Типове бизнес стратегии за семейни ферми, основани на различните фази, през които преминава живота на фермерското семейството

Вашата бизнес стратегия има ясна цел - тя трябва да създаде и поддържа конкурентно предимство, което да ви позволи да печелите постоянно над средната възвращаемост за сектора!


По-долу са обсъдени следните пет вида стратегии:


• Стратегии за растеж - разширяване на размера на бизнеса
• Стратегии за устойчивост - запазване на размера на бизнеса
• Стратегии за преструктуриране - пренасочване на бизнеса към подобрена производителност
• Стратегии за наследство - прехвърляне на бизнеса към по-младото поколение
• Стратегии за излизане от бизнеса - напускане на земеделския бизнес

Стратегиите за земеделски бизнес са част от процеса на стратегическо планиране, съвети и информация.


Стратегии за растеж

Стратегиите за растеж включват различни начини за разширяване на размера на земеделското стопанство. Растежът може да приема различни форми и посоки. По-долу са обсъдени някои от общите стратегии за растеж.

• Разширяване на капацитета - тази стратегия се използва от работещи предприятия, които търсят разширяване и означава повече декара насаждения или повече глави добитък, така нареченото "още от същото." Това е хоризонтална форма на разширяване, за разлика от вертикалното разширяване, която се движи нагоре или надолу по веригата на доставки. Една стратегия за разширяване на капацитета може да бъде проектирана с цел икономии. Постига се ефективност, тъй като управлението е фокусирано само върху съществуващите дейности.

• Повторение - това е форма на разширяване на капацитета, където съществуващите операции са повторени на друго място. Тази стратегия се използва често при работа с добитък, когато по-нататъшното разширяване на сегашното място не е възможно.

• Модернизиране - това е друга форма на разширяване на капацитета, където реалните активи на бизнеса не се увеличават. Те биват модернизирани, за да може да се изкара повече продукция. Това може да се случи и в двата вида работа - растениевъдство и животновъдство, но е по-често в животновъдството.

• Разнообразяване / Диверсификация - това е друга форма на хоризонтално разширяване. Въпреки че е хоризонтално (“още от същото”), вместо да бъдат разширявани съществуващите дейности, се създават нови дейности. Това е т.нар. “Стратегията за диверсификация”, която може да бъде проектирана с цел икономии и съответно постигане на статус “лидер в най-ниските цени”. Въпреки това, цялостната ефективност може да бъде намалена, тъй като управлението е разпределено върху повече дейности.

• Специализирана - тази стратегия включва намаляване на броя на дейностите в бизнеса. Дейностите са разширяват чрез хоризонтална стратегия като се разшири техния капацитет или чрез вертикална стратегия за интеграция. В този случай управленските ресурси са насочени към само една или няколко дейности. Тази стратегия е обратната на стратегията за разнообразяване/диверсификация (горната стратегия).

• Интегриране - интеграцията е вертикална стратегия, защото тя може да се движи напред в обработката на продукти или назад във входния / доставния сегмент по веригата за доставки. Тази стратегия често включва група от земеделски производители, които работят заедно, за да могат да се движат нагоре или надолу по веригата за доставки. Това може да включва и съвместни дейности със съществуващи фирми по веригата за доставки. Потенциалните стратегии от този тип могат да включват следното:

• Трябва да станете необходим във веригата
• Трябва да стигнете до ​​краищата на веригата
• Трябва да контролирате веригата
• Трябва да намалите броя на връзките във веригата
• Трябва да станете част от верига, която ще предизвика изработката на следващ продукт

• Създаване на мрежа - това включва работа с други хора с цел получаване на предимства, които не са на разположение на физическите лица. Създаването на мрежа може да засили ефекта от дейностите и ресурсите на вашите бизнес операции. Създаването на мрежа може да се използва и за вертикална и за хоризонтална експанзия. Създаване на мрежа може да се постигне чрез информационни мерки, договори или различни видове съвместни дейности.
Стратегии за устойчивост/стабилност

Стратегиите за стабилност включват различни начини за поддържане на размера и организацията на дейността на фермата на сегашното си ниво. Стратегиите за стабилност понякога се случват след дълъг период на растеж, понякога се появяват в началото на бизнеса. Те често зависят от целите и амбициите на собственика.

• Без промяна - сегашните операции отговарят на нуждите на фермерското семейство.

• Пълна заетост - операциите се разширяват, докато членовете на семейството станат напълно заети. Когато това стане, разширяването спира и се запазва на това ниво до тогава, докато всички са напълно заети (в този случай наемния труд на пълно работно време не се разглежда като опция за допълнително разширяване).

• Подходящ доход - операциите се разширяват, докато не започнат да генерират адекватни доходи за собственика на семейната ферма.

• Печалба - след периода на настъпление, собственика може да реши да жертва бъдещия растеж, като не реинвестира в бизнеса, а да използва възвращаемостта от бизнеса си за лична консумация.

• Пауза - след период на бърз растеж, собственика може да реши да прекъсне за определен период от време, преди да продължи да се разширява.

• Изчакване и наблюдение - собственикът счита, че настоящата икономическа и бизнес среда е твърде несигурна за настъпление в този момент. Решава се да се изчака, докато бъдещето е по-сигурно. Въпреки това, ако не се управлява правилно, собственикът може да чака твърде дълго и да пропусне възможността за разширение.
Стратегии за преструктуриране

Стратегиите за преструктуриране се използват, когато земеделското стопанство не се представя както трябва от гледна точка на финансовите резултати. Проблемите с производителността ще рефлектират от неадекватни нива на доходите до сериозна заплаха от неплатежоспособност и несъстоятелност. Ако бизнесът реално не може да бъде преструктуриран, той трябва да бъде ликвидиран.

• Пренасочване - тази стратегия се използва за пренасочване на дейността. Тя обикновено включва промяна на микса на дейностите, включително основните дейности, върху които е изграден бизнеса. Стратегията се използва за селскостопански дейности, които не са печеливши.

• Икономия- тази стратегия обикновено включва три последователни фази на свиване (ликвидиране на част от бизнеса), консолидиране (преструктуриране на бизнеса) и възстановяване. Тази стратегия се използва за земеделски стопанства, които не са печеливши и не са финансово стабилни.

• Ликвидация - ако бизнесът не е нито рентабилен, нито финансово стабилен и не може да се осъществи стратегия за икономия, се взема решение той да се ликвидира преди собственика да загуби собствения капитал.Стратегии за наследство

Това са стратегии за прехвърляне на земеделски бизнес (не само на активите, но и на текущия бизнес) от едно поколение към следващо.

• Няколко човека - по-млад човек е въвлечен в бизнеса и текущия собственик и младият човек са заедно в една и съща дейност. При пенсиониране на възрастния човек, по-младият човек поема работата на целия бизнес. Така животът на бизнеса продължава след пенсионирането на текущия собственик. Разработват се ред и условия за прехвърляне на собствеността и управлението на бизнеса от по-старо към по-младо лице.

• Отделяне - по-млад човек първоначално се връща към земеделския бизнес, но след около една година започва негов / неин собствен фермерски бизнес. По-младите и по-възрастните страни могат да работят заедно и да споделят машини, оборудване и т.н. Въпреки това, всяка от страните работи за себе си. При пенсиониране на по-старите, младият човек обединява двата бизнеса заедно и ги работи като един бизнес.Стратегии за излизане от бизнеса

Стратегии за прекратяване на фермерския бизнес. Това обикновено се случва при пенсиониране на селскостопанския собственик, но стратегията може да започне да се прилага няколко години преди пенсиониране.

• Задържане не модела и излизане - производствената дейност не се разширява. Операциите се поддържат на моментното си ниво до пенсионирането на собственика. При пенсиониране активите се продават и бизнесът се закрива рязко.

• Използване на капитал, активи и излизане - не се инвестират допълнителни пари в земеделски бизнес (за машини, оборудване и др.) Всички печалби се “източват” от бизнеса без да се реинвестира. При пенсиониране, остатъчната стойност на активите е в ликвидация и бизнесът се закрива рязко.

• Свиване на бизнеса и излизане - размерът на бизнеса се свива чрез намаляване на броя и размера на дейностите. Например, първо се премахват животновъдните дейности, а след това се премахва наетата земя. Бизнес дейността се свива постепенно с течение на времето, докато не се приключи с пенсионирането на собственика.

• Създаване на търговски операции - с тази стратегия дейността може да бъде продадена като бизнес единица на друга страна. За да проработи тази стратегия, бизнесът трябва да бъде структуриран и организиран така, че бизнес единицата да е с по-висока стойност от стойността на сбора от отделните активи.


Всички типове стратегии са основани на жизнения цикъл на собственика

Бизнес стратегиите често са тясно свързани с жизнения цикъл на собственика на стопанството. Тъй като собственика преминава през различните фази на неговия / нейния живот, типа стратегия често се сменя поради промени в предпочитанията на собственика и хоризонтите на планиране.

Стратегията приключва със завършването на жизнения цикъл на собствениците.