Химична борба срещу плевелите се състои в унищожаване на плевелите с химични вещества, наречени хербициди.

Класификация на хербицидите

Според характера на действие хербицидите се разделят на: хербициди с общо действие (тотални) - унищожават всички зелени растения, затова не могат да се използват в посевите, а се прилагат само на площи, на които ще се унищожава цялата растителност; хербициди с избирателно действие (селективни) - в определени дози унищожават някои растителни видове, а други не засягат, затова те се използват на площи, които ще се засяват или са вече засети.

Селективните хербициди биват: контактни - повреждат само тъканите, върху които попадат, и системни - проникват в растенията чрез листата и корените, придвижват се по проводящите им тъкани и повреждат както надземните, така и подземните им части и затова ефектът от тях е по-добър, отколкото от контактните хербициди и масово се прилагат.

Системните хербициди от своя страна се делят на листни - проникват в растението по-добре чрез листата, затова се внасят след поникването на плевелите, и почвени (коренови) - проникват в растението по-добре чрез корените, затова се внасят преди поникване на плевелите. Особено чувствителни към тях са никнещите плевели.

Предимства на химичната борба срещу плевелите пред агротехническата

Извършва се механизирано, бързо и лесно. Унищожават се не само развитите плевели, но и пониците и органите за вегетативно размножаване. С това се осигурява оптимално развитие на културните растения още в началните фази, когато са най-чувствителни. При добър ефект от хербицидите отпада ръчният труд за плевене и окопаване вътре в реда и се намалява броят на окопаванията в междуредията или напълно отпада необходимостта от тях. В резултат на това се намалява рязко разходът на труд при отглеждане на културите, повишава се производителността на труда и се понижава себестойността на получената продукция.

Изисквания към качеството на хербицидите

За получаване на по-голям агротехнически и икономически ефект е необходимо новите хербициди да отговарят на следните по-важни условия:

  • да унищожават както едногодишните (двусемеделни и житни), така и многогодишните плевели;
  • да имат продължителност на действие 2-3 месеца;
  • да могат да се използват при повече културни растения;
  • действието им да се влияе слабо от почвените и климатичните условия;
  • да не се натрупват в почвата;
  • да не остават в получената продукция;
  • да не са отровни за човека, животните и полезните почвени микроорганизми.

При тези условия хербицидите ще поддържат посевите чисти от плевели независимо от характера и степента на заплевеляване.

Изисквания при прилагане на хербициди

Преди всичко трябва правилно да се определят видът на хербицида, дозата и срокът на внасяне в зависимост от характера на заплевеляването и от устойчивостта на културата, в чийто посев ще се използва. Дозата се определя винаги в активно вещество, понеже даден хербицид може да съдържа различен процент от активното вещество. При определяне на дозата се имат предвид и външните условия - влага, топлина, почвен тип и т.н.

Ефектът от хербицида зависи от правилното приготвяне на разтвора и от внасянето на точно определената доза. Ето защо необходимо е правилно регулиране на пръскачката и движение на агрегата с необходимата скорост. При по-голяма скорост на движение се внася по-малка доза и ефектът е слаб, а при по-малка скорост дозата се завишава и може да се навреди на културните растения.

Зареждането на пръскачките, проверките и отстраняването на повредите трябва да стават извън блока. За да не се засегнат съседни посеви, оставят се защитни зони (ивици) в края на блока, които не се пръскат.

При работа с хербициди трябва да се спазват всички условия за работа с отровни препарати.

Вижте още:

Листно завиване по доматите

Бяла зелева пеперуда - Pieris brassicae L.

Колорадски бръмбар - основен неприятел по картофите у нас