По време на последния основен есенен преглед се определя силата на семействата по междурамията, заети с пчели. Съответно се оставят толкова пити за зимуване, колкото е броят на заетите с пчели междурамия. Силните семейства се оставят на 10-12 пити. Средните - на 7-8 пити, а слабите на 4-5 пити. Получените данни се вписват в дневника.

След това се определя мястото, на което ще остане да зимува семейството и се пристъпва към подреждане на гнездото.

Различаваме зазимяване на пчелите в средата на кошера, като семейството се ограничава от двете страни с преградни дъски, а оставащото празно пространство се запълва с отоплителни материали и зазимяване в едната страна на кошера (в ляво или дясно). Подреждането е от едната страна на кошера (западната), а другата страна се ограничава с преградна дъска. Останалото пространство зад нея се запълва с отоплителни материали.

Подреждането в кошерите лежаци става по същия начин. В 18-рамковите кошери лежаци по желание на пчеларя могат да се зазимяват по две семейства. По средата кошерът се разделя с плътна преградна дъска, за да не се присъединяват двете семейства. При подреждането на гнездото трябва да се спазват известните правила.

Разположението на хранителните запаси в гнездото може да се извърши по следния начин:

  • в средата на гнездото се поставят 2-3 плодникови пити с по 2-2,5 кг мед, а от двете страни - по 2-4 пити с по 3-3,5 кг мед със светлокафяв цвят (в зависимост от силата на семейството);
  • при по-малки хранителни запаси през есента, средните пити трябва да бъдат с по 3,5 кг мед, а останалите отстрани с по 2-2,5 кг
  • последният начин на подреждане се прилага, когато най-пълните пити се поставят към страничната стена на кошера и колкото се отива към преградната дъска, се слагат пити с по-малко мед.

И в трите случая входът се оставя срещу средните пити на сформираното гнездо. Дължината му е толкова сантиметра, колкото са междурамията с пчели, които сме преброили. Поставят се и мишите предпазители.

Затоплянето на кошера се извършва с отоплителни материали. Те се поставят отстрани (зад преградните дъски) и отгоре върху възглавницата. Не се свалят хранилките, тъй като те изпълняват ролята на своеобразна камера за кондензиране на влажния въздух, постъпващ от гнездото.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Кошер Даданблат - какво представлява и от какво се състои

Интересни факти за пчелите

Многокорпусен кошер - изграждане

Лечебни свойства и приложение на прополиса