У нас всички породи овце се използват за вълна. В нашата страна се получават следните видов евълна - тънкоруна(мериносова), полутънкоруна (кросбредна) и цигайска, груба и полугруба вълна от местните овце. Важен признак е дължината на вълната. Установено е, че стандартната вълна се получава при едногодишен растеж. Ето защо се препоръчва стрижбата да се извършва само веднъж на 12 месеца.

При растящите млади животни е добре да се прилага двукратна стрижба за 18 месечен растеж - на 6-7 месеца и на 16-18 месеца. Двете дължини са достатъчни за получаване на качествена вълна според стандарта. Освен това при двукратната стрижба на шилетата се получава от 0,5 до 1,5 кг. по-висок настриг, отколкото от еднократната стрижба за 18 месечен растеж.

Хранене. Много важен фактор е фуражите да се дават равномерно през цялата година. Достатъчни са 10-15 дни недоимъчно хранене, за да се получи изтъняването на вълненото влакно, така нар. гладна вълна. Обикновено това се наблюдава напролет след оагването на овцете и в резултат на зимните условия. Една от възможностите да се измени мястото на изтъняване е промяната на сроковете на стрижбата. Тънкоруните породи, при които най-често се среща гладна вълна може да се стрижат през есента. Тогава изтъненият участък ще бъде към върха на влакното, под замърсената част и не точно в средата.

Използвайки овцете за вълна, не би трябвало да се прилагат методите за интензифициране на размножаване - например двукратното агнене в една година или трикратното в две. Трябва да се знае, че всяко оагване нанася голяма вреда на здравината и на нежността на влакната.

Отглеждане. Когато помещенията са замърсени с кал и изпражнения и овцете лягат на земята, получава се изгоряла от амоняка вълна с жълт цвят и без серей. Ето защо е необходимо помещенията редовно да се почистват и да се застилат с чиста слама.

Селекция. Овцете, чиято вълна има мъртви или прекъдрени влакна, се бракуват, тъй като тези признаци до голяма степен се унаследяват.

Стрижба. За няколко минути стрижба може да се повреди вълна расла цяла година. Един от дефектите е наличието на престриг над 0,5% в остриганата вълна. Затова и с ножици и с машинка стригачите трябва да внимават да не се престригва вълната. Веднъж остригана високо - 1,5-2 см., по-добре е вълната да се остави за следващата година, отколкото да се минава втори път с машинката, за да се получи равна стрижба.

Изискванията за качествена стрижба са следните: да се стриже ниско и равно, да не се повтаря върху веднъж остриганата част от кожата, да не се отхвърля с машинката остриганата част на руното, което така може да се нареже, да не се наранява кожата на овцете.

Съхраняване на вълната. Необходимостта от складови помещения се налага в случаите, когато вълната ще се съхранява по-продължително време. При неправилно съхраняване в неподходящи помещения вълната може да се запари или да се нападне от молци.

Класиране на вълната. Не бива да се допуска в приемателния пункт да се смесват различни партиди от еднородна с нееднородна вълна.