Присаждането (облагородяването) е един от традиционните и все още най-широко използвани начини за размножаване на дървесни овощни видове.

При него пъпка или резник (калем) от културния сорт се сраства със стъблото на друго растение, което се нарича подложка. От пъпката или резника се формира надземната част на новото растение, която се нарича присадник, а от подложката - кореновата система.

При присаждането се използват различни инструменти и материали, като ножчета, ножици, трион, косер, превързочен материал, овощарска замазка, стълби и др.

В практиката се прилагат главно два основни начина на присаждане - на пъпка (окулиране) и на калем.

Присаждане на пъпка (окулиране)

При този начин на присаждане на подложката се поставя само една пъпка с малка част от дървесината и кората, която се нарича щитче.

Присаждането на пъпка (окулирането) се прилага масово при производството на овощен посадъчен материал, защото се извършва сравнително бързо, получава се висок процент на прихващане, използват се малко калеми, не се прави замазване, раните бързо зарастват и се получава добро срастване.

В зависимост от срока на провеждане окулирането бива на будна и на спяща пъпка.

Присаждането на будна пъпка се извършва през пролетта и пъпката се развива още през същата година. То има ограничено приложение поради краткия срок, в който трябва да се извърши, и необходимостта калемите да се събират през зимата и да се съхраняват до момента на присаждането.

Присаждането на спяща пъпка е най-широко използваният начин при производството на облагородени дръвчета. Извършва се от края на юли до началото на септември. Калемите се събират непосредствено преди окулирането, като им се премахват листата с част от листната дръжка. Присадената пъпка остава в спящо състояние до следващата пролет, откъдето идва и наименованието - присаждане на спяща пъпка.

Окулирането се извършва чрез прилагането на няколко последователни операции: Т-образно нарязване на кората на подложката; изрязване на щитчето; повдигане на кората с обратната страна на ножчето и поставяне на щитчето в Т-образния нарез; привързване. При поставяне на щитчето пъпката трябва да бъде на около 0,5 см под хоризонталния нарез, като частта от щитчето над него се отрязва.

Окулирането трябва да се извършва на подложки или клонки, които са не по-стари от 1-2 години и не по-дебели от 10-15 см.

Прилага се и друг начин на окулиране - т.нар. присаждане чип бъдинг. При него върху подложката се изрязва част от кората с тънък слой дървесина, като се започва от върха към основата. По същия начин се изрязва и пъпката от калема. Полученото щитче се поставя върху отреза на подложката, като се внимава да покрие изцяло този отрез и да съвпаднат едноименните тъкани, след което се привързва.

Присаждането на прозорче е разновидност на окулирането. Прилага се при ореха. С помощта на двоен нож пъпката се изрязва от калема във вид на правоъгълно щитче, без дървесина. Със същия нож се изрязва кората на подложката във вид на прозорче, в което се поставя щитчето с пъпката. Привързването става както при другите начини на окулиране.

Присаждане на калем

Присажданет на калем се прилага при облагородяване на по-стари дървета. Провежда се през пролетта, като калемите се събират след листопада или през януари-февруари. До момента на присаждането се съхраняват във влажен пясък, при ниска температура и на тъмно, за да се залазят свежи и да не прораснат.

Известни са различни начини на присаждане на калем, но в практиката най-често се прилагат следните: под кора, на разцеп и на кози крак.

Присаждането под кора се извършва, след като е настъпило активното сокодвижение и кората лесно се отделя от дървесината. Подложката (клонът) се прерязва напреко на надлъжната й ос, заглажда се с остър нож и в зависимост от дебелината й се правят 2 до 4 вертикални нареза на кората, дълги около 3-4 см. Горният край на кората леко се повдига с обратната страна на ножа, за да се постави калемът по-лесно.

Калемът се подготвя, като долната му част се отрязва косо с дължина на отреза 3-4 см срещу добре развита пъпка. Оставят се още 1-2 пъпки и над последната, от срещуположната страна, се отрязва под наклон 45°. Той се поставя под кората така, че почти цялата изрязана долна част да попадне под нея, привързва се и се замазва с овощарска замазка.

Присаждането на разцеп може да започне още през февруари, преди да е настъпило активното сокодвижение. Клоните, които ще се присаждат, не трябва да са по-дебели от 5-6 см в диаметър. Те се прерязват, отрезът се заглажда и със специален нож се разцепват на дълбочина 5-6 см. Калемите се подготвят, като в основата им се правят два срещуположни, еднакво дълги (3-4 см) отреза във вид на клин, които започват от двете страни на пъпката. На двата края на разцепа на подложката се поставя по един калем, като се внимава кората на калемите и кората на подложката да съвпаднат. Между двата калема в разцепа се поставя парче дървесина, за да не попадне в него от замазката. Завързва се и всички наранени части се замазват с овощарска замазка.

Присаждането на кози крак се извършва в същия срок както присаждането на разцеп. Това е доста труден за изпълнение начин, но дава висок процент на прихващане.

На отрязания и загладен клон се прави клиновидно изрязване с дължина 3-4 см и под ъгъл около 60°.

В долния край на калема се правят два еднакво дълги (3-4 см) отреза под същия ъгъл. При поставянето на калема той трябва добре да запълни изреза на подложката, като кората му съвпадне с нейната. Мястото на присаждането се завързва и се замазва с овощарска замазка.

Основните изисквания при всички начини за присаждане на калем са следните: калемите да са свежи и непрораснали до момента на присаждането; отрезите да са гладки и чисти; дължината на отрезите в основата на калемите да бъде 3-4 см; калемите да се оставят с 2-3 пъпки; здраво да се привързват и да се замазват с овощарска замазка всички наранени части.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Начини за разсаждане и размножаване на аронията

Ако черешовите дървета са израснали високо

Резитба на праскова - особености

Резитба на кайсията

Формиране на подобрена етажна корона