Започна приемът на заявления за отсрочване на отпуснатите от ДФ „Земеделие“ кредити на животновъди през периода 2008 – 2012 г. 

Анализ: Малките и средните стопанства понасят по-тежко COVID-19

Срокът за кандидатстване е до 26 февруари 2021г., а документи ще се приемат в областните дирекции на Фонда. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер на 2 %.

Отсрочват се дължимите задължения към 27.11.2020 г. :
  • главница и лихва по предоставени през 2008 г. и 2010 г. кредити на птицевъдите за закупуване на фураж, до 27 ноември 2021 г.;
  • главница и лихва по предоставени през 2008 г. и 2010 г. кредити на свиневъдите за закупуване на фураж, до 27 ноември 2021 г.;
  • главница и лихва по предоставени през 2008, 2009, 2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите за закупуване на фураж, до 27 ноември 2021 г. 

От възможността за отсрочване на тези кредити могат да се възползват само кредитополучатели, които са подали заявление по схема за държавна помощ „Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“, за погасяване на кредити до 100 000 евро, като отсрочването е за остатъка от непогасеното задължение”, подчертават от ведомството

Може да поискате отсрочка, само ако през стопанската 2019-2020 г. отглеждате животни от същото направление, по което е получен кредитът (птицевъдство, свиневъдство, животновъдство-едър и дребен рогат добитък). 

Доказването на условието се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ, а за животните, които не подлежат на идентификация - писмо от официален ветеринарен лекар. Не се допуска отсрочване на заеми на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на анекса.