Допълнителни над 1,1 млн. лв. (1 112 640 лв.) по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани“ по ПРСР 2014-2020 г. са преведени по сметките на бенефициенти, обявиха от ДФ „Земеделие“ (ДФЗ).

Как се смятат субсидиите и защо фермер остана без пари по ПНДЖ3?

Субсидията е разпределена между 625 земеделски стопани. Оторизираните средства са за извършени дейности в секторите "Растениевъдство" за културите от приложение № 1, "Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и "Пчеларство" съгласно разпоредбите на НАРЕДБА № 2 от 5.08.2020 г.

„Изчисленията са извършени след обработка на допълнителна информация в заявленията на бенефициенти с действащ договор/ангажимент или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г“, уточняват от ДФЗ.

Финансовата помощ се изплаща под формата на еднократна сума. Таванът за един земеделски стопанин е не повече от левовата равностойност на 7000 евро.