Последният месец на годината идва с последни директни плащания по едни от най-очакваните схеми от Кампания 2020. Сроковете в индикативния график на ДФЗ са разтегливо понятие, защото обхващат от 5 до 10 дни, но в публичното пространство тук-таме се появяваха конкретни дати.

ДФЗ пусна още пари по COVID 1

Наред със задължителните по това време на годината плащания са запланувани и извънредни пари по de minimis за животновъди и растениевъди, за суша и пропаднали площи. Има, не е като да няма, така че отбележете важните дати в телефона или тефтера си.

Обвързано подпомагане за животновъди

На 4 декември започват плащанията по схемите за обвързано подпомагане в сектор „Животновъдство“. Ставката за овце-майки и/или кози-майки в планински райони е 70,17 лв., а за млечни крави - 348 лв. на животно. За млечни крави под селекционен контрол е 630 лв. за първите 30 бройки и 504 лв. за следващите. За биволи ставката е 463 лв. за първите 30 бройки и 371 лв. за останалите. 

СЕПП

На 16 декември се очаква да бъдат наредени парите по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Тогава ще се случи плащането от 700 млн. лв. по първоначален слой, който ще бъде качен в седмицата 7-11 декември. Окончателното плащане ще бъде в периода между 1 и 10 юни 2021 г.

Необлагодетелствани райони

Около 20 декември се очакват субсидиите по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" (НР1/НР2/НР3). Плащането за близо 105 млн. лв. отново ще бъде извършено по първоначален слой. Доплащането е предвидено за 10 – 30 май 2021 г.

De minimis за животновъди – втори прием

До 10 декември се очакват парите по втория прием по de minimis за стопаните, които отглеждат крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Допълнителният бюджет е 2 660 000 лв. 

De minimis за плодове, зеленчуци, рози и лозя – втори прием

До 21 декември фермерите, кандидатствали по втория прием по схемата de minimis, могат да очакват преводи на допълнителните 3 790 000 лв. Ставката за подпомагане е изчислена на хектар по култури.

De minimis за говеждо месо

До 13 декември се очаква да бъдат наредени парите по схемата de minimis на животновъди за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“. Общият бюджет е 1,5 млн. лв. Помощта се предоставя за животните, заклани и реализирани в периода 1 август – 18 ноември, а подпомагането е до 150 лв. на заклано говедо.

De minimis заради сушата

До 21 декември ще бъде изплатено подпомагането по de minimis за компенсиране на щетите от сушата през 2020 г. От схемата могат да се възползват стопани от областите Бургас, Варна, Добрич, Сливен, Силистра, Шумен, Ямбол. Заявления се подават до 4 декември при общ бюджет 13,4 млн. лв. и единична ставка 20 лв./ха.

De minimis за пропаднали площи

До 18 декември ще бъдат подпомогнати стопаните, подали заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите при 100% пропаднали площи. Утвърденият финансов ресурс е 4,7 млн. лв.

Обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци

От 1 декември производителите на плодове и зеленчуци подават декларация по образец и документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция. Това вече може да се случи и онлайн, а ДФЗ дори известява с есемес. Подаване на декларацията и електронния опис по схеми СП основна група, СП сливи и десертно грозде, СЗ–ДККП, СЗ пипер, СЗ-МЗДП и СЗо е до 31 декември, а по СЗ-КЛЧ – от 1 до 31 януари.

Отсрочване на кредити

До 26 февруари 2021 г. животновъди могат да подадат заявление за разсрочване на кредитите си от ДФЗ, отпуснати в периода 2008 – 2012 г. От тази възможност могат да се възползват само кредитополучатели, които са подали заявление по схема за държавна помощ за осигуряване на ликвидност. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер на 2%, а общият бюджет е 56,6 млн. лв.

Заявяване на пасища

Областните дирекции по земеделие (ОДЗ) публикуваха актуална информация относно сроковето по прилагане на разпоредбите на чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за календарната 2021 г. Ето кои са важните срокове, които не бива да пропускате.

Преброяване 2020

До 18 декември тече преброяването на земеделските стопани. Данните ще бъдат събирани от анкетьори чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството. Попълва се въпросник на хартиен носител или с помощта на преносимо електронно устройство. Резултатите дотук могат да се видят в Информационната система по агростатистика, като платформата се обновява непрекъснато.

Подмярка 16.1 за иновации

До 15 януари 2021 г. се приемат проектни предложения по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“. Това е втори прием, а общият бюджет е над 20,6 млн. лв.