заразените още от есента листа. Освен това, източник на първична зараза могат да бъдат и уредоспори, пренесени чрез въздушните течения от южните райони през пролетта. Те заразяват при температура от 10 до 25°С и наличие на вода и роса. Инкубационният период е 7-8 дни.

Уредоспорите на Puccinia hordei имат най-често широкоелипсовидна форма, те са жълто оцветени, едноклетъчни, с дребни шипчета по обвивката. За телиоспорите на тази гъба е характерно това, че за разлика от телиоспорите на другите причинители на ръжди по житните растения, те могат да бъдат както едноклетъчни, така и двуклетъчни, често несиметрични. По форма те са бухалковидни с Agrostis, Bromus, Elymus, Hordeum, Melica и др. От разпространените сортове интерес за селекцията представляват Карвуна, Десислава, Импулс, Kenya, Leopard. Те могат да се използват като геноносители на устойчивост.