Тази група съвети разглежда задачата стратегическо бизнес планиране, през която всеки млад или начинаещ фермер трябва да премине в ролята си на бизнес мениджър на селскостопански бизнес на село.

Стратегическо планиране включва разработването на дългосрочни стратегии за повишаване на рентабилността и конкурентоспособността на вашият селскостопански бизнес. Това може да включва разработването на нови дейности за фермата ви, като биологично производство, дейности за обработка, директен маркетинг на продуктите към потребителите или на ефективното производство на традиционни селскостопански стоки.

Целта на процеса на стратегическо планиране е да се създаде земеделски бизнес, който позволява на лицата (семейството), участващи в бизнеса, да постигнат личните си цели. Можете да направите това чрез използване на силните страни на вашия бизнес и възползване от възможностите в индустрията. Стратегическото планиране включва разработване на планове за вашия бизнес и прилагането и оценката на тези планове.

За да изработите своята стратегия, трябва да преминете през две фази:
Фаза 1) Анализ на факторите и
Фаза 2) Анализ на стратегията

Фаза 1: Анализ на факторите

Фаза 1 на стратегическото планиране включва оценка и анализ на четири фактора, които са необходими за успешното стратегическо планиране. Тази първа фаза на стратегическото планиране изисква от вас да:

• Идентифицирате личните си цели
• Определите своите бизнес цели
• Изследвате външната среда
• Изследвате вътрешната среда


1) Лични цели

Целта на бизнеса е да се постигнат личните цели на лицата участващи в бизнеса и затова всеки участник в бизнеса следва да разработи лични цели. Лична цел е нещо, което искаме да постигнем като физическо лице. Ние често смятаме печеленето на пари за основна наша лична цел, но все пак хората сме устроени малко по-сложно и личните цели могат да включват завършване на висше образование, прекарване на повече време със семейството, създаване на сметка за университет на децата, закупуване на ваканционен имот, да се участва в някоя организация и т.н. Но личните цели могат да се съсредоточат и върху бизнес дейности, като производство на безопасни продукти за потребителите, осигуряване на заетост за цялото семейство, осигуряване на възможност за следващото поколение да работи във фермата и т.н.

След като вашите лични цели са идентифицирани, те следва да бъдат споделени с другите (семейството или съдружниците) в селскостопанския бизнес, така че да се видят несъответствията между различните хора. След това трябва да решите кои лични цели ще бъдат постигнати чрез дейността на бизнеса. Тези лични цели ще трябва да ви послужат като основа за разработване на бизнес целите.

2) Бизнес цели

Личните цели осигуряват основата за бизнес целите. Това е начинът, по който семейството полага своите желания върху бизнеса си. Бизнес целите трябва да бъдат насочени към постигане на целите на хората и семейството, участващи в земеделския бизнес. Ако бизнес целите не са предназначени за тази цел, те трябва да се преразгледат.

Например, ако личната цел е да се купи вила за ваканция, може да се наложи средствата да дойдат от печалбите от стопанската дейност. В този случай рентабилността на бизнеса може да бъде важна бизнес цел. Въпреки това, ако личната цел е да завършите бакалавърска степен и магистратура, бизнесът трябва да бъде структуриран така, че да осигури време за приключване на тази цел. Целта на бизнеса може да е да се сведат до минимум нуждите от труд или да се намери външен източник на труд.

3) Изследване на външната среда

Изследването е процес на оценка на това, което се случва около вас. Изследването на външната среда включва проучване и оценка на икономическата, бизнес и социална среда около вашия бизнес. Тя се основава на предпоставката, че средата, в която живеете и работите, не е статична, а динамична и постоянно се променя. Изследването на външната среда трябва да се съсредоточи върху следните три специфични области:

а) Индустрия

Идентифицирайте промените и тенденциите във всяка от индустриите, в които се конкурирате. Те обикновено отговарят на вашите бизнес дейности и могат да включват зърнената индустрия, домати, индустрията на свинско, говеждо и т.н. Въпреки това, за селскостопански дейности с добавената стойност, може да се разглеждат пазарните сегменти или нишите в тези отрасли, като например био свинско месо.

Идентифицирайте и анализирайте конкуренцията за всяка от своите дейности. Първо, разделете конкурентите в големи групи по размер, структура и т.н. След това идентифицирайте опасността, която всяка група представлява за вашия селскостопански бизнес. Например, ако сте в производство на хранителни продукти за местна консумация, може да се конкурирате с местните фермери, подобни на вас. Ако произвеждате за регионален или национален пазар, конкуренцията може да включва по-големи компании за хранителни стоки.


б) Икономически / Бизнес / Социални

Идентифицирайте промени в икономиката, обществото и на бизнес климата. Това обикновено включва промени като лихвени проценти, инфлация, потребителски предпочитания, правителствени програми, демографски разпределения и т.н. Трябва да се прегледат всички промени, които ще повлияят на вашия бизнес.


4) Изследване на вътрешната среда

Изследването на вътрешната среда включва поглеждане във вътрешността на вашия бизнес и идентифициране на неговите силни и слаби страни. Силните страни са тези неща, които вие правите по-добре от конкурентите си и предоставя основа за конкурентно предимство. Вие изграждате своя успешен бизнес на база на силните си страни! Слабостите са области, в които сте уязвими за конкурентите. Започвате да търсите начини за минимизиране на въздействието на слабостите върху вашия бизнес.

Обикновено най-важните активи на земеделското стопанство сте вие и другите хора в този бизнес. Силните и слабите страни на една ферма често включват уменията и талантите на хората, участващи в този бизнес. Например, ако сте добър в работата с други хора можете да се опитате да се възползвате от този талант. И обратното, ако воденето на архив не е приятно за вас, може да искате да възложите на външен изпълнител тази функция, така че тя да не се превърне в слабост на вашия бизнес.

Изследването следва да бъде извършвано за всяка отделна дейност на вашия селскостопански бизнес. Традиционно тези дейности са зърно, мляко и т.н. Традиционните големи пазари на селскостопански продукти се разчупват в сегментирани пазари на точно определени селскостопански продукти. Например, може да имате отделни пазари за био говеждо месо и био млечни продукти. Вашата дейност може да включва само производството или може да включва и предлагането на пазара на говежди продукти директно на потребителите. Дейността за био млечни продукти може да бъде в стопанството или в съвместно притежаван цех за преработка. Тази колекция от дейности е това, което включва вашия селскостопански бизнес. Така че ще трябва да определите и опишете всяка дейност от вашия селскостопански бизнес.

Фаза 2: Анализ на стратегията

След като съставките за стратегическо планиране са били идентифицирани и оценени във фаза 1, фаза 2 включва използването на тези съставки, за да „стратегирате” алтернативни начини за организиране на земеделското стопанство и да постигнете бизнес целите си.
Стратегията е средството, чрез което бизнесът използва силните си страни (продукт на вътрешното изследване), за да се възползва от възможностите на околната среда (продукт на външното изследване) така, че целите, определени за бизнеса да могат да бъдат постигнати. Понеже бизнес целите се основават на желанията на хората, постигането на бизнес целите дава възможност за постигането и на личните и на семейните цели.

Разработването на стратегията включва идентифициране на стратегическо съответствие между социалната среда (възможностите) и предложението на вашият бизнес (силните страни). От това стратегическо съответствие следва да разработите конкурентното си предимство. Едно конкурентно предимство е това, което бизнесът може да направи по-добре от конкурентите си. Конкурентното предимство следва да бъде устойчиво в дългосрочен план.

По време на разработването на стратегията се идентифицират две или повече стратегически алтернативи за вашия бизнес. Това може да включва различни дейности или различни начини за използване на ресурси. От тези стратегически алтернативи се избира тази, чрез която най-добре се постигат вашите бизнес цели. Не забравяйте, че постигнатите бизнес цели са трамплин към постигането на личните житейски цели!


1) Бизнес Стратегии

Първата стъпка за разработване на стратегия за развитие е да се отговори на два основни за бизнеса въпроси: Какъв е времевия хоризонт на планиране на бизнеса и в каква посока ще върви бизнеса. И за двете трябва да се помисли добре.

Важно: Стратегията за хоризонта на планиране често ще засегне вида стратегии за посоката, която следва да изберете.

• Хоризонт на планиране - Въпросът за хоризонт на планиране пита колко дълго ще съществува стопанството. Бизнесът ще съществува още 5 години или още 25 години? Това често е тясно свързано с жизнения цикъл на собственика. Ако сте млад човек, който скоро е навлязъл в селскостопанския бизнес, вашият хоризонт на планиране може да бъде доста дълъг и може да обмисляте агресивна стратегия за растеж чрез добавяне на нови дейности. Ако бизнесът ще приключва в близко бъдеще поради пенсионирането ви, хоризонта на планиране ще бъде доста кратък и стратегията може да се съсредоточи върху прекратяване на бизнеса. Но ако следващото поколение ще поема бизнеса, по-дългия хоризонт на планиране е за предпочитане.

• Посока – Във въпроса за посоката се пита къде отива бизнеса. Ще расте или ще остане със същия размер? Ако расте, как ще расте? Ще добавите ли една или повече нови дейности или ще разширите съществуващите дейности? Ако ще добавяте нови дейности, ще оставите ли съществуващите? Разработването на стратегия за посоката трябва да се направи в комбинация с портфолио анализ и стратегия за развитие на дейността (вж. по-долу).
След като сте отговорили на тези въпроси можете да започнете проектирането на Стратегия за селскостопански бизнес. Основните стратегии за селскостопански бизнес, са:

• Стратегии за растеж - разширяване на размера на бизнеса

• Стратегии за стабилност - запазване на размера на бизнеса

• Стратегии за преструктуриране - пренасочване на бизнеса към подобрена производителност

• Стратегии за наследство - прехвърляне на бизнеса към по-младото поколение

• Стратегии за излизане от бизнеса - напускане на земеделския бизнес2) Анализ на портфолиото

Портфолио анализа е част от развитието на бизнес стратегията. Сеслскостопанският бизнес се състои от една или повече дейности (т.е. царевица, зърно, млечни продукти и др.) Портфолио анализа разглежда комбинацията от дейностите на бизнеса и задава въпроса „коя е най-добрата комбинация”. Изследването на външната среда трябва да ви покаже бизнес и пазарните възможности. Например, има ли търсене във вашата общност за местно отглеждани зеленчуци? Какво ще кажете за разширяване към биологични продукти? Има ли нужда от маркетингова Организация за предлагане на пазара на селскостопански продукти директно на потребителите?

На следващо място сравнете тези възможности със силните страни на бизнеса. Имате ли добри организационни умения? Сам ли предпочитате да работите или с други хора? Подходящи ли са ресурсите на вашата ферма за производство на нова култура? Тази задача изисква да съчетаете вашите умения с вашите бизнес ресурси и със съществуващите бизнес възможности.

Целта е да се разработи вида на селскостопанска дейност, която отговаря на целите на хората, участващи в селскостопанския бизнес. Например, решението на един от съпрузите да продължи заетостта си извън стопанството може да окаже голямо въздействие върху начина, по който организирате вашият бизнес.

3) Разработване на Стратегия за дейността/продукта

Стратегиите за дейността често се наричат конкурентни стратегии и определят как всяка отделна дейност ще се конкурира в рамките на съответния пазар и индустрия. Стратегиите за дейността, особено за първични дейности, са задължителни за успеха на бизнеса, тъй като свързват бизнеса с пазарите. Затова стратегиите за дейността/продукта формират основата за успешен бизнес.


• Значимост на всякa дейност - Определяйки своите бизнес дейности (по-горе) вие определяте своя бизнес. Всяка дейност трябва да бъде идентифицирана като източник на печалба, разходен център или център за инвестиции. Също така, всяко предприятие трябва да има свой принос за постигането на целите на бизнеса.

• Взаимодействие между дейностите - В допълнение, трябва да бъдат проучени взаимодействията между дейностите. Какви синергии съществуват между дейностите, дължащи се на споделени ресурси и управленски умения? От друга страна, има ли ситуации, в които дейностите се конкурират за ресурси и управленски умения?

4) Проверка на реалистичността

В известен смисъл, бизнес стратегиите и стратегиите за дейностите представляват това, което е възможно, а бизнес целите представляват това, което се желае. Тези стратегии могат да се използват за проверка на реалистичността на бизнес целите. Проверка на реалистичността включва оценка на вашите бизнес цели с оглед на екологичните и бизнес възможности и силните бизнес страни. Тя разглежда въпроса може ли земеделския бизнес да се организира по начин, по който да бъдат постигнати и личните и бизнес целите?

Изпълнение и контрол

След като стратегията е избрана, трябва да бъдат разработени плановете за действие и бизнес планове, за да стане ясно как ще се изпълнява стратегията. Също така трябва да бъде разработена система за оценка и контрол и система за наблюдение на стратегическия план.

Важно заключение

Стратегическото управление е повече от планиране, изпълнение и контрол на процесите. То също е състояние на ума и отношение. Стратегическо управление ви принуждава да мислите напред, да сте активни и да сте концентрирани върху това къде отивате и как ще стигнете до там.