дълбока оран Главното звено на основната обработка на почвата е дълбоката оран. Тя е изпитано средство за повишаване плодородието на почвата.

Дълбоката оран има многостранно значение - чрез нея се създава дълбок орен пласт и се подобрява структурата на почвата; тя е най-мощното средство за водене на борба с плевелите; осигурява запасяването на почвата с повече влага от есенните, зимните и пролетните валежи; оказва голямо влияние за подобряване на хранителния режим в почвата; улеснява внасянето на органичните и минералните торове; допринася за унищожаването на много болести и неприятели по растенията.

У нас дълбоката оран се извършва с обикновен плуг. Резултатите от нея зависят в най-голяма степен и от дълбочината и от времето на извършването й.

Дълбочината й се определя в зависимост от вида на културата, срещу която се извършва, и от почвения тип.

Обикновено срещу пролетни култури със слята повърхност дълбоката оран се извършва на 20-22 см, а срещу окопни култури дълбочината може да достигне 28-30-32 см. За някои култури в черноземните райони периодично през 3-4 години орният пласт може да се удълбочава и до 35 см. Добре реагират на удълбочаване царевицата, цвеклото, картофите и др. За смолниците по-голяма дълбочина от 25-27 см не се препоръчва. Всяка година дълбочината трябва да се променя с 4-5 см, за да не се сбива подорният хоризонт.

При поливни условия, за да се създаде по-дълбок рохкав пласт за поливане на водата и за прекарване на поливните бразди, се препоръчва оранта да се извършва също на дълбочина до 30-35 см.

Дълбоката оран трябва да се извършва рано - през юли, август и първата половина на септември. В миналото дълбоката оран се извършваше само след приключване на есенната сеитба и затова се наричаше „есенна дълбока оран”. С много опити са доказани предимствата на ранната дълбока оран.

Освен върху добивите на пролетните култури ранната дълбока оран оказва положително влияние и върху добивите от следващите култури в сеитбообращението.

Установено е, че по-високите добиви от културните растения при ранната дълбока оран се дължат на по-усилената дейност микроорганизмите и на натрупването на повече усвоими хранителни вещества.

Ранната дълбока оран дава по-добри резултати, когато подмятането на стърнището се извърши с лющилник. При подмятане на стърнището с плуг големи разлики в добивите от ранната и късната дълбока оран не се наблюдават. От това следва, че дълбоката оран трябва да се извършва диференцирано според конкретните условия и в зависимост от машините, с които разполага фермера. Стърнищата, които са чисти от плевели, не се подмятат, а направо се изорават дълбоко. Когато машините не достигат, подмятането трябва да става с лющилник с оглед площите да бъдат изорани до края на август. Стърнищата, които са силно заплевелени или са разположени на тежки почви, първо се подмятат с плуг, а дълбоката оран се извършва по-късно през есента.

Дълбоката оран след подмятане на стърнището трябва да се извърши, след като плевелите са масово поникнали. В противен случай с подмятане на стърнището те няма да се унищожат.