Кафявата ръжда по ръжта e разпространена е навсякъде. Не се явява всяка година и се среща в сравнително неголеми размери. Само при много благоприятни условия кафявата ръжда по ръжта се развива в силна степен и нанася по-големи щети.

Кои са симптомите на кафявата ръжда по ръжта?

Приличат много на тези на кафявата ръжда по пшеницата. Най-често върху горната страна на листните петури се появяват закръглени до леко продълговати, елипсовидни, безразборно разхвърляни, открити ръждивокафяви уредосори. Телиосорите се появяват по-късно, малко преди узряване на ръжта, от долната страна на листата. Те са тъмнокафяви до черни и покрити от епидермиса.

Кой е причинителят на кафявата ръжда по ръжта?

Причинител на кафявата ръжда по ръжта е Puccinia dispersa Eriks. et Hann. от клас Basidiomycetes, разред Uredinales. Уредоспорите й са едноклетъчни, сферични или удължени, светлокафяви, с дребни шипчета по повърхността. Телиоспорите са двуклетъчни с удължена бухалковидна форма, леко присвити между двете клетки, разположени върху къси, безцветни дръжки.

Тази гъба е хетероецичен вид с пълен цикъл на развитие, като междинни гостоприемници се явяват видове от родовете Anchusa (A. officinalis, A. arvensis и др.), Echium, Bcopsis и др. При нашите условия причинителят на кафявата ръжда по ръжта презимува с лятната си форма - уредоспори и мицел, затова междинните гостоприемници и останалите й спороношения (гелиоспори, базидиоспори, спермации и еиидиоспори) до голяма степен са загубили своето значение в нейния жизнен цикъл. При патогена са установени над 154 раси, в България те са между 15 и 25, но се изменят ежегодно. Инкубационният период е от 4 до 10 дни.